UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
  e-mail:
  fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  Sociálne štipendium

  Kontakt:
  Jitka Reisingerová
  E-mail: socstipendia-fvs@upjs.sk
  Tel.: +421 55 234 5106
  Referát sociálnych štipendií: I. poschodie, č. dv. 113 (pri Študijnom referáte)

  V súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe čo najviac zabrániť šíreniu nákazy budú žiadosti o priznanie sociálneho štipendia vybavované predovšetkým elektronicky prostredníctvom študentských e-mailov (meno.priezvisko@student.upjs.sk).

  Žiadosti o sociálne štipendium (vrátane príloh) v obálke alebo euroobale môžete vhadzovať do schránky umiestnenej pred Referátom sociálnych štipendií.

  Rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia budú doručované poštou na adresu trvalého bydliska (v žiadosti preto nezabudnite uviesť celú adresu, vrátane poštového smerovacieho čísla).
   

  Právne predpisy upravujúce priznávanie sociálnych štipendií a súvisiace právne predpisy

  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky MŠ SR č. 396/2008 Z. z., resp. 227/2012 Z. z., 235/2013 Z. z

  Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení


  Základné informácie

  Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná suma vyplácaná počas jedného akademického roka (napr. od 1. 9. do 30. 6.) alebo jeho časti, na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent-žiadateľ v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

  Pokiaľ študent študuje aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium môže požiadať  len jednu z nich.

  Na sociálne štipendium má nárok študent, ktorý:

  • má trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta
  • študuje prvýkrát na vysokej škole v dennej forme v bakalárskom alebo inžinierskom stupni štúdia

  Na sociálne štipendium nemá nárok študent, ktorý:

  • študuje v externej forme štúdia
  • študuje príslušný študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka (toto obmedzenie neplatí, ak sa jedná o študenta so zdravotným postihnutím, ak je prekročenie štandardnej dĺžky štúdia spôsobené jeho zdravotným postihnutím)
  • študuje študijný program v bakalárskom stupni štúdia a pritom už je držiteľom titulu Bc. z iného predchádzajúceho štúdia
  • už dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.j. je absolventom napr. magisterského alebo inžinierskeho stupňa štúdia)
  • mal poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného vysokoškolského vzdelania

  Aktuálna výška sociálneho štipendia

  • Minimálna výška štipendia - 10 €
  • 250 eur mesačne, ak je trvalé bydlisko žiadateľa vzdialené menej, ako 30 km od miesta školy
  • 300 eur mesačne, ak trvalé bydlisko žiadateľa vzdialené viac, ako 30 km od miesta školy,

  Dôležité podmienky priznania sociálneho štipendia

  Sociálne štipendium možno priznať študentovi-žiadateľovi, ak rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb je nižší ako hranica príjmu.

  Rozhodujúci príjem je jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných osôb za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.

  Hranica príjmu je súčet súm životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb zvýšený o sumy uvedené v odsekoch 2 a 4 § 4 Vyhlášky MŠ SR č. 396/2008 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent po zápise na štúdium. Sociálne štipendium sa priznáva od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná a sociálne štipendium možno priznať do konca júna príslušného akademického roka. Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty alebo polosiroty, študenti, ktorí sú chovancami detských domovov alebo boli pred dosiahnutím plnoletosti zverení do náhradnej starostlivosti. Týmto študentom sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august.

  Študent, ktorému bolo priznané sociálne štipendium môže požiadať v priebehu akademického roka o jeho prehodnotenie novou žiadosťou, ak v okruhu spoločne posudzovaných osôb nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia

  Vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia do 30 až 60 dní od podania žiadosti, pri splnení všetkých stanovených podmienok žiadateľom. Podmienky stanovené žiadateľom sa považujú za splnené vtedy, ak študent doloží všetky doklady, ktoré sú potrebné pre posúdenie priznania sociálneho štipendia.

  Pre vyplnenie žiadosti o priznanie sociálneho štipendia môže študent použiť jednu z nasledujúcich možností:
  Žiadosť o sociálne štipendium - tlačivo pre elektronické vypĺňanie (docx)
  Žiadosť o sociálne štipendium - pre tlač (docx)
  Žiadosť o sociálne štipendium - pre tlač (pdf)

  Zoznam dokladov predkladaných študentom pre účely priznania sociálneho štipendia

  Pre uľahčenia vypísania žiadosti použite nasledovný návod a vzor vyplnenej žiadosti:
  Návod, ako vyplniť žiadosť o sociálne štipendium
  Vzor vyplnenej žiadosti o sociálne štipendium

  Prílohy a doklady k žiadosti, ktoré vypĺňa študent, alebo spoločne posudzované osoby:
  Čestné vyhlásenie spoluposudzovanej osoby o poberaní/nepoberaní štátnych sociálnych dávok a dôchodkov
  Čestné vyhlásenie spoluposudzovanej osoby o príjmoch za posledné 3 mesiace

  Čestné vyhlásenie o výživnom
   

  Prílohy k žiadosti, ktoré je potrebné získať na príslušných úradoch (vypĺňa a potvrdzuje príslušný úrad):

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - originál alebo úradne overená kópia
  Potvrdenie o nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne
  Potvrdenie/Výpis z daňového úradu na účely priznania sociálneho štipendia
  Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  Potvrdenie o evidencii z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

  Posledná aktualizácia: 11.09.2020