UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Medzifakultná súťaž ŠVOČ 2019

 

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 16. mája 2019 organizačne zabezpečila medzifakultnú súťaž ŠVOČ 2019, v rámci ktorej prezentovalo svoje práce 8 študentov z nasledujúcich pracovísk:

  • Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
  • Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici.

 

Prezentované boli nasledujúce súťažné práce:

Autor

Univerzita, fakulta

Názov práce

Bc. Lucia Belásová

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Zamestnávanie štátnych príslušníkov z tretích krajín v SR

Bc. Michal Hežely

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Analýza špecifík Islamského štátu ako prototypu teroristickej organizácie 21. storočia

Bc. Katarína Homolová

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

Aplikácia konceptov Planetárnych medzí a Prahov zlomu ekosystému Zeme v rámci environmentálnych politík

Diana Kancová

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Bike sharing – riešenie mestskej mobility?

Bc. Natália Kočišová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied

Ľudský faktor v manažérstve kvality

Bc. Pavol Kucharovic

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na vybrané oblasti ekonomiky

Bc. Martina Mitrová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Technologické inovácie v bezpečnostnej a obrannej sfére

Bc. Karol Orgoník

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie

Analýza konfliktu v Sýrii

 

 

Odborná komisia na posúdenie prác ŠVOČ v zložení PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ v Košiciach, FVS), Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA (UMB v Banskej Bystrici, FPVaMV), doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (UCM v Trnave, FSV), PhDr. Gilbert Futó, PhD. (EU v Bratislave, FMV) a Mgr. Martina Novotná (TnUAD v Trenčíne, KP) rozhodla o nasledovnom umiestnení na prvých troch miestach:

1. miesto: Bc. Martina Mitrová (UMB, FPVaMV)

2. miesto: Bc. Natália Kočišová (UCM, FSV)

3. miesto: Bc. Katarína Homolová (EUBA, FMV)

3. miesto: Diana Kancová (UPJŠ, FVS)  

 

Odborná komisia taktiež konštatovala, že všetky prihlásené práce boli spracované na veľmi dobrej úrovni a študenti pri ich prezentácii jasne pomenovali viaceré dôležité problémy súčasnej spoločnosti 21. storočia. Prezentácie vybraných problémov a náznak ich riešení viedli taktiež k podnetnej diskusii a aktívnemu zapojeniu všetkých účastníkov. Študenti súťažiaci v rámci medzifakultného kola ŠVOČ 2019 získali vecné ceny, ktoré do súťaže venovala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prvé tri miesta boli zároveň ocenené ďalšími hodnotnými cenami.

 

Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach ešte raz blahoželáme. Všetkým zúčastneným študentom a členom odbornej komisie ďakujeme, že prispeli k vytvoreniu príjemnej a podnetnej atmosféry na medzifakultnej súťaži ŠVOČ 2019.

 

Fotogaléria:


Posledná aktualizácia: 20.05.2019