UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Vedecký seminár - Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vás pozýva na vedecký seminár

„Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“

realizovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0367/19 „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, chce na  vedeckom seminári organizovaného v rámci riešenia projektu VEGA 1/0367/19 „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ reagovať na aktuálnu problematiku realizácie obecnej samosprávy. Zámerom vedeckého seminára bude analýza:

  • právnej úpravy kompetencií obcí na úrovni inštitucionálneho zabezpečenia ich realizácie, ako aj na úrovni funkčnej,
  • právnej úpravy majetku obce a postavenia obce pri hospodárení so svojím majetkom, 
  • postoja štátu k zabezpečovaniu potrebnej príjmovej základne rozpočtu obce
  • postoja orgánov súdnej moci (nielen na úrovni správneho súdnictva, ale aj civilného sporového konania) k autonómii obcí pri výkone samosprávy.

Organizátori podujatia uvítajú aj komparatívny prístup pri skúmaní uvedených tematických okruhov, a to tak na úrovni krajín V4, ako aj širšieho európskeho administratívneho priestoru.

 

Organizačný výbor:

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. – predseda organizačného výboru
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
PhDr. Tomáš Alman, PhD.
PhDr. Jana Volochová

 

Vedecký výbor:

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
prof. Dr. Iván Halász, PhD.
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

Výstupom z vedeckého seminára bude recenzovaný zborník vedeckých prác.

Kontakt: fvs-vesem@upjs.sk

Termín konania: 24. 10. 2019

Miesto konania: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66

Termín registrácie: 30. 06. 2019

Termín odovzdania príspevkov: 10. 09. 2019

Registrácia 

Šablóna príspevku 

 

Predbežný program konferencie:

9:00 – 10:00 – registrácia
10:00 – 10:10 – otvorenie vedeckého seminára
10:00 – 12:00 – rokovanie
12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 – rokovanie
15:00 – 15:30 – coffee break
15:30 – 17:00 – rokovanie

 

Možnosti ubytovania 

Posledná aktualizácia: 08.07.2019