UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Zborník a šablóna príspevku

Pokyny pre prispievateľov do zborníka

 

  • Termín na zaslanie konferenčného príspevku je 02.11.2019. Po uvedenom dátume už príspevky nebudú akceptované.
  • Príspevky do zborníka sa podávajú e-mailom na adresu fvs-konfer_byro-vedo@upjs.sk
  • Nevyhnutnou súčasťou príspevku sú názov príspevku, meno autora (autorov), pracovisko a e-mail autora (autorov), názov v anglickom jazyku. V prípade, ak príspevok vznikol s grantovou podporou, je nevyhnutné uviesť ju pri názve príspevku. Abstrakt v rozsahu maximálne 1 000 znakov a kľúčové slová je potrebné uviesť nielen v jazyku príspevku, ale aj v anglickom jazyku.
  • Príspevky majú mať štandardnú štruktúru vedeckého textu (v prípade výskumných štúdií: úvod, metóda, výsledky, diskusia, literatúra). Editori zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré nespĺňajú formálny alebo obsahový štandard.
  • Maximálny rozsah príspevku je 18 000 znakov (vrátane zoznamu literatúry, bez tabuliek a grafov) a maximálne 5 ďalších objektov (tabuľka, graf, obrázok).
  • Každý účastník môže byť spoluautorom neobmedzeného počtu príspevkov.
  • Ústne prezentácie, ako aj texty príspevkov do zborníka, môžu byť v slovenskom, českom, anglickom alebo poľskom jazyku.
  • Text príspevku, prosíme, píšte do šablóny. Súbor uložte a v jeho názve namiesto slova "sablona" napíšte svoje priezvisko (napr. janicova_BYRO-VEDO_2019). Vo formátovaní jednotlivých nadpisov, druhu písma a pod. je žiaduce držať sa šablóny.

Spôsob citovania

Citovanie a zoznam literatúry uvádzajte podľa APA štandardu. Štýl APA je dostupný v jednotlivých vydaniach manuálu, ako aj na internete:
 www.apastyle.org
 http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/citacni-norma-apa
 
Citovanie v  texte:
1. spôsob citácií v texte:
Príklad: Konfliktom nie je iba skutočná, ale aj vnímaná nezhoda hodnôt, očakávaní či procesov týkajúcich sa vecných otázok alebo vzťahov (Oetzel et al., 2000).
2. spôsob citácií v  texte:
Príklad: DeVito (2008) interpersonálne konflikty rozlišuje na obsahové a vzťahové.
 
Pri priamej citácii je potrebné doplniť číslo strany.
 
Zoznam použitej literatúry musí byť zoradený podľa abecedy. Odkazy v texte musia korešpondovať s odkazmi v zozname použitej literatúry.

Príklady najčastejších zdrojov uvádzaných v literatúre podľa APA štandardov
Kniha
Jandt, F. E. (2013). An Introduction to Intercultural Communication. Los Angeles: Sage.
 
Kapitola v monografii alebo článok v zborníku
Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & CoopeR, C. L. (2011). The concept of bullying and harassment at work: The European Tradition. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. L. Cooper (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research, and Practice (pp. 71-90). Philadelphia: Taylor & Francis Group.
 
Článok v časopise
Frone, M. R. & Trinidad, J. R. (2014). Perceived physical availability of alcohol at work and workplace alcohol use and impairment: Testing a structural model. Psychology of Addictive Behaviors, 28(4), 1271-1277.

Posledná aktualizácia: 09.07.2019