UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Plán vedeckých podujatí FVS na rok 2021

 

VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV
Termín on-line konferencie:
19. marca 2021
Cieľom konferencie doktorandov je vytvorenie priestoru na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti  a výmenu poznatkov z oblasti teórie a praxe verejnej správy v Slovenskej republike i v zahraničí.

 

FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
Termín konferencie ŠVOČ: 
29. marca 2021
Fakultná konferencia ŠVOČ je určená študentom 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a študentom 1. a 2. ročníka magisterského stupňa štúdia. Cieľom ŠVOČ je zapojiť študentov FVS UPJŠ do vedeckej a odbornej činnosti, poskytnúť im priestor pre vyhľadávanie a spracovávanie vo verejnej správe sa v dnešnej dobe najčastejšie objavujúcich problémov a výziev.

 

WORKSHOP „TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA“ 
Termín workshopu: január 2021
Organizátor: Katedra verejnoprávnych disciplín
Cieľ: prezentácia výsledkov výskumu vedeckého projektu VVGS
Účastníci:  členovia KVPD, FVS, FSV UCM v Trnave, pracovníci mestských častí   Košice Západ a Košice - Dargovských hrdinov, zástupcovia, ZMOS, Únie miest.

 

VEDECKÁ KONFERENCIA "KOMPETENCIE OBECNEJ SAMOSPRÁVY A PODIEL ŠTÁTU NA ICH USKUTOČŇOVANÍ“
Termín vedeckej konferencie:
november 2021
Organizátor: Katedra verejnoprávnych disciplín
Cieľ: Prezentácia výsledkov riešenia projektu VEGA 1/0367/19
Účastníci: Učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, odborníci z praxe, študenti

 

VEDECKÝ SEMINÁR “AKTUÁLNE OTÁZKY A VÝZVY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY  V ČASE KORONAKRÍZY“
Termín vedeckého seminára:
september 2021
Organizátor: Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
Cieľ: prezentácia čiastkových výsledkov výskumu socioekonomických dopadov koronakrízy v mestách a obciach v SR, dopadov na rozpočtové hospodárenie obcí.
Účastníci: učitelia FVS, učitelia z domácich a ostatných zahraničných VŠ, ktorí sa venujú uvedenej problematike a odborníci z praxe, študenti

 

VEDECKÁ KONFERENCIA „ĽUDSKÝ KAPITÁLA A SPOLOČNOSŤ“
Termín vedeckej konferencie:  október 2021
Organizátor: Katedra sociálnych štúdií
Cieľ: Transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe z oblasti ľudských zdrojov ako dôležitého a nenahraditeľného zdroja transformačného procesu s dôrazom na organizácie verejnej správy (nosná téma: človek v organizácii / ľudské zdroje v organizácii) a ako dôležitého aktíva spoločnosti.
Účastníci: Učitelia a vedeckí pracovníci slovenských a zahraničných vysokých škôl, odborníci z praxe

 

CYKLUS ODBORNÝCH DISKUSIÍ  „ AKO MÔŽEME BYŤ LEPŠÍMI OBČANMI?“
Termín: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Cieľ: popularizácia tém týkajúcich sa občianstva na Slovensku (ale i európskeho občianstva) spôsobom, ktorý prostredníctvom príspevkov a diskusie medzi špičkovými odborníkmi prispeje k zefektívneniu riešenia témy občianstva v rámci verejnej správy a verejnej politiky a tým prispeje k budovaniu modernej politickej kultúry na Slovensku.
Účastníci: učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, odborníci z praxe, študenti

Posledná aktualizácia: 08.02.2021