UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Zamestnanci – hodnotenie spokojnosti

V súlade so smernicou rektora UPJŠ v Košiciach č. 9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na UPJŠ sa realizuje 1x ročne dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov.

Všetkým zamestnancom je zaslaný elektronický dotazník a zároveň každý zamestnanec môže využiť aj tlačenú verziu, ktorú po vyplnení vhodí do pripravených schránok, ktoré sú umiestnené vo vstupných priestoroch všetkých budov univerzity po dobu 3 týždňov. Výsledky dotazníkového prieskumu sú zverejnené na webovom sídle univerzity pod záložkou Vnútorný systém kvality.

Posledná aktualizácia: 26.02.2018