UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
  e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  Zamestnanci – hodnotenie spokojnosti

  V súlade so smernicou rektora UPJŠ v Košiciach č. 9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na UPJŠ sa realizuje 1x ročne dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov.

  Všetkým zamestnancom je zaslaný elektronický dotazník a zároveň každý zamestnanec môže využiť aj tlačenú verziu, ktorú po vyplnení vhodí do pripravených schránok, ktoré sú umiestnené vo vstupných priestoroch všetkých budov univerzity po dobu 3 týždňov. Výsledky dotazníkového prieskumu sú zverejnené na webovom sídle univerzity pod záložkou Vnútorný systém kvality.

  Posledná aktualizácia: 26.02.2018