UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Zamestnanci – hodnotenie spokojnosti

V súlade so smernicou rektora UPJŠ v Košiciach č. 9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na UPJŠ sa realizuje 1x ročne dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov.

Všetkým zamestnancom je zaslaný elektronický dotazník a zároveň každý zamestnanec môže využiť aj tlačenú verziu, ktorú po vyplnení vhodí do pripravených schránok, ktoré sú umiestnené vo vstupných priestoroch všetkých budov univerzity po dobu 3 týždňov. Výsledky dotazníkového prieskumu sú zverejnené na webovom sídle univerzity pod záložkou Vnútorný systém kvality.

Posledná aktualizácia: 26.02.2018