UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Výberové konanie pre Erasmus+ - stáž 2017/2018

 


Výberové konanie pre Erasmus+ - stáž 2017/2018

Dátum konania:             8. 3. 2017 (streda)

Miestnosť:                      427

Čas:                                13:00 hod.

Termín odovzdania prihlášky (vrátane príloh) na Referáte pre doktorandské štúdium, vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj (I. poschodie, č. miestnosti 114)

do  3. 3. 2017 do 14:00 hod.

Súčasti prihlášky:

1. Vyplnená a podpísaná prihláška
2. Životopis v slovenskom a anglickom jazyku
3. Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku

Posledná aktualizácia: 03.07.2018