UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

II. kolo, Výberové konanie 2019/2020

 

2. kolo výzvy na študentské mobility – štúdium a na študentské mobility - stáže na ak.rok 2019/2020.

Prihlášky sa podávajú na Referáte pre zahraničné vzťahy a rozvoj, a to priebežne pri dodržaní jednotlivých termínov pre štúdium a stáž. 

 

Informácie k mobilite Erasmus+ štúdium

- výzva trvá do 30. 09. 2019

- možnosť vycestovať od druhého roku bakalárskeho štúdia

- trvanie 3 – 12 mesiacov pre všetky stupne VŠ vzdelávania

- každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania

- študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami 

- študent musí na zahraničnej univerzite získať minimálne 20 ECTS kreditov za semester 

Partnerské univerzity pre Erasmus+ štúdium. 

Ďalšie informácie

 

Informácie k mobilite Erasmus+ stáž

- obdobie realizácie mobility 14. 06. 2019 – 30. 05. 2020

- trvanie 2 – 12 mesiacov pre všetky stupne VŠ vzdelávania

- každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania

- potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s inštitúciou o predbežnom akceptovaní študenta a predpokladanom termíne absolvovania stáže

- stáž pre absolventov, a to do 1 roka od ukončenia štúdia, pričom výberové konanie musí byť absolvované ešte počas štúdia

- leto 2019 stáž v oblasti "digitálnych zručností" 

Ďalšie informácie

STÁŽE Termín odovzdania prihlášok: Termín najskoršieho možného nástupu:
1. etapa – pre letné stáže 31.05.2019 14.06.2019
2. etapa – pre stáže v ZS 30.09.2019 14.10.2019
3. etapa – pre stáže v LS 31.01.2020 17.02.2020

 

 

Potrebné doklady na prihlásenie sa do výberového konania:

Prihláška štúdium

Prihláška stáž

Životopis v slovenskom a anglickom jazyku

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5154
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk   

Ing. Jana Chmelová
Referát pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5116
E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Posledná aktualizácia: 26.05.2019