UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Školenie projektových manažérov z krajín V4 v Bruseli s účasťou FF UPJŠ

 

V dňoch od 5. do 7. decembra 2018 sa v Bruseli uskutočnila už piata edícia školenia projektových manažérov z krajín Vyšehradskej štvorky pre projekty rámcového programu Horizont 2020. Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO), Stále zastúpenie Maďarska pri EÚ v Bruseli a Styčná agentúra Poľska pre výskum (PolSCA). Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach na tomto školení reprezentovala koordinátorka medzinárodných projektov na FF UPJŠ Mgr. Katarína Hajduková.
Cieľom školenia bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov poskytnutím informácií s pridanou hodnotou z Bruselu a rozšíriť tak ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont 2020.
Intenzívny trojdňový program zahŕňal ako rečníkov z Európskej komisie, tak aj celý rad prezentácií od expertov so skúsenosťami z praxe. Medzi ponúkanými témami Mgr. Katarínu Hajdukovú zaujali hlavne tie, ktoré majú priamy vzťah k projektu Európskej komisie urbanHIST (H2020-MSCA-ITN), implementovanému na FF UPJŠ od októbra 2016 do septembra 2020 pod vedením prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., ale aj nové témy, ponúkajúce pohľad v širších súvislostiach. Konkrétne možno spomenúť napr. otvorený prístup k výskumným dátam, komunikáciu a šírenie výsledkov projektov, audity a finančné otázky v projektoch H2020, hodnotenie projektov, ale aj nový, v poradí už 9. rámcový program pre výskum a inovácie Horizon Europe a jeho východiská.
Nenahraditeľnou skúsenosťou bolo nahliadnutie do bruselského prostredia prostredníctvom zástupcov európskych inštitúcií. Mgr. Katarína Hajduková počas svojej pracovnej cesty absolvovala aj pracovné stretnutie s PhDr. Slávkou Otčenášovou, MA., PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ), ktorá v súčasnosti zastáva post vyslanej národnej expertky pri Európskej komisii – v Európskej rade pre výskum (European Research Council Executive Agency – ERCEA). ERCEA je prvou paneurópskou grantovou agentúrou, ktorá podporuje špičkový výskum na hraniciach poznaného a nepoznaného a vedeckú excelentnosť v celej Európe.

Viac informácií a program školenia

Mgr. Katarína Hajduková
FF UPJŠ
Foto: SLORD, Katarína Hajduková


Posledná aktualizácia: 18.12.2018