UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vydarená premiéra Jesennej školy doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ

Novovzniknuté podujatie umožnilo študentom nadviazať dobré medzikatedrové vzťahy. Počas dvojdňovej konferencie si ašpiranti na titul PhD. zároveň preverili svoje prezentačné zručnosti.

     K povinnej výbave doktorandov patrí schopnosť pútavo informovať o výsledkoch svojho výskumu. Prezentačné kompetencie si mali možnosť precvičiť na prvom ročníku Jesennej školy doktorandov FF UPJŠ. Organizovala ju Filozofická fakulta UPJŠ a zúčastnili sa na nej členovia vedenia – dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekan pre pedagogickú činnosti a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., a prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD. Miesto za hlavným stolom patrilo aj vedúcej Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PhDr. Marianne Sedlákovej, PhD.
     Konferencia sa konala v dňoch 17. a 18. októbra 2018 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach. Začiatok programu každého dňa patril plenárnej prednáške. Prvej sa zhostil prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., druhú si prítomní vypočuli od doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD. Po inšpiratívnych vstupoch do problematiky filozofie a jazyka prebrali pomyselnú štafetu doktorandi. V príspevkoch zhrnuli výsledky svojich doterajších výskumov a poukázali na najdôležitejšie výskumné otázky, s ktorými sa v rámci svojej vedeckej činnosti stretávajú.
     Na konferencii sa zúčastnili aj študenti prvého ročníka, ktorí svojim starším kolegom predstavili predmet svojej dizertačnej práce a metódy výskumu. „Napriek tomu, že som ako prváčka nevystúpila s príspevkom, určite bola pre mňa Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ zaujímavou skúsenosťou. Odniesla som si niekoľko impulzov pre môj vlastný výskum a takisto zopár tipov, ako by mala vyzerať prezentácia, ktoré môžem využiť na konferenciách,“ vyjadrila sa Mgr. Gabriela Homoľová, študentka literárnej vedy na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ. „Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť pre ďalšie konferencie a podujatia. Rozšírilo to moju oblasť poznania v iných vedných odboroch a, samozrejme, som sa zoznámila s inými ľuďmi, čo mi taktiež určite pomôže v mnohých oblastiach štúdia,“ doplnila študentka integratívnej sociálnej práce Mgr. Františka Petríková.
     Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ bola zároveň dobrou možnosťou prediskutovať fungovanie doktorandského štúdia. V rámci otvorenej diskusie sa doktorandi rozprávali s vedením o svojom pôsobení na fakulte, ako aj o problémoch, ktoré ich trápia v súvislosti so štúdiom či pedagogickou činnosťou. Študenti sa dozvedeli viac aj o možnostiach zahraničných mobilít a podmienkach prihlásenia sa na ne.
     V rámci neformálnej časti konferencie mali doktorandi možnosť nadviazať medzi sebou kontakty alebo upevniť už existujúce vzťahy. Zistili, že v rámci svojej vedecko-pedagogickej práce sa stretávajú s obdobnými záležitosťami. Prišli aj na to, že jednotlivé výskumné témy, ktorými sa zaoberajú, sú navzájom prepojené, a práve prostredníctvom diskusie môžu prísť na nové, zaujímavé poznatky. Tým sa zároveň otvorila cesta k prípadnej budúcej spolupráci medzi doktorandmi rôznych katedier na Filozofickej fakulte UPJŠ.
     „Prvý ročník Jesennej školy doktorandov FF UPJŠ pokladám po všetkých stránkach za vydarený. Študenti mali v príjemnom prostredí Danišoviec nielen možnosť vyskúšať si svoje prezentačné schopnosti pri predstavení svojho výskumu, ale aj lepšie sa spoznať. Je to zároveň dobrá predpríprava pre tých, ktorí sa v letnom semestri zúčastnia Jarnej školy doktorandov UPJŠ. Za pozitívum pokladám aj to, že diskusie sa niesli v interdisciplinárnom duchu a ukázali, že jednotlivé témy môžu byť obohacujúce aj pre študentov iných odborov,“ zhodnotil prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Mgr. Patrícia Papcunová
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ


Posledná aktualizácia: 05.11.2018