UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentky Katedry sociálnej práce FF UPJŠ zvíťazili v celoslovenskom kole ŠVOČ

 

Dňa 12. apríla 2018 sa na pôde Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Podujatie otvorila vedúca Katedry sociálnej práce FF UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Odbornú komisiu, ktorá rozhodovala o umiestnení súťažiacich, tvorili členovia katedry – predsedníčkou bola prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., ktorá podujatie zároveň moderovala.
Odprezentovaných bolo 11 súťažných prác ŠVOČ, ktoré sa venovali najrôznejším témam zo sféry sociálnej práce. V sekcii bakalárskych prác sa zúčastnili tri študentky – pod vedením Mgr. Lucie Tóthovej, PhD., zvíťazila Zuzana Urdová s prácou Chudoba ako sociálny jav, druhé miesto obsadila Nikola Dzimková vedená doc. Mgr. Soňou Lovašovou, PhD., ktorá sa venovala téme Kyberšikanovanie a sociálna opora u adolescentov.
V magisterskej kategórii súťažilo sedem študentiek a jeden študent. Prvé miesto odborná komisia udelila Bc. Liudmyle Kovalchuk. Práca, ktorej školiteľkou bola prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., sa venovala Rodovým stereotypom v intervencii týraných žien. Druhé miesto získala Bc. Andrea Vašková, ktorá sa zaoberala Súvislosťami medzi sociálnymi sieťami a osamelosťou u adolescentov pod vedením Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD.
Súťažiaci boli okrem odbornej komisie hodnotení aj zo strany študentov. Za svoje favoritky si zvolili Zuzanu Urdovú a Bc. Liudmylu Kovalchuk, ktoré popri prvých miestach získali aj „cenu študentov“.
Sociálna práca je odborom, kde sa Študentská vedecká a odborná činnosť etablovala ako tradičné podujatie aj na celoslovenskej úrovni. Dôkazom toho je, že tento rok sa konal už jej 15. celoslovenský ročník, ktorý hostil Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ako každý rok, aj tentokrát podujatie podporila Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Každý vzdelávateľ v sociálnej práci môže na celoslovenské kolo nominovať dve práce v bakalárskej a dve práce v magisterskej sekcii. Katedra sociálnej práce FF UPJŠ nominovala do oboch sekcií spomínané najlepšie práce z katedrového kola. Študentky sa tak 2. mája 2018 mohli so svojimi prezentáciami porovnať s najlepšími prácami, ktoré nominovala väčšina univerzít vzdelávajúcich v oblasti sociálnej práce na Slovensku.
Reprezentantky Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach dosiahli mimoriadny úspech – naše študentky vyhrali obe sekcie a navyše si všetky nominované práce našej katedry odniesli niektoré z ocenení. V bakalárskej sekcii celoslovenského kola obsadili študentky FF UPJŠ prvé a druhé miesto – zvíťazila Zuzana Urdová, druhé miesto si odniesla Nikola Dzimková. V magisterskej sekcii celoslovenského kola zvíťazila Bc. Andrea Vašková a úspech našich študentiek potvrdilo tretie miesto Bc. Liudmyly Kovalchuk.
Všetkým zúčastneným študentom a študentkám – v rámci katedrového i celoslovenského kola – ďakujeme za odvahu prezentovať svoje práce nielen pred odbornou komisiou, ale aj pred početným publikom pozostávajúcim z ich kolegýň a kolegov z radov študentiek a študentov. Víťazkám gratulujeme a veríme, že aj v budúcich ročníkoch katedrových a celoslovenských kôl budú naše študentky a študenti vzorne reprezentovať mimoriadne úspešnú košickú školu sociálnej práce.

Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 10.05.2018