UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

absolventka odboru psychológia (2013) a doktorandského štúdia v odbore sociálna psychológia a psychológia práce (2016)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

V roku 2019 získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenenie Príklady dobrej praxe. Pôsobí ako riaditeľka Univerzitného poradenského centra UNIPOC na UPJŠ v Košiciach. Venuje sa koordinácii činností centra a zamestnancov, je univerzitnou koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, poskytuje kariérové poradenstvo, organizuje podujatia, ako napr. Deň kariéry, a má na starosti spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorí majú záujem zamestnávať študentov a absolventov UPJŠ v Košiciach.
O štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ hovorí:
„Štúdium na Katedre psychológie FF UPJŠ mi dalo okrem kvalitných teoretických vedomostí aj možnosť rozvíjať ich prakticky, napr. v rámci Erasmus stáže. Počas štúdia som si rozvíjala aj kritické myslenie a naučila som sa pracovať s informáciami. V neposlednom rade som na množstve vedeckých konferencií mala možnosť stretnúť expertov v oblasti psychológie v rámci Slovenska aj zahraničia.“

Posledná aktualizácia: 13.03.2020