Prejsť na obsah

Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ: Zoznam kandidátov

1minút, 57sekúnd

Doplňujúce voľby
do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026

Z O Z N A M    K A N D I D Á T O V

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach podľa čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zverejňuje zoznam zaregistrovaných navrhovaných kandidátov na členov AS FF UPJŠ:

  • za zamestnaneckú časť akademickej obce – 1 mandát Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ:
    1. doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD., docentka
  • za zamestnaneckú časť akademickej obce – 1 mandát Katedry pedagogiky FF UPJŠ:
    1. PaedDr. Michal Novocký, PhD., odborný asistent
  • za zamestnaneckú časť akademickej obce – 1 mandát Katedry psychológie FF UPJŠ:
    1. doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., docent

Volebná a mandátová komisia AS FF UPJŠ podľa čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS FF UPJŠ v Košiciach určila zaregistrovaným kandidátom termín na prípadné oznámenie o vzdaní sa kandidatúry do 9. mája 2023 do 12.00 hod. Písomné oznámenie o vzdaní sa kandidatúry treba v stanovenej lehote doručiť na Dekanát FF UPJŠ (sekretariát dekanky FF UPJŠ).

DOPLŇUJÚCE VOĽBY
do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026
sa uskutočnia v piatok 12. mája 2023 od 8.30 do 9.30 hod.

Volebné miestnosti budú v budovách Sokrates (AS2S1 – KPPaPZ a KPs, od 8.40 hod.) a Aristoteles (AA1L1 – KPe, od 9.15 hod.).
Spôsob hlasovania bude uvedený na hlasovacom lístku, ktorý dostane každý oprávnený volič pred hlasovaním.

Košice 2. mája 2023

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
predseda VaMK AS FF UPJŠ

                                                                        


Študuj na UPJŠ