UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Typy štipendií

 

Talentové štipendium pre budúcich prvákov Bc.
 • pre talentovaných absolventov stredných škôl (víťazi olympiád, SOČ a pod.) po ich zápise na štúdium na UPJŠ s cieľom podporiť rozhodnutie študovať na UPJŠ (štipendium je vyplácané v dvoch splátkach v zimnom a letnom semestri)

 

Motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne výsledky
 • prospechové štipendium
 • výročné ceny rektora
 • mimoriadne štipendium

 

Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty
 • za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja
 • za úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo športu na minimálne národnej úrovni a iné

 

Sociálne štipendiá
 • sociálne štipendium je typom sociálnej podpory štátu študentom a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom na VŠ
 • výška sociálneho štipendia:
 • minimálna výška je 10 €
 • najviac 235 € mesačne, ak žiadateľ študuje v mieste bydliska,
 • najviac 285 € mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac kilometrov od miesta bydliska

 

Posledná aktualizácia: 14.12.2018