UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Bakalárske štúdium

Ponuka jednoodborových študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ
Bakalársky stupeň

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denná forma štúdia)
Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denná forma štúdia)
Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denná forma štúdia)
Aplikovaná etika (denná a externá forma štúdia)
Britské a americké štúdiá (denná a externá forma štúdia)
Filozofia (denná forma štúdia)
História (denná forma štúdia)
Masmediálne štúdiá (denná a externá forma štúdia)
Medzinárodné vzťahy (denná forma štúdia)
Politológia (denná a externá forma štúdia)
Psychológia (denná forma štúdia)
Rodové štúdiá a kultúra (denná forma štúdia)
Sociálna práca (denná a externá forma štúdia)


Profily absolventov jednoodborových študijných programov

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

     Absolvent študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v programe Angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk na úrovni C2, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Zároveň ovláda aj druhý jazyk minimálne na úrovni B1.
     Absolvent odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo získa na prvom stupni základné poznatky z oblasti translatológie ako vedy o preklade z kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky a z literárnej vedy, tvorivo ich aplikuje pri realizácii konkrétneho prekladateľského a tlmočníckeho procesu, dokáže zhodnocovať rozličné možnosti a postupy pri preklade.
     V súvislosti s narastajúcim dopytom po vysokokvalitných prekladateľoch a tlmočníkoch pre potreby Európskej únie i medzinárodných firiem a inštitúcií sa zvyšujú aj nároky na vzdelávanie profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov v celom priereze oblastí, predovšetkým však v oblasti práva a ekonomiky.
Vzhľadom na to, že ani vysoká úroveň znalosti jazyka nepostačuje pre kvalitnú prekladateľskú a tlmočnícku činnosť, ak nie je podložená primeranými odbornými vedomosťami, absolvent programu Angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku disponuje nevyhnutnými vedomosťami zo základov teórie práva, obchodného, finančného a daňového, občianskeho, záväzkového, rodinného práva a práva duševného vlastníctva, ako aj z mikroekonómie a makroekonómie úrovni individuálnej textotvornej kompetencie.
     Praktické schopnosti a zručnosti:
– schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní bežnej komunikácie,
– efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka – slovníky, výkladové slovníky, odborné príručky a časopisy, počítač (internet),
– pracovať na glosároch.


Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

     Absolvent študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v programe Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk a francúzsky jazyk na úrovni C1, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Zároveň ovláda aj tretí jazyk minimálne na úrovni B1. Profil jazykových kompetencií absolventa sa zameriava na receptívne činnosti a stratégie, ktoré dosiahnu úroveň C2 opísanú deskriptormi vo všetkých modelových stupniciach Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, okrem audiovizuálnej recepcie, kde je požadovaná úroveň B2.
     Praktické schopnosti a zručnosti:
– schopnosť prekladať a konzekutívne tlmočiť na profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie,
– efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka – slovníky, výkladové slovníky, odborné príručky a časopisy, počítač (internet), terminologické databázy,
– pracovať na glosároch a iných výstupoch osobnej prípravy na prekladateľský a tlmočnícky výkon.
     Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
– udržiavať kontakt s najnovšími teoretickými poznatkami vo svojej vednej disciplíne,
– chápať a vysvetľovať problémy, ktoré vznikajú v sprostredkovateľskej situácii,
– rozvíjať svoj duševný obzor, predstavivosť, kognitívne schopnosti a pamäť,
– využívať vo svojej práci modernú informačnú, komunikačnú, výpočtovú a multimediálnu techniku.
     Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:
– prekladateľ a tlmočník
– prekladateľ právnych a ekonomických textov pre európske inštitúcie
– prekladateľ odborných textov
– korektor prekladových textov
– vydavateľský jazykový redaktor
– tlmočník-sprievodca.


Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

     Absolvent študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v programe Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk a nemecký jazyk na úrovni C1, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Zároveň ovláda aj tretí jazyk minimálne na úrovni B1. Profil jazykových kompetencií absolventa sa zameriava na receptívne činnosti a stratégie, ktoré dosiahnu úroveň C2 opísanú deskriptormi vo všetkých modelových stupniciach Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, okrem audiovizuálnej recepcie, kde je požadovaná úroveň B2.
     Praktické schopnosti a zručnosti:
– schopnosť prekladať a konzekutívne tlmočiť na profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie,
– efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka – slovníky, výkladové slovníky, odborné príručky a časopisy, počítač (internet), terminologické databázy,
– pracovať na glosároch a iných výstupoch osobnej prípravy na prekladateľský a tlmočnícky výkon.
     Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
– udržiavať kontakt s najnovšími teoretickými poznatkami vo svojej vednej disciplíne,
– chápať a vysvetľovať problémy, ktoré vznikajú v sprostredkovateľskej situácii,
– rozvíjať svoj duševný obzor, predstavivosť, kognitívne schopnosti a pamäť,
– využívať vo svojej práci modernú informačnú, komunikačnú, výpočtovú a multimediálnu techniku.
     Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:
– prekladateľ a tlmočník
– prekladateľ právnych a ekonomických textov pre európske inštitúcie
– prekladateľ odborných textov
– korektor prekladových textov
– vydavateľský jazykový redaktor
– tlmočník-sprievodca.


Aplikovaná etika

     Absolvent študijného programu je pripravovaný tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania, so zameraním na rozšírenie humanitných a sociálnych poznatkov, zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou a morálnou integritou v organizáciách, osvojenie si sociálnej technológie managementu, pochopenie etických súvislostí v organizáciách rôzneho typu a v každodennom živote. Absolvent dôkladne pozná odbor svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Ovláda teoretické východiskové poznatky a metódy vedných disciplín, ktoré sú viazané na študovaný akademický odbor. Spôsob interpretácie vzťahu etiky a príbuzných filozofických disciplín, vrátane špeciálnovedných disciplín (psychológia, logika a metodológia vedy, právo, management, ekológia, komunikačné technológie) nemá iba kognitívny, ale predovšetkým praktický význam, pretože tvaruje sociálny priestor a možnosti uplatnenia aplikovaných etikov v špeciálnovedných výskumných a prakticko-poradenských tímoch. Absolvent prvého stupňa študijného odboru pozná hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej i aplikovanej etike. Osvojil si teoretické poznatky, sociálne, psychologické, experimentálne a aplikačné zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z daných akademických predmetov. Je schopný identifikovať morálne dilemy, expertne ich artikulovať, analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. Dokáže vyhodnocovať spoločenské, právne, politické, sociálno-ekonomické, resp. psychohygienické súvislosti etických rozhodnutí v praxi v kontexte doby a kultúrnych špecifík. Dôraz štúdia je tiež položený na profilovanie predpokladov pre odborné spôsobilosti a zručnosti profesie humánneho managera, etického experta a etického auditora, ktorý je schopný spracovávať etické programy späté s inštitucionalizáciou etiky v praxi.
     Absolvent prvého stupňa jednoodborového štúdia Aplikovaná etika sa môže uplatniť na nižších stupňoch riadenia verejnej správy, v štátnej službe, ako asistent pri styku s verejnosťou vo firmách, organizáciách, podnikoch inštitúciách, ako aj vo výchovných zariadeniach. Môže odborne a asistentsky pôsobiť v nezávislých vládnych, medzinárodných, resp. regionálnych inštitúciách zameraných na monitoring spoločenských a morálnych fenoménov, v inštitútoch zriadených pre aplikované, resp. profesijne etiky ako špecialista – poradca, organizátor vzdelávacích a tréningových programov.


Britské a americké štúdiá

     Absolvent študijného programu je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent nadobúda kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých lingvistických, literárnovedných, literárnohistorických disciplín ako aj v oblasti britských a amerických reálií, pričom dôraz sa kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín. Absolvent získava schopnosť orientovať sa v celom priereze týchto disciplín, jednak so zameraním na britské a americké štúdiá, literatúry a jazyk a jednak v reflexii širšieho kontextu reálií, svetovej literatúry i všeobecnej jazykovedy. Absolvent ovláda praktické jazykové zručnosti študovaného jazyka na úrovni B2/C1 podľa stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ďalej získava prehľad o metódach lingvistickej analýzy textu, ktoré sú podkladom pre možnú budúcu vedeckú profiláciu absolventa s dôrazom na kontrastívny aspekt (anglický jazyk v konfrontácii s jazykom slovenským), je oboznámený s problematikou literárnej analýzy a interpretácie textu a so základmi teórie prekladu a terminológie, má možnosť nadobudnúť praktické prekladateľské zručnosti so zameraním na preklad odborného textu a rozšíriť si vedomosti z reálií Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín.
     Absolventi študijného programu Britské a americké štúdiá, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, môžu nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na britské a americké reálie alebo prekladateľa v oblasti právnych, prírodovedných a medicínskych odborných textov, ako aj učiteľa na vysokej škole. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej anglickej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.
     Hlavným cieľom študijného programu Britské a americké štúdiá je
– príprava na štúdium na magisterskom stupni jednoodborového štúdia študijného programu Britské a americké štúdiá
– príprava absolventov s bakalárskym stupňom anglistického vzdelania, ktorí využijú tento druh odbornej špecializácie ako doplnkovú kompetenciu pri absolvovaní prírodovedných alebo spoločenskovedných študijných odborov univerzity (právnik-anglista, medik-anglista atd.) Aktuálna potreba tohto druhu kombinácie odbornosti je daná vstupom SR do EU.


Filozofia

     Absolvent si osvojil sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia – dejiny filozofie, súčasná filozofia, metafyzika, epistemológia, etika, estetika, axiológia. Získal základné návyky pre možnú budúcu pedagogickú činnosť. Absolventi študijného programu filozofia ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu, sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do odborných a didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Po úspešnom ukončení 1. stupňa štúdia môže absolvent pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia – magisterskom, na základe prijímacieho konania, ktoré stanovuje príslušná fakulta s akreditáciou pre tento stupeň vysokoškolského štúdia. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie ”tretieho sektora”, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstvá odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia.


História

     Absolventi sú v súlade s opisom odboru schopní vykonávať základné dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, pamiatkových ústavov a pod., ako aj elementárne odborné práce na vedeckých a odborných historických pracoviskách. Uplatnenie môžu nájsť aj ako odborní pracovníci v oblasti publicistiky, štátnej správy či samosprávy, príp. v treťom sektore. Počas štúdia získajú základné faktografické, teoreticko-metodologické a praktické poznatky a skúsenosti z propedeutických historických disciplín a z jednotlivých období vývoja ľudskej spoločnosti v rozsahu vymedzenom jednotkami študijného programu. V primeranom rozsahu sa oboznámia s hlavnými trendmi vývoja historického bádania a s najvýznamnejšími prácami slovenských i zahraničných bádateľov. Nadobudnuté poznatky sú schopní samostatne aj tímovo tvorivo aplikovať pri riešení problémov a koncipovaní odborných textov na úrovni bakalárskej práce. Majú predpoklady pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.


Masmediálne štúdiá

     Absolvent štúdiá má základné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti potrebné na vykonávanie práce v rozličných typoch masmediálnych inštitúcií, ako aj inštitúcií marketingovej a marketingovomediálnej sféry. Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti v predmetoch zameraných na marketingovú a mediálnu sféru, podložené dôsledným funkčným zvládnutím slovenského hovoreného a písaného slova vo všetkých jazykových rovinách a pestrej palete žánrov uplatňovaných v marketingovej a mediálnej komunikácii. Osobitný cieľ tohto štúdia mieri aj na zvýšenie úrovne médiálnej a marketingovej komunikácie v regióne. Vedomosti z marketingu mu umožnia uplatniť sa na strednom a nižšom stupni riadenia danej sféry.
     Študent (absolvent) 1. stupňa študijného programu masmediálne štúdiá by mal zvládnuť:
– perfektné ovládanie normy súčasného spisovného slovenského jazyka;
– základy marketingu a marketingovej komunikácie;
– základy mediálnej komunikácie tak v printových, ako aj v elektronických médiách;
– filozofické, psychologické a sociologické základy masmediálnej a marketingovej komunikácie;
– základný kulturologický prehľad ako širší základ mediálnej komunikácie;
– prehľad dejín žurnalistiky a mediálnej komunikácie vo svete a na Slovensku;
– základnú problematiku etiky a právnych otázok súvisiacich s mediálnou a marketingovou komunikáciou;
– základy teórie informácie a informačných systémov;
– základy riadenia masmediálnych inštitúcií.
     Mal by si zároveň osvojiť základné zručnosti, ako aj spomínané teoretické poznatky, samostatne a tvorivo ich aplikovať v mediálnej a marketingovej praxi tak, aby sa po skončení štúdia mohol bezproblémovo zaradiť do pracovného života v mediálnej a marketingovej sfére.


Medzinárodné vzťahy

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom program Medzinárodné vzťahy disponuje prehľadom a orientáciou v oblasti základných teoreticko-metodologických východísk teórie medzinárodných vzťahov, ako aj ďalších nadväzujúcich a príbuzných vedných odborov, akými sú medzinárodné právo, medzinárodná ekonómia, európske právo, politická geografia, hospodárska geografia, medzinárodná ekonomická integrácia, základy diplomacie. Absolvent disponuje uceleným súborom vedomostí o pravidlách fungovania systému medzinárodných vzťahov, o jeho kľúčových komponentoch – aktéroch, o jeho základných mechanizmoch, o  možných typoch jeho vnútorného usporiadania, ako aj o premenách sociálnych regulátorov správania sa aktérov. Absolvent zároveň disponuje rozšírenou bázou jazykových kompetencií v oblasti odbornej terminológie a jej využitia v odbornej komunikácii, či už v rámci ústneho alebo písomného prejavu. Absolvent taktiež disponuje rozšírenou bázou jazykových kompetencií v oblasti odbornej terminológie v minimálne v jednom svetovom jazyku tak v rámci ústneho, ako aj písomného prejavu.
Odborná profilácia absolventa študijného programu Medzinárodné vzťahy v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania je koncipovaná tak, aby absolventom daného stupňa štúdia umožnila kontinuálne pokračovať v štúdiu predmetnej problematiky v rámci druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v danom i príbuzných študijných odboroch a programoch, prípadne vzhľadom k svojej odbornej profilácii uplatniť sa v rámci rôznych odvetví spoločenskej a hospodárskej praxe (ústredné orgány štátnej správy, samosprávne orgány, médiá, súkromný sektor).
Základná báza teoretických vedomostí absolventa študijného programu je vystavaná na:
• znalosti základných teoretických vedomostí predmetnej problematiky
• znalosti základných teoretických vedomostí ďalších nadväzujúcich disciplín a to predovšetkým práva, politológie, histórie, geografie, sociológie, ekonomickej teórie, kulturológie
• znalosti základných etáp procesu vývoja svetového politického systému v jednotlivých historických obdobiach
• znalosti logiky fungovania svetového politického systému
• chápaní významu a úlohy  jednotlivých komponentov systému – aktérov
• disponovaní základnými znalosťami o faktoroch ovplyvňujúcich premeny pozícií aktérov v systéme
• disponovaní základnými znalosťami o význame a pôsobení základných sociálnych regulátorov správania sa aktérov
Báza praktických schopností a zručností absolventa študijného programu:
• znalosťami súvislostí a kauzálnych vzťahov z oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
• schopnosťou analyzovať a syntetizovať nadobudnuté teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
• schopnosťou komparovať nadobudnuté poznatky teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
Báza doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností je tvorená:
• schopnosťou začleniť sa a efektívne pracovať v rámci národných i medzinárodných vedeckých tímov, expertných skupín
• schopnosťou odbornej komunikácie minimálne v jednom svetovom jazyku
• schopnosťou účelne a efektívne využívať nové informačné a komunikačné technológie
• schopnosťou efektívne pracovať s národnými i medzinárodnými databázami poskytujúcimi široké spektrum informácií a dát, týkajúcich sa rôznych oblastí a okruhov problémov v rámci medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
• schopnosťou účelne a efektívne využívať k svojej práci výpočtovú techniku


Politológia

     Absolventi študijného programu vedia rozlíšiť 4 stupne politického vedomia: prvý – prirodzený (naivný) spätý s emotívnym a pasívnym vnímaním spoločenskej reality, ktorý je najvďačnejším objektom manipulácie, druhý – poučený vytvorený stretmi občana s politikou, striedaním nádejí, pozitívne vnímaných dejov a sklamaní opretý o tzv. zdravý rozum, tretí – profesionálny spätý s účasťou občana v profesionálnej politike obohatený sumou informácií, skúseností a zručností limitovaný tlakmi spoločenských, skupinových a individuálnych záujmov, štvrtý – teoretický spätý s kritickou analýzou politickej reality.
     Rozsah vedomostí absolventa:
     Absolvent vie vymedziť predmet, základné metódy a metodológiu politológie, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied. Je zorientovaný v politologických a príbuzných disciplínach. Osvojí si základný kategoriálny aparát a orientuje sa najmä v dejinách sociálno-politického myslenia, v politických systémoch európskeho kontextu, v teórii politických strán a volebných systémov, v ústavných právach, v mechanizmoch fungovania štátnej a verejnej správy a v problematike dejín medzinárodných vzťahov. Osvojí si a pochopí podstatné princípy politológie. Vie formulovať vlastný postoj slovom a písmom opretý o politologické kategórie a zákonitosti.
     Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
     Interdisciplinárny charakter štúdia umožňuje študentovi hlbšiu profiláciu v príbuzných vedných odboroch. Predmetná skladba v rámci povinne voliteľných jednotiek potvrdzuje tento skutočnosť.
     Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:
     Absolvent študijného programu sa môže uplatniť ako odborný pracovník na všetkých stupňoch verejnej správy (v štátnej správe a samospráve), v médiách, v politických stranách, v národných a európskych inštitúciách.


Psychológia

     Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia vo vymedzenom študijnom programe má mať ucelený obraz o systéme a súčasnom stave psychologických disciplín v kontexte spoločenských, biologických a hoministických vied. Rozumie spôsobu, akým sa ľudská psychika utvára, vyvíja a ako je determinovaná zvonku i zvnútra. Toto porozumenie dokáže aplikovať aj do podoby základných prístupov k modifikácii ľudského správania. Absolvent prvého stupňa tiež ovláda základy metodológie vedeckého skúmania v odbore a spôsoby kvalitatívnej i kvantitatívnej analýzy údajov, je schopný navrhnúť jednoduchý výskumný plán. Má osvojené základné princípy a hodnotenia v psychologických špecializáciách (napr. klinická psychológia, poradenská psychológia a iné).
     V tejto podobe je absolvent pripravený pre pokračovanie v druhom (magisterskom) stupni štúdia vedúcom k získaniu plnej kvalifikácie pre výkon profesie psychológa. V prípade nepokračovania v ďalšom stupni štúdia sa očakáva, že absolvent bakalárskeho štúdia sa môže úspešne uplatniť v praxi nielen ako asistent profesionálnych psychológov, ale tiež aj v širokej palete profesií vyžadujúcich kvalifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné sociálne inštitúcie, úrady práce a pod.).


Rodové štúdiá a kultúra

     Absolventi študijného programu Rodové štúdiá a kultúra môžu nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na rodovú problematiku ako aj queer teóriu, ako aj učiteľa na vysokej škole. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej jazykovej aj rodovej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.
     Teoretické vedomosti absolventa:
– ovláda základné metodologické postupy rodových teórií a literárnovedného bádania ako aj bádania v oblasti britských a amerických reálií
– má primerané vedomosti o rodových a queer teóriách, má prehľad o dejinách britskej a americkej literatúry a dokáže analyzovať literárne diela z rodového hľadiska.
– disponuje základnými vedomosťami o britských a amerických dejinách, kultúre, umení a postavení rodu v týchto sférach.
– disponuje základnými jazykovými zručnosťami, ktoré mu umožňujú adekvátnu komunikáciu v anglickom jazyku predovšetkým vo sfére interkultúrnej komunikácie.
– je schopný uplatniť sa v praxi v odboroch, kde sú znalosti rodovej problematiky prioritné.
     Praktické schopnosti absolventa:
– má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku
– jeho vedomosti mu umožňujú aktívne sa podieľať na riešení úloh spojených s disciplínami svojej predmetovej špecializácie
– po využití možností ďalšej profilácie, výberom z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, získa dôležité rodové, terminologické a komunikatívne zručnosti pre svoje ďalšie uplatnenie
– má základné schopnosti a spôsobilosti potrebné pre využívanie informačno-komunikačných technológií
     Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa bakalárskeho štúdia:
– má návyk permanentného vzdelávania sa
– je schopný interpretácie odborných textov z disciplín predmetovej špecializácie
– vie efektívne komunikovať a kooperovať v pracovnom tíme.


Sociálna práca

     Absolvent bakalárskeho študijného programu Sociálna práca bude vybavený základmi teórie a praxe sociálnej práce, osvojí si koncepcie, teórie a metodiky sociálnej práce, bude vedieť analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi, komunite, skupine, pochopí rôznorodosť a komplexnosť príčin sociálnych problémov, dokáže odborne interpretovať ich sociálno-politicko-ekonomické a kultúrne súvislosti. Okrem toho bude vedieť aplikovať základné poznatky psychologických, sociologických, filozofických, pedagogických, ekonomických, právnych vied pri riešení sociálnych problémov. Nadobudne znalosti o úlohách verejnej správy, štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. Má také znalosti z oblasti sociálnej práce, psychologických a sociálnych vied a právnych disciplín, napríklad z ústavného práva, trestného práva, rodinného práva, práva sociálneho zabezpečenia a správneho práva, že môže vykonávať sociálnu prácu s osobami, ktorí majú problémy širokého spektra v rôznych sociálnych inštitúciách (v domovoch sociálnej starostlivosti, detských domovoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, školských zariadeniach pre osoby vyžadujúce špeciálnu starostlivosť, v zdravotníckych zariadeniach, penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti), ale aj v podnikovej sfére.
     Bude pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, ako aj sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej diagnostiky a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže; takisto foriem sociálnej pomoci, ako sú krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap. Bude metodologicky pripravený odborne a kriticky analyzovať problémy a v nadväznosti na to aplikovať primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tiež kompetencie (schopnosti, znalosti) zriaďovať, koordinovať a organizovať sociálne služby.


Ponuka medziodborových študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ
Bakalársky stupeň

Politológia – Masmediálne štúdia

Absolventi uvedených medziodborových študijných programov na bakalárskom stupni štúdia môžu pokračovať v štúdiu nadväzujúcich učiteľských študijných programov na magisterskom stupni štúdia

Slovenský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá
Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Britské a americké štúdiá – Filozofia
Britské a americké štúdiá – Nemecký jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – Filozofia
Britské a americké štúdiá – Matematika
Britské a americké štúdiá – Geografia
Britské a americké štúdiá – Biológia
Britské a americké štúdiá – Informatika
Slovenský jazyk a literatúra – Geografia
Slovenský jazyk a literatúra – Biológia
Slovenský jazyk a literatúra – Matematika
Slovenský jazyk a literatúra – Informatika
Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia
Aplikovaná etika – Nemecký jazyk a literatúra
Aplikovaná etika – Filozofia
Aplikovaná etika – Slovenský jazyk a literatúra
Aplikovaná etika – Geografia
História – Geografia
História – Filozofia
História – Aplikovaná etika
História – Britské a americké štúdiá
História – Slovenský jazyk a literatúra
História – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá
Latinský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – História
Latinský jazyk a literatúra – Filozofia
Latinský jazyk a literatúra – Aplikovaná etika
Nemecký jazyk a literatúra – Geografia
Nemecký jazyk a literatúra – Informatika
Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia
Britské a americké štúdiá – Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia
Filozofia – Psychológia
Aplikovaná etika – Psychológia
História – Psychológia

Profily absolventov medziodborových študijných programov

Politológia – Masmediálne štúdia

     Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu politológa alebo novinára ako odborní pracovníci v oblasti klasických a nových médií, v investigatívnej žurnalistike, v pozíciách hovorcov ale aj v súkromnom sektore (reklama a PR). Rovnako sú schopní uplatniť sa ako odborní pracovníci vo verejnej správe (štátna správa a miestna samospráva), na všetkých jej stupňoch.

Aplikovaná etika v kombinácii

     Absolvent medziodborového štúdia, podprogramu Aplikovaná etika je pripravovaný tak, že ovláda teoretické východiskové poznatky a metódy vedných disciplín, ktoré sú viazané na študovaný akademický odbor. Zvláda svoju odborovú špecializáciu a je pripravovaný tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent dôkladne pozná odbor svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Ovláda teoretické východiskové poznatky a metódy vedných disciplín, ktoré sú viazané na študovaný akademický odbor. Spôsob interpretácie vzťahu etiky a príbuzných filozofických disciplín, vrátane špeciálnovedných disciplín (psychológia, logika a metodológia vedy, právo, management, ekológia, komunikačné technológie) nemá iba kognitívny, ale predovšetkým praktický význam, pretože tvaruje sociálny priestor a možnosti uplatnenia aplikovaných etikov v špeciálnovedných výskumných a prakticko-poradenských tímoch. Absolvent pozná hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej i aplikovanej etike. Osvojil si teoretické poznatky, sociálne, psychologické, experimentálne a aplikačné zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z daných akademických predmetov. Je schopný identifikovať morálne dilemy, expertne ich artikulovať, analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. Dokáže vyhodnocovať spoločenské, právne, sociálno-ekonomické, resp. psychohygienické súvislosti etických rozhodnutí v praxi v kontexte doby a kultúrnych špecifík. Dôraz štúdia je tiež položený na profilovanie predpokladov pre odborné spôsobilosti a zručnosti profesie humánneho managera, etického experta a etického auditora, ktorý je schopný spracovávať etické programy späté s inštitucionalizáciou etiky v praxi. Aj keď sú absolventi pripravovaní v prvom rade na pokračovanie štúdia učiteľstva predmetov svojich odborov, ich bakalárske štúdium je optimálnou prípravou aj na ďalšie štúdium, tzn. štúdium druhého stupňa (Mgr.).

Britské a americké štúdia v kombinácii

     Absolvent medziodborového študijného programu, podprogramu Britské a americké štúdiá je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent nadobúda kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých lingvistických, literárnovedných, literárnohistorických disciplín ako aj v oblasti britských a amerických reálií, pričom dôraz sa kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín. Absolvent získava schopnosť orientovať sa v celom priereze týchto disciplín, jednak so zameraním na britské a americké štúdiá, literatúry a jazyk a jednak v reflexii širšieho kontextu reálií, svetovej literatúry i všeobecnej jazykovedy. Absolvent ovláda praktické jazykové zručnosti študovaného jazyka na úrovni B2/C1 podľa stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ďalej získava prehľad o metódach lingvistickej analýzy textu, ktoré sú podkladom pre možnú budúcu vedeckú profiláciu absolventa s dôrazom na kontrastívny aspekt (anglický jazyk v konfrontácii s jazykom slovenským), je oboznámený s problematikou literárnej analýzy a interpretácie textu a so základmi teórie prekladu a terminológie, má možnosť nadobudnúť praktické prekladateľské zručnosti so zameraním na preklad odborného textu a rozšíriť si vedomosti z reálií Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín. Absolvent pritom chápe interdisciplinárne súvislosti svojich odborov a vie aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Absolvent dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Absolvent ovláda základné poznatky a metódy vedných odborov, ktoré sú viazané na študované akademické predmety. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov.
     Hlavným cieľom medziodborového študijného programu Britské a americké štúdiá je príprava na štúdium na magisterskom stupni učiteľského štúdia a príprava absolventov s bakalárskym stupňom anglistického vzdelania, ktorí využijú tento druh odbornej špecializácie ako doplnkovú kompetenciu pri absolvovaní prírodovedných alebo spoločenskovedných študijných odborov univerzity. Aktuálna potreba tohto druhu kombinácie odbornosti je daná vstupom SR do EU
     Štúdium spoločenskovedných a prírodovedných odborov s jazykovými disciplínami, ak absolvent nebude pokračovať na učiteľstve, poskytuje lepšie uplatnenie na pracovnom trhu alebo možnosť pokračovať v jednoodborovom štúdiu s výhodou výrazných jazykových kompetencií, ktoré sú výhodou pri zapojení sa do medzinárodných výskumných projektov.
     Absolventi medziodborového študijného programu Britské a americké štúdiá, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, môžu nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na britské americké reálie alebo prekladateľa v oblasti právnych, prírodovedných a medicínskych odborných textov, ako aj učiteľa na vysokej škole. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej anglickej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.

Filozofia v kombinácii

     Absolvent si osvojil sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia – dejiny filozofie, súčasná filozofia, metafyzika, epistemológia, etika, estetika, axiológia. Získal základné návyky pre možnú budúcu pedagogickú činnosť. Absolventi študijného programu filozofia v kombinácii ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu, sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do odborných a didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Po úspešnom ukončení 1. stupňa štúdia môže absolvent pokračovať v 2. magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu v kombinácii, na základe prijímacieho konania, ktoré stanovuje príslušná fakulta s akreditáciou pre tento stupeň vysokoškolského štúdia. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie ”tretieho sektora”, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstvá odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia.

História v kombinácii

     Po absolvovaní bakalárskeho medziodborového študijného programu, podprogramu história, študent nadobúda vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v praxi. Získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, základných metódach historickej vedy a pomocných vied historických. V priebehu štúdia by poslucháči mali získať prehľad o súčasných trendoch daného odboru a poznať najvýznamnejšie diela domácich i zahraničných autorov. Absolventi odboru získajú poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti. Absolventi programu dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Absolventi zvládnu koncipovanie odborných textov (na úrovni bakalárskej práce). Sú schopní samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi činnými v príbuzných povolaniach. Majú predpoklady pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Cieľom bakalárskeho medziodborového štúdia, podprogramu histórie je príprava na štúdium odboru 1. 1. 1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii na magisterskom stupni.

Latinský jazyk a literatúra v kombinácii

     Absolvent medziodborového študijného programu, podprogramu Latinský jazyk a literatúra získa schopnosť čítať a interpretovať vrcholné diela rímskej literatúry (prózy aj poézie), preklad ľahšieho súvislého gréckeho textu, širšie poznatky z grécko-rímskej civilizácie a jej recepcie v minulosti a súčasnosti. Získa aj schopnosť samostatne preložiť, komentovať menšie latinsky písané dielo a zaradiť ho do historického, literárneho a sociálneho kontextu, schopnosť na základe latinského textu a sekundárnej literatúry napísať samostatné pojednanie na danú tému
     Absolvent medziodborového štúdia má vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie mu umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Absolvent je pripravovaný v prvom rade na pokračovanie štúdia učiteľstva latinského jazyka a literatúry.

Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii

     Absolvent medziodborového študijného programu, podprogramu Nemecký jazyk a literatúra je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania so zameraním na učiteľstvo akademických predmetov. Dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a ich výstavbu, ovláda teoretické poznatky a metódy vedných disciplín, ktoré sa viažu na študovaný filologický odbor. Osvojil si teoretické poznatky, experimentálne a aplikačné zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov.
     Získava prehľad o histórii, kultúre a reáliách nemecky hovoriacich krajín, nadobúda kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých lingvistických, literárnovedných a literárnohistorických disciplín, oboznámi sa so špecifikami odborného jazyka a získa základné teoretické vedomosti i praktické spôsobilosti v oblasti translatológie. Dôraz sa pritom kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín a schopnosť aplikácie získaných teoretických poznatkov, ako aj na získanie vysokého stupňa komunikácie a rozvíjanie všetkých jazykových zručností tak, aby sa absolvent mohol uplatniť všade tam, kde sa vyžaduje vysoký stupeň ovládania daného cudzieho jazyka. Absolvent dokáže využívať nové informačné a komunikačné technológie. Teoreticky sa orientuje v priereze absolvovaných jazykovedných a literárnovedných disciplín.
     Absolvent na veľmi dobrej úrovni ovláda praktické spôsobilosti a roviny študovaného jazyka. Získava prehľad o metódach lingvistickej analýzy textu, ktoré sú podkladom pre jeho možnú budúcu vedeckú profiláciu s dôrazom na kontrastívny aspekt. Je oboznámený s problematikou literárnej analýzy a interpretácie textu. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín.
     Súbor teoretických vedomostí, praktických schopností a spôsobilostí je dobrým predpokladom pre získanie učiteľskej spôsobilosti na 2. stupni vysokoškolského germanistického štúdia s jeho špecifikami, vyplývajúcimi zo skutočnosti, že ho neabsolvuje v krajine cieľového jazyka (Auslandsgermanistik).
     Kvantitatívne vyjadrenie obsahu plánu vzhľadom na jadro študijného odboru: Nosné témy jadra znalosti študijného odboru tvoria 100 % kreditov v každom ročníku za daný modul študijného plánu, 40 % kreditov za jeden odbor medziodborového štúdia z celkových 180, k tomu však získava široký základ z druhého študovaného odboru. Absolvent pritom chápe interdisciplinárne súvislosti svojich odborov a vie aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru.
     Absolvent medziodborového štúdia nemeckého jazyka a literatúry v kombinácií s filologickými a humanitnými disciplínami (filozofia, psychológia, história) spĺňa predpoklady pre pokračovanie v štúdiu učiteľstva v daných odboroch. Zároveň môže pokračovať v štúdiu len jedného z odborov, prípadne sa môže rozhodnúť pre štúdium translatológie a tlmočníctva.
     Absolvent medziodborového štúdia nemeckého jazyka a literatúry v kombinácií s prírodovednými disciplínami (napr. biológia, chémia, fyzika, geografia) má vynikajúce predpoklady pre štúdium učiteľstva zvolených akademických predmetov, ale je pripravený aj na štúdium v príbuzných odboroch. (translatológia a tlmočníctvo, resp. príbuzné prírodovedné a humanitné odbory). Využitím získaných jazykových kompetencií a odborných vedomostí sa vytvárajú širšie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu ako aj nové možnosti odborného rastu.

Psychológia v kombinácii

     Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu psychológia majú teoretické aj praktické poznatky zo základných psychologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných psychologických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov.
     Pritom absolventi medziodborového štúdia psychológie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Medziodborové štúdium psychológie s inými predmetmi zvyšuje a vytvára príležitosť na uplatnenie sa na trhu práce, ktorý v súčasnosti vysoko oceňuje a predpokladá flexibilitu a primeranú úroveň soft skills. Uvedená predmetová špecializácia umožňuje učiteľom nazerať predovšetkým na výučbu z interdisciplinárneho hľadiska, umožňuje významným spôsobom prispieť k riešeniu psychologických, pedagogicko-psychologických problémov školskej praxe, pripravovať a realizovať programy podpory zdravia a prevencie rizikového správania. Absolventi bakalárskeho medziodborového štúdia sú pripravení na implementáciu psychologického poznania do štúdia, riešenie interdisciplinárnych VV tém v prípade, že sa rozhodnú pre VV prácu. Medziodborové študijné programy psychológie v kombinácii sú zamerané na prípravu odborníkov s ohľadom aj na úroveň ich soft skills a počítačovej gramotnosti.

Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii

     Absolvent medziodborového študijného programu, podprogramu slovenského jazyka a literatúry (bakalársky stupeň) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterský stupeň). Obsah študijného podprogramu slovenský jazyk a literatúra zodpovedá opisu jadra študijného odboru slovenský jazyk a literatúra na I. stupni. Absolvent bakalárskeho medziodborového štúdia, podprogramu slovenského jazyka a literatúry získava kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých slovakistických lingvistických a literárnovedných disciplín (literárna história, teória literatúry, literárna kritika), a to na širšom teoreticko-metodologickom všeobecnolingvistickom (najmä sociolingvistika, základy experimentálnej fonetiky), slavistickom (základy slavistiky a staroslovienčiny, porovnávacia gramatika a špecificky morfológia západoslovanských jazykov, slovanský jazyk – zastúpenie každej z troch skupín slovanských jazykov) a komunikačnom základe (teória komunikácie a informácie, vektory komunikácie, základy pedofonetiky a logopédie, verbálna a neverbálna komunikácia), pričom sa dôraz kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín, teda na vytvorenie interdisciplinárneho kognitívneho priestoru garantujúceho široké pragmatické aplikácie. Absolvent ďalej nadobúda základné teoretické poznatky, zručnosti a návyky smerujúce k suverénnemu zvládnutiu ortografickej a ortoepickej normy slovenčiny, zo zvukovej, gramatickovýznamovej, lexikálnovýznamovej roviny spisovnej slovenčiny s posilnením praktických aplikácií poznatkov, komunikačnej kompetencie v jednom slovanskom jazyku, komunikačných väzieb v diferencovanom spoločenskom prostredí, teoretických poznatkov a interpretačných metód na analýzu literárnych textov zo slovenskej a svetovej literatúry na širšom kultúrnom pozadí. Ďalej získava prehľad o metódach jazykovedných a literárnovedných postupov pri skúmaní generovania, vysielania, príjmu a dekódovania štylisticky diferencovaných textov, vrátane estetických komunikátov. Metódy preverovania jazykovedných a literárnovedných procedúr pri práci s textom ponúkajú značné aplikačné možnosti a uplatnenie absolventa v korektorskej, redakčnej, sociálnokomunikačnej, knižničnej, bibliografickej praxi aj s vyústením do činnosti v špecifických sociokomunikačných oblastiach (vrátane patokomunikácie). Teoreticko-metodologický základ interdisciplinárneho priestoru ponúka absolventom možnú budúcu vedeckú profiláciu (pri absolvovaní magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia), osobitne v oblasti slovakistiky, v komparatívnom štúdiu slovakistiky a iných slovanských a neslovanských jazykov a vo výskume komunikácie a patokomunikácie. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín a zameraní.
     Absolvent chápe interdisciplinárne súvislosti svojich odborov a vie aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Slovenský jazyk a literatúra predstavuje univerzálne inštrumentárium na jazykovo-semiotické modelovanie poznania širokého spektra javov prírody, techniky a spoločnosti a ich priemetu do jazykovej praxe a estetického komunikátu v špecifických oblastiach spoločenskej praxe. Zároveň ide o získanie zručností na suverénne ovládanie materinského jazyka ako základného komunikačného a kognitívneho prostriedku a schopností interpretácie umeleckého textu ako prostriedku na kultivovanie duchovného sveta človeka, ale aj na zvyšovanie kvality jeho života vôbec. Štúdium slovenského jazyka a literatúry s britskými a americkými štúdiami je tradičným spojením príbuzných vedných disciplín. Napomáha komplexný pohľad na jazyk (všeobecnú jazykovedu), ale ponúka i možnosť komparácie národných literatúr.
     Absolventi študijného programu medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, sa môžu uplatniť v profesii kultúrneho a osvetového pracovníka, pracovníka knižníc (osobitne v oblasti bibliografie), redaktora, masmediálneho pracovníka, pracovníka v špeciálnych sociokomunikačných oblastiach a tlmočníka (slovenčina – cudzí jazyk) alebo prekladateľa v oblasti právnych, prírodovedných a medicínskych odborných textov. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej jazykovej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.

Posledná aktualizácia: 23.03.2020