UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Rigorózne konanie

 

•  Kontaktná osoba: Bc. Oľga Gállová (olga.gallova@upjs.sk), 055/234 7129
•  Prihláška
•  Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na FF UPJŠ
•  Pokyny pre uchádzačov o rigoróznu skúšku nové!


•  Žiadosť o zaradenie vlastnej témy rigoróznej práce
•  Žiadosť o zmenu témy rigoróznej práce
•  Žiadosť o predĺženie lehoty na odovzdanie rigoróznej práce

 

Študijný program Predseda odborovej komisie/komisia Témy Okruhy predmetu
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
(PhDr.)
prof. Myroslava Fabian, DrSc.
komisia
Britské a americké štúdiá
(PhDr.)
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
komisia
Filozofia
(PhDr.)
Prof. h.c. prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
komisia
História
(PhDr.)
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
komisia
Masmediálne štúdiá
(PhDr.)
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
komisia
Politológia
(PhDr.)
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
komisia
Psychológia
(PhDr.)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
komisia
Sociálna práca
(PhDr.)
prof. doc. PhDr. Eva Žiakova, CSc.
komisia

 

Učiteľstvo akademických predmetov
(PaedDr.)
prof. Volodymyr Starosta, DrSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

komisia
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
(PaedDr.)
prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
komisia
Učiteľstvo etickej výchovy
(PaedDr.)
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
komisia
Učiteľstvo histórie
(PaedDr.)
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
komisia
Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. PhDr. František Šimon, CSc.
komisia
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
komisia
Učiteľstvo psychológie
(PaedDr.)
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
komisia
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
(PaedDr.)
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
komisia
Učiteľstvo výchovy k občianstvu
(PaedDr.)
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
komisia