UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Veda a výskum

 


Počas prvých desiatich rokov svojej existencie zaznamenala Katedra histórie výrazný rozvoj. Stala sa akceptovaným výskumným pracoviskom, o čom svedčí množstvo zorganizovaných významných vedeckých podujatí, založenie vlastného vedeckého časopisu, úspešnosť pri získavaní výskumných a infraštruktúrnych projektov, či záujem bádateľov (z Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, USA, Ruska a i.) absolvovať na katedre výskumný, študijný alebo prednáškový pobyt.

Členovia katedry sú aktívnymi v publikačnej činnosti. Výsledky ich bádateľskej práce dosahujú medzinárodne rešpektovanú kvalitu. O kvalite vedeckého výskumu svedčí úspešnosť pri získavaní grantovej podpory, či aktívna spolupráca v oblasti výskumu s renomovanými zahraničnými partnermi (Bauhaus-Universität Weimar, Universidad de Valladolid, Blekinge Institute of Technology, Nord University, Karlova univerzita v Prahe, Jagelonská univerzita v Krakove, Collegium Carolinum v Mníchove a i.). V rokoch 2011 – 2014 bola katedra hlavným riešiteľom strategického projektu Vyšehradského fondu s názvom Transformation of Central European Cities in Historical Development. Od roku 2016 je katedra príjemcom prestížneho grantu z programu H2020-MSCA zameraného na dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí (urbanHIST). V roku 2017 získala katedra finančnú podporu zo schémy EEA Grants. Okrem toho je výskum na katedre aktuálne financovaný dvomi grantmi APVV (Tendencie vývoja etnických vzťahov v spolupráci so SAV a Komplexný pamäťový portál v spolupráci s Univerzitou Komenského) a tromi projektmi VEGA MŠVVaŠ SR.

Od roku 2012 katedra dvakrát ročne vydáva vlastný vedecký časopis Mesto a dejiny [The City and History] indexovaný v databázach Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, MIAR a ďalších. Pri časopise vznikla edícia Acta historiae Cassoviensis, v rámci ktorej sú publikované pôvodné vedecké práce k dejinám Košíc. Do konca roku 2017 v nej vyšlo šesť zväzkov. V roku 2016 začal na katedre štvrťročne vychádzať projektový bulletin urbanHIST Newsletter.

Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce predstavuje jednu z priorít Katedry histórie. K partnerom katedry tak v oblasti výskumu, ako aj vzdelávania patrili, resp. patria okrem spomenutých ešte pracoviská zo Sliezskej univerzity v Opave, Ostravskej univerzity, Univerzity v Hradci Králové, tiež Európska univerzita v Ríme, Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti. Napreduje spolupráca s ďalšími partnerskými pracoviskami v ČR, Poľsku, Nemecku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Nórsku, na Ukrajine, ako aj s Európskou sieťou pamäť a solidarita atď.

 


Prebiehajúce projekty

History of European Urbanism in the 20th Century (urbanHIST)
Agentúra a kód projektu: Horizon 2020 MSCA
Doba riešenia: október 2016 september 2020
Riešiteľské organizácie: Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko), UPJŠ, KH FF (Slovensko), Universidad de Valladolid (Španielsko),  Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko) 
Na projekte sa podieľa konzorcium štyroch univerzít pod vedením Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko), ktoré získalo grant typu Inovatívne školiace siete (ITN) a Európske spoločné doktoráty (EJD) v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie (MSCA) v priorite Excelentná veda. Spoločne s Weimarom a Košicami sú príjemcami grantu Universidad de Valladolid (Španielsko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko). Riaditeľom slovenskej časti projektu je prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci našej katedry. V rámci vzniknutej inovatívnej siete uvedené štyri univerzitné pracoviská riadia a koordinujú činnosť ďalších jedenástich partnerských inštitúcií z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, Veľkej Británie, Českej republiky a Slovenskej republiky. Hlavným vedeckým zámerom je komplexný interdisciplinárny výskum vývoja európskeho urbanizmu v uplynulom storočí, ktorý bude geograficky pokrývať celý kontinent a primárne sa sústredí na identifikáciu a interpretáciu spoločných vývojových tendencií. Kľúčovým prvkom inovatívnej siete sa stane rozvoj excelentného doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami (ďalšie informácie).
Webstránka projektu

Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)
Agentúra a kód projektu: APVV-16-0383
Doba riešenia: júl 2017 jún 2021
Riešiteľské organizácie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra archívnictva a pomocných vied historických) a Filozofická fakulta UPJŠ (Katedra histórie: prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc., Mgr. Peter. Fedorčák, PhD., Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.)
Cieľom interdisciplinárneho tímu historikov, archeológov, pamiatkárov a historických geografov je vytvorenie novej platformy pre dejiny miest online prístupného viacrečového komplexného pamäťového portálu pre dejiny miest (v prvej fáze Bratislavy a Košíc). Ide o aplikovaný digitálny výstup, ktorý inovatívne spája tri prístupy: 1) kartografický; 2) encyklopedický; 3) databázový. Testovaciu verziu takéhoto portálu pre Bratislavu už vedúci riešiteľ, doc. Juraj Šedivý, PhD., vytvoril (www.PamMap.sk). Paralelne s portálom dva vedecké tímy vytvoria aj klasické historické atlasy Bratislavy a Košíc. Takéto atlasy patria medzi hlavné výstupy európskej urbánnej historiografie (napr. v Nemecku takmer 300 atlasov, v Rakúsku takmer 100, existujú vo všetkých okolitých krajinách Slovenska). Portál bude v budúcnosti otvorený aj pre tímy z iných miest.

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 - 2020)
Agentúra a kód projektu: APVV-15-0475
Doba riešenia: 2016  2020
Riešiteľské organizácie: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Katedra histórie (prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Barbara Kacerová) a Katedra politológie FF UPJŠ 
Prvým cieľom projektu je analýza vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004 2016, v rámci ktorej bude zámerom postihnúť: vývoj v oblasti národnostných vzťahov, stratégiu národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, vzťahy majority a minority, rómska problematika, nové menšiny, migrácia, bezpečie...). Druhým cieľom projektu bude realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov (so zachovaním metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004).
Webstránka projektu

Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity  
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0254/17
Doba riešenia: júl 2017 jún 2021
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci riešiteľ prof. PaedDr. Martin Pekár a riešitelia  Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A, PhD., Mgr. Lukáš Katriňák)
Cieľom projektu je štúdium, analýza a interpretácia konkrétnych prípadov v rámci fenoménu, ktorý sa spája s prenasledovaním Židov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Pozornosť budeme venovať židovským rodinám a rôznym stratégiám prežitia holokaustu v konfrontácii s rôznymi reakciami príslušníkov mestských elít. V rámci výskumu chceme osobitnú pozornosť venovať štúdiu teoretických konceptov a následne ich aplikácii na vytipované prípady z územia Slovenska. Predpokladáme významný posun poznania v oblasti výskumu sociálneho prostredia holokaustu smerom na jednej strane k problematike lokálnych agresorov, na druhej strane smerom k formám pomoci židovskému obyvateľstvu.

Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách. Vysokoškolská učebnica "Dejiny neskorej antiky (Vybrané kapitoly II.)"
Agentúra a kód projektu: KEGA 013-UPJŠ-4/2018 
Doba riešenia: január 2018 – december 2020
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci riešiteľ Mgr. Marta Sendeková, PhD.)
Projekt je zameraný na vytvorenie vysokoškolskej učebnice Dejiny neskorej antiky (Vybrané kapitoly II.). Štúdium a vedecký výskum dejín neskorej antiky, ktorého dominantným priestorom je akademická pôda, v súčasnosti zaznamenáva rastúci záujem univerzitných pracovísk na Slovensku aj v zahraničí (študentov ako aj výskumných pracovníkov) o tento predmet. Učebnica Dejiny neskorej antiky bude svojím obsahovým zameraním tematicky nadväzovať na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu Vybrané kapitoly I. (2015, FF UPJŠ v Košiciach), ktorá predloží chronologickým spôsobom politicko-spoločenské a sociálno-náboženské udalosti skúmaného obdobia od roku 395 do roku 476. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom, ktorí nadobudnú základné znalosti o tomto dejinnom období. Publikácia prispeje k rozvoju vzdelávania a skvalitneniu vyučovacieho procesu na fakultách slovenských vysokých škôl. Bude vhodnou pedagogickou pomôckou, svojím spôsobom zatiaľ jedinou, ktorá inovatívnym spôsobom poskytne študentom najnovšie poznatky vedeckého výskumu v rámci multidisciplinárneho prístupu o kľúčových udalostiach a významných osobnostiach neskoroantického obdobia, ku ktorým slovenskí študenti v rámci štúdia nemajú prístup ani jazykové kompetencie. Vysokoškolská učebnica obsahovo skvalitní výučbu študijného predmetu antických dejín na Slovensku a inovuje štúdium histórie o nové formy, metódy prístupu k skúmanému obdobiu a najnovšiu zahraničnú literatúru.

Dejiny UPJŠ a historický digitálny archív UPJŠ I. (HiDA)
Agentúra a kód projektu: UPJŠ VVGS 2019-1206
Doba riešenia: 2019  2020
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci projektu prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., riešitelia Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Peter Fedorčák, PhD., Mgr. Henrich Hrehor, PhD, Mgr. Peter Pavonič)
Výskum dejín UPJŠ a vytvorenie digitálnej bázy archívnych dokumentov.

Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa v rokoch 1938 – 1945
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0184/17
Doba riešenia: 2017 2019
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (zodpovedný riešiteľ doc. ThDr. Peter Borza, PhD.)
Okupácia území Československa v rokoch 1938 – 1945 vytvorila nové podmienky pre činnosť gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola v rámci Československa organizovaná v Prešovskom a Mukačevskom biskupstve. Spolu s Podkarpatskou Rusou a odstúpeným južným územím Slovenska sa gréckokatolícke farnosti aj s biskupským sídlom Užhorod ocitli v Maďarsku a jediná gréckokatolícka farnosť v Čechách zasa v Protektoráte Čechy a Morava. V rozdielnych podmienkach však naďalej vykonávali svoju činnosť, ktorá si zaslúži pozornosť, keďže doteraz sa autori zameriavali na územie Slovenska. Preto je ambíciou riešiteľov projektu uskutočniť základný archívny výskum v centrálnych aj regionálnych archívoch a po následnej analýze pramenného materiálu ako aj publikovanej literatúry formulovať vlastnú interpretáciu problematiky nielen vo všeobecnej rovine, ale predstaviť všetky aspekty postavenia a vývoja gréckokatolíckej cirkvi na území okupovaného Československa v rokoch 1938 - 1945.  

 


Ukončené projekty

Interaktívna výstava "Dejiny tvoríš ty"
Agentúra a kód projektu: UPJŠ, VVGS-2017-716
Doba riešenia: marec 2018  február 2019
Riešiteľské organizácie: Katedra histórie FF UPJŠ 
Hlavným cieľom projektu je usporiadanie interaktívnej výstavy, v rámci ktorej bude prostredníctvom „živého“pramenného materiálu návštevníkom sprostredkovaný a sprístupnený pohľad na kľúčové medzníky v dejinách Slovenska v 20. storočí naviazané na výročný rok 2018. V tento súvislosti pôjde o udalosti z rokov 1918 (ukončenie 1. svetovej vojny a vznik 1. ČSR), 1938 (Mníchovská dohoda, vyhlásenie autonómie Slovenska,Viedenská arbitráž), 1948 (nástup komunistickej totality) a 1968 (invázia vojsk Varšavskej zmluvy). Samotná výstava si okrem sprístupnenia týchto udalostí cieľovým skupinám kladie za cieľ aj popularizáciu historickej vedy, ako aj propagáciu vysokoškolského štúdia, a to nielen na katedre histórie FF UPJŠ, ale aj na Filozofickej fakulte a samotnej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalším, nemenej dôležitým čiastkovým cieľom je propagácia otvorenosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach voči myšlienkam usporiadať alternatívnejšie ladené podujatia na jej pôde a tým aj celkovo pozitívny prístup univerzity k aktívnemu pestovaniu filozofie akademického života. 

Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách
Agentúra a kód projektu: UPJŠ VVGS 2017-679 
Doba riešenia: november 2017 – október 2018
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci riešiteľ Mgr. Marta Sendeková, PhD.)
Projekt je zameraný na zorganizovanie dvojdňového odborného interdisciplinárneho pracovného seminára - workshopu na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach v oblasti historických vied s cieľom inovácie výučby antických a rano-stredovekých dejín ako aj latinského jazyka na vysokých a stredných školách. Štúdium a vedecký výskum antických dejín, ktorého dominantným priestorom je akademická pôda, v súčasnosti zaznamenáva rastúci záujem univerzitných pracovísk na Slovensku aj v zahraničí o tento predmet. Workshop, ktorého realizácia sa uskutoční v 10.-11. septembra 2018, bude svojím obsahovým zameraním predstavovať nóvum v rámci inovácie vysokoškolskej výučby. Účastníkmi workshopu sú predovšetkým vysokoškolskí pedagógovia antických a rano-stredovekých dejín, klasického jazyka a teológie zo Slovenských univerzít, z univerzít Českej republiky, študenti UPJŠ odboru história, klasická filológia, filozofia, politológia, taktiež študenti teológie a stredoškolskí učitelia dejepisu a latinského jazyka z Košického a Prešovského kraja, ktorí nadobudnú nové poznatky a prakticky sa zaškolia do používania interpretačno-analytickej naturálnej metódy Prof. Hansa H. Ørberga vo vyučovacom procese. Workshop prispeje k rozvoju vzdelávania a skvalitneniu vyučovacieho procesu nielen na katedre histórie, ale aj ďalších fakúlt UPJŠ, slovenských a českých vysokých škôl a stredných škôl na východnom Slovensku. Svojím spôsobom bude zatiaľ prvým odborným seminárom na Slovensku, ktorý inovatívnym spôsobom poskytne a umožní praktické využitie jednej z najnovších didaktických metód - konkrétne naturálnej metódy všeobecne nazývanej „Ørberg“ a pomôcok vysokoškolským pedagógom, stredoškolským pedagógom a študentom. Workshop podporí prínos nových poznatkov vedeckého výskumu v rámci multidisciplinárneho prístupu, skvalitní výučbu antických dejín na Slovensku a inovuje vysokoškolskú didaktiku dejín a klasických o nové formy a metódy prístupu, sprístupní tiež zahraničnú literatúru.

Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0212/05 
Doba riešenia: január 2015 – december 2018
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci riešiteľ prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., zástupca vedúceho riešiteľa doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. a riešitelia Mgr. Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Peter Fedorčák, PhD., Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.,  Mgr. Nikola Regináčová, PhD.)
Ambíciou riešiteľov projektu v rámci konceptu „Dejiny a pamäť“ je spracovať úlohu a postavenie významných a zaujímavých osobností z dejín Košíc, dôležitých pre formovanie historickej pamäti mesta. Vybrané osobnosti budeme skúmať v historických súvislostiach od konca 14.st. po súčasnosť. Projekt priamo nadväzuje na končiaci projekt , ktorý bol venovaný historickým medzníkom a inštitúciám v dejinám Košíc. Vybrané osobnosti bude teda skúmať aj v ich súvislostiach s historickým vývojom významných inštitúcií štátnej správy, verejnej správy, kultúrnych, cirkevných, školských, vedeckých a hospodárskych inštitúcií, spolkov a politických strán pôsobiacich v Košiciach, dôležitých pre historickú pamäť mesta. Cieľom bude zhodnotenie významu vybraných osobností, ich postavenia v kontexte lokálnych (košických), regionálnych (uhorských či slovenských) dejín a európskych dejín. Cieľom je vytvoriť predpoklady a základňu pre budúce spracovanie syntézy dejín Košíc.

Memory in Urban Space: Possibilities and Limits of Comparative Research
Agentúra a kód projektu: EEA and Norway Grants Dept. BFN16-CLT-006. 
Doba riešenia: október 2017 – január 2018
Riešiteľské organizácie: KH FF UPJŠ (Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.) a partnerská organizácia Faculty of Social Sciences, Department of History, Nord University in Bodø, Nórsko
Hlavným cieľom projektu je nadviazanie užšej spolupráce medzi pracoviskami, podpísanie bilaterálnej zmluvy o spolupráci, diskusia o rozšírení výskumnej siete v rámci aktuálne prebiehajúceho projektu urbanHIST a naplánovanie ďalších spoločných výskumných aktivít v rámci problematiky historickej pamäte v urbánnom priestore. Výstupy: workshop (program)

Yugoslavism versus Czechoslovakism : The History of Conflicting Ideologies in Central and Southeastern Europe
Agentúra a kód projektu: UPJŠ 2016-313 PCOV 
Doba riešenia: 2016  2017
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (Mgr. Maroš Melichárek, PhD.)
Projekt je orientovaný na vytvorenie inovatívneho a interdisiplinárneho workshopu (s názvom Juhoslavizmus verzus čechoslovakizmus: konfliktné dejiny ideológií v strednej a juhovýchodnej Európe) v oblasti historickej vedy s dopadom celkový spoločenský vývoj. Medzinárodný Workshop popredných českých, slovenských a zahraničných balkanistov a historikov, by mal priniesť vedecký dialóg, ktorý by znamenal nový pohľad na doteraz publikované výstupy výskumu danej problematiky. Výsledkom bude súbor publikovaných štúdií na zvolenú tému v časopise Porta Balkanica (ČR), resp. Mesto a dejiny (SR).

Centrum excelentnosti - Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny pohľad na fenomén hradov
Skratka projektu: CE HnS 
Doba riešenia: október 2013 október 2017
Riešiteľská organizácia: Historický ústav SAV. Spoluriešitelia z našej katedry: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Mgr. Peter Fedorčák, PhD., Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.

International Visegrad Fund (Scholarship)
Štipendium pre výskumný pobyt na Univerzite v Novom Sade (Srbsko)
Doba riešenia: september 2016 jún 2017
Riešiteľ: Mgr. Maroš Melichárek, PhD. 

European Network Remembrance and Solidarity (cestovný grant)
5th European Remembrance International Symposium of European institutions Dealing with 20th-Century History: 1956. Contexts – Impact – Remembrance
Organizátor: European Network Remembrance and Solidarity v spolupráci s Hungarian Committee of National Remembrance a Hungarian Academy of Science). Budapešť (Maďarsko), 24. – 26. máj 2016.
Riešiteľ: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.

International Visegrad Fund (Scholarship) 
Štipendium pre výskumný pobyt na Central European University v Budapešti (Maďarsko), Department of Medieval Studies
Doba riešenia: september 2014 jún 2015, január 2016 jún 2016
Riešiteľ: Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.

International Visegrad Fund, Balassi Intézet, Tempus Hungary (Scholarships) 
Štipendiá pre výskumné pobyty na Katedre východoeurópskych dejín, ELTE v Budapešti (Maďarsko)
Doba riešenia: január 2011  január 2016
Riešiteľ: PhDr. Slávka Otčenášová, M.A, PhD. 

Vybrané problémy činnosti mocensko-represívneho aparátu na Slovensku 1939 1945
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0572/13
Doba riešenia: január 2013 december 2015
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci riešiteľ doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. a riešitelia  Mgr. Henrich Hrehor, PhD., Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.)
Zámerom projektu bolo vytvorenie spoločnej bázy pre výskumu pôsobenia mocensko-represívneho aparátu na Slovensku v rokoch 1939 1945 na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach, ktorá bola v štádiu konštituovania. V rámci výskumu bude každý riešiteľ venovať pozornosť vlastnej subtéme. Rátali sme so vznikom dvoch prác charakteru vedeckej monografie (biografia Gejzu Fritza a publikácia k pozemkovej reforme v rokoch 1939 1945 so zreteľom na východné Slovensko) a jednej dizertačnej práce tematicky orientovanej na činnosť mocensko-represívneho aparátu na Slovensku v rokoch 1939 1945.

Školy, žiaci, učitelia vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948
Agentúra a kód projektu: VEGA 5 043
Doba riešenia: január 2013 – december 2015
Riešiteľské organizácie: hlavný riešiteľ Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach. Zástupca vedúceho riešiteľa za našu katedru: Mgr. Henrich Hrehor, PhD. 
Úlohou riešiteľského tímu bude formou komparatívneho výskumu spracovať tému na základe nového výskumného materiálu a pomocou viacerých metodologických postupov zistené poznatky interpretovať a prezentovať v odborných časopisoch, zborníku a kolektívnej monografii. Ťažiskom výskumu bude sledovať vývojové tendencie v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, ako aj pedagógov. Smerovanie vývoja školstva sa pokúsime ozrejmiť okrem iného na základe doteraz ešte málo spracovaných, resp. nespracovaných otázok týkajúcich sa používania učebníc, učebných osnov ako aj voľnočasových aktivít organizovaných školou. Jedným z cieľov projektu bude rozpracovať aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu v mestách a obciach východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948 a dospieť tak k východiskám, ktoré v budúcnosti umožnia detailnejší a komplexnejší pohľad nielen na vývoj školstva na východnom Slovensku v tomto období.

Košické archiválie v Generálnom dominikánskom archíve v Ríme: výskumný grant Slovenského historického ústavu v Ríme
Doba riešenia: október 2015
Riešiteľ: Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.

European Network Remembrance and Solidarity (cestovný grant)
4th European Remembrance International Symposium of European institutions Dealing with 20th-Century History: Remembrance of the Second World War 70 Years After. Winners, Losers, Perpetrators, Victims, Bystanders
Organizátor: European Network Remembrance and Solidarity, Viedeň (Rakúsko), 11. – 13. máj 2015
Riešiteľ: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.

Košickí dominikáni: výskumný pobyt v Ríme z grantu Slovenského historického ústavu v Ríme
Doba riešenia: október 2014
Riešiteľ: Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.

Štipendium primátora mesta Paríž (Mairie de Paris) 
Hosťujúci výskum na Centre de Recherches sur l´Europe centrale, orientale et balkanique (CRECOB), Université Paris Sorbonne IV. 
Doba riešenia: september 2013  jún 2014
Riešiteľ: PhDr. Slávka Otčenášová, M.A, PhD. 

Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) 
Agentúra a kód projektu: Európske štrukturálne fondy NFP 26110230130
Doba riešenia: december 2012 – november 2015
Riešiteľská organizácia: UPJŠ
Cieľom aktivity je inovácia troch študijných programov a vytvorenie piatich akreditačných spisov nových študijných programov na FF UPJŠ. Základnou funkciou aktivity je implementácia stratégií Európskej únie (sociálne, jazykové a kultúrne včlenenie jednotlivca do spoločnosti) realizovaná ako rozšírenie ponuky študijných programov na FF UPJŠ a výrazné skvalitnenie úrovne štúdia v troch študijných programoch prostredníctvom inovácie v medzinárodnej spolupráci. Výstupom tejto aktivity budú v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi pripravené akreditačné spisy nových študijných programov FF UPJŠ, vzdelávací program, vydané monografie a učebné texty a uskutočnená prednášková činnosť medzinárodne uznávaných expertov. Zároveň bude zakúpená študijná literatúra, ktorá po príprave akreditačných spisov bude poskytnutá študentom novovytvorených študijných programov.

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ (RIFIV )
Agentúra a kód projektu: Európske štrukturálne fondy ITMS 26110230101
Doba riešenia: 2012 – 2015
Riešiteľská organizácia: UPJŠ
The aim of the project is to develop innovative forms of education and to create the interdisciplinary cgaracter of study at all levels and subjects of University Pavol Jozef Šafárik in Košice, to increase the readiness of graduates to enter in the labor market through the innovation of study programs and the creation of new study programs at the Faculty of Arts. The output of this activity will also be the release of university textbooks, textbooks or a script for innovated and newly created study programs.

Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0101/12
Doba riešenia: január 2012 – december 2014
Riešiteľská organizácia: KH FF UPJŠ (vedúci riešiteľ prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava, Kraków)
Agentúra a kód projektu: International Visegrad Fund 31110003
Doba riešenia:september 2011 júl 2014
Riešiteľská organizácia za slovenskú stranu: KH FF UPJŠ (koordinátor Mgr. Henrich Hrehor, PhD.)

Od československej k slovenskej štátnosti. Židia a ich osudy vo vybraných východoslovenských mestách (1918 – 1945)
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0114/12
Doba riešenia: 2012 – 2014
Riešiteľská organizácia: zodpovedný riešiteľ Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.). Spoluriešiteľ za našu katedru: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.

Základné problémy rímskeho cisárstva v neskorom období
Agentúra a kód projektu: VEGA 1/0620/12
Doba riešenia: 2011 – 2014
Riešiteľská organizácia: FF UK v Bratislave (vedúci riešiteľ doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.). Spoluriešiteľ a zástupca vedúceho projektu za našu katedru: Mgr. Marta Sendeková, PhD.
The project aims at the research of fundamental aspects in the development of civilization from Late Antiquity to the Middle Ages. The historic period of Late Antiquity and its transition to the Early Middle Ages is the subject of a lively discussion in the present research world. The period of Late Antiquity is often referred to as ‘a ground-breaking’ or as a historic landmark in the periodization of the history between Antiquity and the Middle Ages. The objective of the project will be a research, analysis and an unbiased examination of fundamental aspects of the development of society in ancient times as a ground-breaking period, as well as a subsequent relation to the Middle Ages. In discussion preceded by the research to date, specific features shall be examined, upon which one can consider the period of Late Antiquity to be a historic landmark, pertaining to questions whether fundamentally new structures in the state and policy were developed. 

Remembering the City – A Guide through the Past of Košice
Financovanie: International Visegrad Fund, The European Network Remembrance and Solidarity, Balassi intézet, Maďarský inštitút v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doba riešenia: 2011 2013
Zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu: PhDr. Slávka Otčenášová, M.A, PhD.
Výstupy: popularizačný sprievodca dejinami Košíc (obálka)

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.09.2019