UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Členovia katedry

 


Vedúci katedry:
prof. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD.
Moyzesova 9, 040 59 Košice
Miestnosť: č. d. 222, II. nadz. podlažie
E-mail: martin.pekar@upjs.sk

 

Sekretariát:
Ľubica Nezníková
Moyzesova 9, 040 59 Košice
Miestnosť: č. d. 115, I. nadz. podlažie
Tel.: 055 / 622 05 30, 055/ 234 71 26
E-mail: lubica.neznikova@upjs.sk

 

Interní zamestnanci:
E-mailová adresa: meno.priezvisko@upjs.sk

Meno a profil Miestnosť Konzultačné hodiny*
Profesori    
prof. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD. - vedúci katedry 222 UT 09:30 - 11:00
prof. PaedDr. Štefan ŠUTAJ, DrSc. 220 ŠTV 08:00 - 10:00
Docenti    
doc. ThDr. Peter Borza, PhD. 221 PO 10:30 - 12:00
doc. PhDr. Ľubomíra KAMINSKÁ, DrSc. 221 PO 11:30 - 13:00
Odborní asistenti    
Mgr. Peter FEDORČÁK, PhD. 216 PO 09:30 - 11:00
Mgr. Henrich HREHOR, PhD. - tajomník katedry a koordinátor pre 1. ročník 217 Po individuálnej dohode
Mgr. Mikuláš JANČURA, PhD. 217 PO 09:00 - 11:00
Mgr. Drahoslav MAGDOŠKO, PhD. 216 PO 09:30 - 11:00
Mgr. Maroš MELICHÁREK, PhD. - koordinátor pre Erasmus 217 PO 13:00 - 15:00
PhDr. Slávka OTČENÁŠOVÁ, M.A., PhD. 218 -
Mgr. Nikola REGINÁČOVÁ, PhD. 216 PO 09:00 - 10:30
PaedDr. Marta SENDEKOVÁ, PhD. 218 PO 09:30 - 11:30
PaedDr. Alžbeta ŚNIEŻKO, PhD. - koordinátorka pedagogickej praxe 216 PO 09:00 - 10:30
Mgr. Zuzana TOKÁROVÁ, PhD. 218 PO 13:00 - 14:30
Lektori    
Mgr. Csilla NAGY, PhD. 218 -
Výskumní pracovníci    
Agnès DUDYCH, M.A. 215 -
Mgr. Mária FEDORČÁKOVÁ, PhD. 220 -
Mgr. Adam GÓRKA 215 -
Mgr. Jovana JANINOVIĆ 215 -
Ondřej JIRÁSEK, M.Ss. 215 -

 

Interní doktorandi:
E-mailová adresa: meno.priezvisko@student.upjs.sk

Meno a profil Miestnosť Konzultačné hodiny*
Mgr. Miriama FILČÁKOVÁ 215 Po individuálnej dohode
Mgr. Patrícia FOGELOVÁ 215 PO 09:30 - 11:00
Mgr. Katarína HROMUĽÁKOVÁ 215 PO 09:30 - 11:00
Mgr. Barbara KACEROVÁ 215 PO 09:00 - 10:30
Mgr. Lukáš KATRIŇÁK 215 Po individuálnej dohode
Mgr. Dana KUŠNÍROVÁ 215 Po individuálnej dohode
Mgr. Peter PAVONIČ 215 Po individuálnej dohode

* Počas skúškového obdobia je potrebné dohodnúť konzultácie individuálne, napríklad e-mailom

 

Externí spolupracovníci:

Meno Inštitúcia
prof. Abdellah ABARKAN Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona (Švédsko)
Mgr. Mária ĎURKOVSKÁ, PhD. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice
PhDr. Ján HLAVINKA, PhD. Historický ústav SAV, Bratislava
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD. Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prof. Dr. Marina JIMÉNEZ Universidad de Valladolid (Španielsko)
RNDr. Ján KAŇUK, PhD.  Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
PhDr. Tünde LENGYELOVÁ, CSc. Historický ústav SAV, Bratislava
PhDr. Stanislav MIČEV, PhD. Múzeum SNP, Banská Bystrica
PhDr. Elena MIROŠŠAYOVÁ, CSc. Archeologický ústav SAV, Košice
PhDr. Richard PAVLOVIČ, PhD. Štátny archív Košice
MA, MPhil Petr ROUBAL, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha (Česká republika)
prof. Dr. Luis SANTOS Y GANGES Universidad de Valladolid (Španielsko)
doc. Matěj SPURNÝ, Ph.D. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha (Česká republika)
Mgr. Veronika SZEGHY-GAYER, PhD. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice
prof. Max WELCH GUERRA Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko)

 

Bývalí členovia katedry:

Meno Roky
PhDr. Henrieta ALBERTOVÁ, PhD. 2008 - 2011
doc. PhDr. Soňa GABZDILOVÁ, CSc. 2008 - 2017
doc. Mgr. Milan OLEJNÍK, PhD.  2013 - 2016
Mgr. Timea VEREŠOVÁ, PhD. 2013 - 2015

 

Posledná aktualizácia: 17.09.2019