UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)

 


Grantová schéma: APVV-16-0383
Doba riešenia: júl 2017 - jún 2021


Cieľ        

Zámerom interdisciplinárneho tímu historikov, archeológov, pamiatkárov a historických geografov je vytvorenie novej platformy pre dejiny miest - online prístupného viacrečového KOMPLEXNÉHO PAMÄŤOVÉHO PORTÁLU pre dejiny miest (v prvej fáze Bratislavy a Košíc). Ide o aplikovaný digitálny výstup, ktorý inovatívne spája tri prístupy: 1) kartografický; 2) encyklopedický; 3) databázový. Testovaciu verziu takéhoto portálu už hlavný riešiteľ, doc. Juraj Šedivý, PhD., vytvoril (www.PamMap.sk), no bez podpory APVV ju nie je možné technicky dopracovať, ani naplniť nadkritickým množstvom materiálu (za štyri roky garantujeme GIS-lokalizované digitalizáty s metadátami k 100.000 pamäťovým jednotkám!). Paralelne s portálom dva vedecké sub-tímy vytvoria aj klasické historické atlasy Bratislavy a Košíc v digitálnej podobe. Takéto atlasy patria medzi hlavné výstupy európskej urbánnej historiografie (napr. v Nemecku takmer 300 atlasov, v Rakúsku takmer 100, existujú vo všetkých okolitých krajinách Slovenska). Naša historiografia sa napriek jej tradíciám stala osamelým ostrovom, ktorý ako by nereflektoval moderné trendy. Zameškanie dobehneme len vďaka využitiu digitalizácie a unikátnemu a inovatívnemu riešeniu – zapracujeme výsledky historickej topografie nielen do podoby klasických atlasov (v modernej digitálnej online podobe v slovenčine a angličtine/nemčine), ale zároveň vytvoríme a významne naplníme komplexný pamäťový portál (KPP). Na spoločnom cieli pracujú dva vedecké tímy - bratislavský a košický - z ktorých každý vytvorí podklady pre online-prístupný historický atlas svojho mesta, no mapy a 3D vizualizácie vypracuje spoločný technický tím pre aplikáciu PamMap. Okrem KOMPLEXNÉHO PAMÄŤOVÉHO PORTÁLU s inkorporovanými historickými ATLASMI bude výstupom projektu aj metodická príručka, viaceré monografie (historické topografie), vedecké štúdie doma aj v zahraničí. Portál bude samozrejme v budúcnosti otvorený aj pre tímy z iných miest.

 


Riešitelia

Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a pomocných vied historických (hlavný riešiteľ projektu doc. Juraj Šedivý, PhD. a ďalší výskumníci)

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, Katedra histórie (prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc., Mgr. Peter. Fedorčák, PhD., Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 09.10.2018