UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vzdelávanie

 


Študijné programy

Katedra ponúka všetky tri stupne vysokoškolského štúdia v nasledovných programoch:

  • Študijný odbor 2.1.7 História
  • Študijný program História – jednoodborové Bc. štúdium 
  • Študijný program História – medziodborové Bc. štúdium
  • Študijný program História – jednoodborové Mgr. štúdium
  • Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
  • Študijný program História – Mgr. štúdium
  • Študijný odbor 2.1.9 Slovenské dejiny
  • Študijný program Slovenské dejiny – PhD. štúdium v dennej i externej forme

V akademickom roku 2016/2017 navštevovalo študijné programy realizované katedrou vyše 200 študentov bakalárskeho i magisterského stupňa a 19 študentov doktorandského štúdia.

Koordinátor pre študentov prvého ročníka: Mgr. Henrich Hrehor, PhD.

 

Na katedre pracujú tiež rigorózne komisie pre udeľovanie titulov PhDr. (odbor História) a PaedDr. (odbor Didaktika dejepisu).

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach má priznané práva realizovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Slovenské dejiny.

 


Študijné pobyty programu EU Erasmus+

Katedra histórie má uzavreté bilaterálne zmluvy o medzinárodnej spolupráci s viacerými európskymi univerzitami, ktoré umožňujú študijné pobyty našich študentov aj mimo Slovenska.

Koordinátor pre Erasmus: Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

 


Pedagogická prax

Koordinátor: PaedDr. Alžbeta Šnieżko, PhD.

 


Témy záverečných prác k obhajobám 

Návrhy tém od pedagógov (PDF)

 


Okruhy na štátne záverečné skúšky 

Platné tiež pre aktuálny akademický rok 2018/2019:
Program História, jednoodborové štúdium, Bc. (PDF)
Program História, medziodborové štúdium, Bc. (PDF
Program História, jednoodborové štúdium, Mgr. (PDF
Program Učiteľstvo akademických predmetov dejepis, Mgr. (PDF)

 


Kliknite tiež: 

Konferencie a podujatia 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.09.2019