UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra pedagogiky


Adresa:
Katedra pedagogiky FF UPJŠ
Moyzesova 9
040 01 Košice

Tel. kontakty:

Vedenie katedry - doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. 055/234 7170       
Referent praxe - Mgr. Lenka Kohoutková 055/234 7172
Sekretariát - Emília Focková 055/234 7188

 

Email pre všetky praxe:
lenka.kohoutkova@upjs.sk


Katedra pedagogiky vznikla ako samostatné pracovisko novo konštituovanej Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňom 01.01.2007. Vznikla ako pokračovateľ Oddelenia pedagogiky Ústavu humanitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pre predchádzajúce postavenie Oddelenia pedagogiky bola príznačná najmä vyučovacia činnosť smerujúca k zabezpečeniu naplnenia obsahu študijného odboru „Učiteľstva akademických predmetov“ v podmienkach UPJŠ v Košiciach a odborno–manažérska činnosť vo vzťahu k zabezpečovaniu pedagogických praxí.
Pri konštituovaní nového pracoviska sa predpokladá zmena jeho orientácie na odbornú katedru, v ktorej sa budú vo vyváženej jednotne realizovať pedagogické a vedecko–výskumné aktivity. Katedra pedagogiky zabezpečuje v súčasnosti a naďalej bude zabezpečovať vyučovanie pedagogických disciplín v rámci magisterského štúdia učiteľstva pre Filozofickú a pre Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v akreditovaných študijných programoch. V oblasti pedagogickej činnosti sa Katedra pedagogiky sústreďuje na prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže i dospelých. V oblasti vedecko–výskumnej činnosti sa členovia katedry orientujú na pedeutologické problémy, na problematiku rodinnej výchovy, na problematiku didaktiky základnej, strednej a vysokej školy, na pedagogiku voľného času a na metodológiu pedagogiky.


► Aktuality


► Vedecko-výskumný profil katedry


 Personálne obsadenie katedry:

    Vedúca katedry:

    Profesor:

    Odborní asistenti:

    Referent odbornej praxe:


► Podujatia katedry:


► Štúdium:


► Edukácia - Vedecko-odborný časopis

Posledná aktualizácia: 02.06.2022