UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra pedagogiky


Adresa:
Katedra pedagogiky FF UPJŠ
Moyzesova 9
040 01 Košice

Tel. kontakty:

Vedenie katedry 055/234 7170
Referent praxe 055/234 7172
Sekretariát 055/234 7188

 

Email pre všetky praxe:
lenka.kohoutkova@upjs.sk

 

Katedra pedagogiky vznikla ako samostatné pracovisko novo konštituovanej Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňom 01.01.2007. Vznikla ako pokračovateľ Oddelenia pedagogiky Ústavu humanitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pre predchádzajúce postavenie Oddelenia pedagogiky bola príznačná najmä vyučovacia činnosť smerujúca k zabezpečeniu naplnenia obsahu študijného odboru „Učiteľstva akademických predmetov“ v podmienkach UPJŠ v Košiciach a odborno–manažérska činnosť vo vzťahu k zabezpečovaniu pedagogických praxí.
Pri konštituovaní nového pracoviska sa predpokladá zmena jeho orientácie na odbornú katedru, v ktorej sa budú vo vyváženej jednotne realizovať pedagogické a vedecko–výskumné aktivity. Katedra pedagogiky zabezpečuje v súčasnosti a naďalej bude zabezpečovať vyučovanie pedagogických disciplín v rámci magisterského štúdia učiteľstva pre Filozofickú a pre Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v akreditovaných študijných programoch. V oblasti pedagogickej činnosti sa Katedra pedagogiky sústreďuje na prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže i dospelých. V oblasti vedecko–výskumnej činnosti sa členovia katedry orientujú na pedeutologické problémy, na problematiku rodinnej výchovy, na problematiku didaktiky základnej, strednej a vysokej školy, na pedagogiku voľného času a na metodológiu pedagogiky.


►   Aktuality
►   Personálne obsadenie katedry

►   Vedecko-výskumný profil katedry
►   Vedecko-odborný časopis Edukácia

►   Štúdium

 

Posledná aktualizácia: 17.11.2019