UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality
Mgr. Jana Pácalová, PhD. na pôde UPJŠ

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

na úspešný štart do nového akademického roka sme v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017  - Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie pripravili zaujímavú prednášku, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame:

 

Mgr. Jana Pácalová, PhD., (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave) v téme Praktické skúsenosti s editorstvom a textológiou (na príklade rozprávok) predstaví svoj najnovší archívny a textologický výskum. Téma je pokračovaním výskumu slovenských rozprávok, s ktorým sme sa zoznámili už pred pár rokmi. 

 

Na prednáške, ktorá sa uskutoční v Aule na Kostlivého ulici v stredu 19. 9. 2018 od 15:20 - 16:50, ste srdečne vítaní!


Mesiac autorského čítania


Ars Šafarikiana 2018 Akademický Prešov 2018

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP

 

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

 

52. ročník Akademického Prešova (23. 4. – 26. 4. 2018)                

 

v kategóriách

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 17. apríla 2018. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

 

2. Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com alebo diana.laciakova@gmail.com do 2. apríla 2018. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

 

                                                                          3. Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 12. apríla 2018 na miroslav.balaz@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

 

4. Film

Súťažná kategória má prezentovať krátkometrážny umelecký film s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu do 18. apríla 2017.

 

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova.

 

Štáb

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

akademickypresov52@gmail.com

ff.unipo.sk/ap

www.facebook.com/AkademickyPresovVyhlásenie k vražde novinára Jána Kuciaka

Vyučujúci a študenti oddelenia masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – akademického pracoviska, ktoré pripravuje budúcich novinárov a pracovníkov masových médií – vyslovujú hlbokú sústrasť rodinám, priateľom a kolegom novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Násilná smrť mladého investigatívneho novinára († 27) a jeho snúbenice nami silne otriasla – o to viac, že podľa jednej z vyšetrovacích verzií by ich vražda mohla súvisieť s prácou Jána Kuciaka. Ak by ju policajné vyšetrovanie potvrdilo, znamenalo by to bezprecedentný útok na jeden zo základných pilierov demokracie – na slobodu tlače (médií).

 

Košice 27. 2. 2018


KATEDRA SLOVAKISTIKY, SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ A KOMUNIKÁCIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

vypisuje

 

na 28. február 2018

v čase od 8.00 – do 10.00

KONKURZ
(predvýber)

 

na jednosemestrálne štúdium alebo študentskú stáž v zahraničí v akademickom roku 2017/2018

v rámci programu

ERASMUS+

na obsadenie

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Ústave bohemistických štúdií FF UK v Prahe. Možnosti štúdia v odboroch všeobecná lingvistika, slavistika (čeština a slovenčina), translatológia (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Univerzite v Ľubľane, Slovinsko.  Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy, slavistika (slovenčina) (magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky (Bc. Mgr. štúdium)  alebo literárnej vedy (doktorandské štúdium) na Inštitúte slovanských a baltských filológií (Institute of Slavonic and Baltic Philologies, Faculty of Philosophy) Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko. Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy.

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské  alebo doktorandské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Filologickej fakulte na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študenta masmediálnych štúdií  (alebo/a slovakistiky) na Fakulte humanitných vied a pedagogiky (Faculty of Humanities and Education), University of Agder, Nórsko. Možnosti štúdia v odbore humanitné vedy a edukácia. (bakalárske alebo magisterské štúdium*).

 

 • 2 miest pre študenta masmediálnych štúdií na Univerzite v Craiove v Rumunsku.  Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 4 miest (2 zimný semester + 2 letný semester) pre študentov bakalárskeho štúdia masmediálnych štúdií na Fakulte sociálnych a komunikačných vied (Faculty of Social and Communication Sciences), University of the Basque Country,Bilbao, Španielsko. Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá.

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe.      Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na. Možnosť štúdia v odbore žurnalistika  (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  alebo študentov slovakistiky na Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Department of Philosophical, Pedagogical and Economic-Quantitative Sciences (prednostne študenti magisterského alebo doktorandského štúdia).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  na Vytautas Magnus University  v Litve. (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium).

 

Konkurz sa uskutoční dňa 28. 2. 201808.00 hod. na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach.

Podmienkou prijatia je seriózny záujem o štúdium (záujemcovia – študenti denného alebo externého štúdia –  si pripravia motivačný list*** v slovenčine), veľmi dobré študijné výsledky a komunikačná kompetencia v angličtine minimálne na úrovni A2 medzinárodného referenčného rámca.

Pozn. 1:  Na slovakistické mobility sa môžu prihlasovať aj študenti masmédií, ak sú uzrozumení s faktom, že ich potenciálne štúdium v zahraničí bude zamerané viac filologicky ako mediálne.

Pozn. 2: Pokiaľ ide o stáže, študenti si vhodné inštitúcie vyhľadávajú sami. Oficiálny list odošleme až po predbežnej komunikácii študenta s konkrétnou inštitúciou. V prípade záujmu, sa stáže môžu realizovať ešte aj tento akademický rok (najskôr však od 1. júla 2018).

Pozn. 3: Na katedre v stredu prebehne tzv. predvýber. Mená a poradie študentov z predvýberu budú posunuté na výber pani prodekanke FF UPJŠ doc. Mgr. Renáte Panocovej, PhD., ktorá výsledky zverejní do konca marca 2018 na elektronickej nástenke FF UPJŠ. 

* Ak sa o štúdium v Agderi budú zaujímať študenti, ktorí tento akademický rok končia bakalárske štúdium, budú musieť ako študenti magisterského štúdia rátať s mobilitou v letnom semestri akad. roka 2017/2018 (keďže zimný semester sa v Agderi začína už v auguste – teda pred zápisom študentov na štúdium).

** Záujemcovia o štúdium alebo stáž v zahraničí pošlú svoje motivačné listy katedrovej koordinátorke, Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., najneskôr do pondelka 26. 2. 2018, ale čo najskôr na adresu  marketa.andricikova@gmail.com pošlite predbežné avízo o svojom záujme zúčastniť sa výberového konania. Záujemcov o stáž prosím, aby k motivačnému listu pripojili aj predbežnú komunikáciu s potenciálnou prijímajúcou inštitúciou.

Na túto adresu:  marketa.andricikova@gmail.com sa môžete obrátiť aj  v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia v zahraničí.


Tvorivá dielňa s Martinou Jánošíkovou


Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie navštívi Monika Kompaníková 


Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

Ak nestihnete bohatý program DOD FF UPJŠ v Košiciach, nezúfajte. Zoznámiť sa s nami môžete napríklad aj na stránkach časopisu Slovenčinár (s. 72)


Kúzlo zvukov

Google Digitálna garáž


Komunikácia a jej rozmanité podoby
Plagát: Mgr. Alena Oravcová


Príďte na stretnutie s doc. Konstantinovou z Bulharska

V stredu 26. 10. 2017 a vo štvrtok 27. 10. 2017 sa môžete počas seminárnych a prednáškových stretnutí s doc. Danielou Konstantinovou PhD. dozvedieť viac o Bulharsku a bulharčine, o možnostiach Erasmus mobility v Bulharsku, ale aj o odlišnostiach v rečovej etikete slovenčiny a bulharčiny.


Návšteva jazykovedcov z Ostravskej univerzity

V dňoch 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017 našu katedru navštívia kolegovia z Katedry slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. bude prednášať na témy: Súčasné slovanské jazyky z pohľadu lingvistického i sociolingvistického a Jazyk ako okuliare alebo Úvod do kognitívnej lingvistiky a Mgr. Igor Jelínek, PhD. na témy Interligválne a intralingválne interferencie. Bilingvizmus. Jazykový prenos. Súčasná ruská a poľská spievaná poézia (táto prednáška bude spojená s hudbou a spevom). 

 
Prednášky Ireny Bogoczovej:
Streda 11. 10. 2017, 11:40 - 12. 25, AA1P2 
Súčasné slovanské jazyky z pohľadu lingvistického i sociolingvistického a jej seminárne pokračovanie: streda 11. 10. 2017, 13. 30 - 14. 15, AA3S8
Štvrtok: 12. 10. 2017, 14: 25 - 15:55, AA1P2
Jazyk ako okuliare alebo Úvod do kognitívnej lingvistiky 
 
Prednášky Igora Jelínka: 
Streda: 11. 10. 2017, 8:55 - 10:35, AA2S7
Interligválne a intralingválne interferencie. Bilingvizmus. Jazykový prenos. 
Streda: 11. 10. 2017, 14. 30 - 16.00, Minerva. Súčasná ruská a poľská spievaná poézia (táto prednáška bude spojená s hudbou a spevom)
 
 

Semester na KSSFaK sa začína prednáškami z Talianska

Už prvý týždeň semestra nás na KSSFaK navštívia kolegyne z Talianska z Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, ktoré budú prednášať na témy z oblasti tvorby pre deti a mládež. 

Ilaria Filograsso bude prednášať v utorok 19. 9. 2017 v čase 9.50 - 11. 20 v miestnosti AKA07 na témy: Language play in the relationship between adults and children: the pedagogical and literary thought of Gianni Rodari. (Hra s jazykom vo vzťahu medzi dospelými a deťmi: pedagogický a literárny odkaz Gianniho Rodariho) 

Mariarosa Nardone bude prednášať v stredu  20. 9. 2017 v čase 14. 30 - 16.30 v Minerve na témy: I READ THEREFORE I PLAY. Intersection between literature and videogames for children and adolescents. (Čítam, preto (sa) hrám: Prieniky medzi literatúrou a videohrami pre deti a mládež). 

Prednášky budú prebiehať v angličtine.

 

Posledná aktualizácia: 04.10.2018