UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Alena ORAVCOVÁ

  

Mgr. Alena Oravcová

Kontakt:
e-mail: ally.oravcova@gmail.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vyštudovala odbor masmediálne štúdiá na FF UPJŠ v Košiciach.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

poetike básnického a prozaického textu, podobami
básnického „sveta“, problematike hypostazovaného lyrického subjektu

Predmety, ktoré vyučuje:

 

Slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Rozprávka ako predobraz slovenskej literárnej fantastiky (diplomová práca, FF UPJŠ, 2017);
Zborník Spišského literárneho klubu Parnas (2016);
Magický realizmus v slovenskej literatúre (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2015)

Posledná aktualizácia: 02.10.2017