UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Dejiny Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie – pôvodne v roku 2005 začlenená do Ústavu filologických a sociálnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 1. 1. 2007 už ako súčasť Filozofickej fakulty UPJŠ – sa hlási k vedeckovýskumnému a vzdelávaciemu odkazu východoslovenskej vysokoškolskej slovakistiky, ktorá sa kontinuálne začala rozvíjať na Filozofickej fakulte v Prešove, najprv – po vzniku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 1959 na tejto univerzite (predtým v rámci Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Prešove) – a následne od 1. 1. 1997 v rámci Prešovskej univerzity. Na pôvodnej Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pracovali od začiatku vynikajúci odborníci v oblasti jazykovednej a literárnovednej slovakistiky: prof. PhDr. Štefan Tóbik, CSc., popredný odborník v oblasti slovenskej dialektológie a dejín slovenčiny, o. i. skvelý znalec diela P. J. Šafárika, prof. PhDr. František Miko, DrSc., významná osobnosť našej vedy (nositeľ čestného doktorátu vied Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), autor vyše desiatich zásadných teoreticko-metodologických monografií a stoviek štúdií z jazykovednej slovakistiky (morfológia, syntax a štylistika slovenského jazyka), z literárnovednej problematiky (prelomové interpretačné práce z dejín slovenskej a svetovej literatúry, z teórie prekladu, z literatúry pre deti a mládež, z axiologickej problematiky umeleckého diela, z literárnej komunikácie a i.), prof. PhDr. Pavol Petrus, DrSc., významný odborník z dejín slovenskej literatúry (najmä obdobie slovenského realizmu) a z literárnej komparatistiky, doc. PhDr. Anton Bolek, CSc. (dejiny svetovej a českej literatúry, teória literatúry), doc. PhDr. Ervín Lazar, CSc. (dejiny slovenskej a nemeckej literatúry), doc. PhDr. Jozef Vavro, CSc. (staroslovienčina, slavistika, dejiny spisovnej slovenčiny) a ďalší.

         Na inšpiratívne tradície prešovskej vysokoškolskej slovakistiky Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach nadväzuje najmä úzkou výskumnou spoluprácou jazykovedcov a literárnych vedcov, kooperáciou s pracoviskami SAV a s niektorými ďalšími slovakistickými katedrami na domácich i zahraničných univerzitách a konštituovaním pracoviska experimentálnej fonetiky.
         Na novokonštituovanej Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobili od samého začiatku jazykovedci a literárni vedci priamo nadväzujúci na prešovské slovakistické a slavistické prostredie: Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prof. PhDr. Karol Horák, CSc., doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., ku ktorým sa pridali: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (bývalý riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave), prof. PhDr. Vladimír Patráš, CSc., doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc., a iní.
         V súčasnosti na katedre pracujú aj ďalší vysokoškolskí učitelia a bádatelia (pozri personálne obsadenie).

Doterajší vedúci a vedúce Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach:

1. Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (2006 – 2007)
2. doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (2007 – 2011)
3. doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. (2011 – 2015)
4. doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. (2015 – )

 

Posledná aktualizácia: 01.10.2017