UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Eva FRÜHAUFOVÁ

  

doc. Mgr. Eva Frühaufová, PhD.

Kontakt:
e-mail: eva.fruhaufova@upjs.sk, eva.fruhaufova@gmail.com
telefón: 055 – 234 7156
miestnosť č. 311

Funkčné zaradenie:

 

docentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Dátum a miesto narodenia: 11. 12. 1952, Prešov
Manžel (Jozef), 2 deti (Jozef 1980, Peter 1982)

Vzdelanie a kvalifikácia
1968 – 1971: Stredná všeobecnovzdelávacia škola Tarasa Ševčenka v Prešove
1972 –1977: Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, odbor učiteľstvo v aprobácii anglický jazyk – slovenský jazyk
2002: Dizertačná práca (PhD.): Interferencia vo zvukových rovinách slovenčiny a rómčiny. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave v odbore 73-03-9 slovenský jazyk
2013: Habilitačná práca (doc.): Problémové miesta vo vyučovaní slovenského jazyka. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zamestnanie – funkčné zaradenie
1977 – 1990: vychovávateľka, skupinová vedúca, učiteľka ZŠ
1999 – 2013: odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove a na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
2013 – doteraz: docentka pre vedný odbor 1.1.10 Odborová didaktika – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Prednášková činnosť v zahraničí
2003 – 2006: Prednáškový pobyt na Państwowej wyzsej szkołe zawodowej v Sanoku, ul. Mickiewicza 21

Prehľad realizovaných výskumných úloh a projektov
Vedúca projektu
Operačný program vzdelávanie. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. ITMS: 26110130083, 26140130013. 2008 – 2013. Európska únia – Európsky sociálny fond. Štyri roky riešenia v projekte.
Členka grantového tímu
Spoluriešiteľka projektu KEGA: Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy). c) Nové technológie vo výučbe a mimoškolskej činnosti v základných a stredných školách. Projekt: Komunikačno-interpretačné a kognitívne kompetencie učiteľa a žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, registračné číslo projektu: KEGA 3/3001/2005. Päť rokov riešenia v projekte.
Spoluriešiteľka grantového projektu MŠ SR KEGA: Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra na ZŠ a SŠ, registračné číslo projektu 3/122203/2007. Päť rokov riešenia v projekte.
Spoluriešiteľka projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Projekt: EXPERT. Kód ITMS projektu: 26110230056. Prijímateľ: UPJŠ Košice.

Členstvo v redakčných radách a zostavovateľské práce
Komunikácia a text – zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15. – 16. novembra 2001 v Prešove. Vedecká redaktorka: Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. Výkonná redaktorka: Eva Frühaufová, PhD. 2001 – 2002
Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete slovenský jazyk a literatúra pre základné školy. Frühaufová, E. a kol.: Učebný materiál – modul 3. Zostavovateľská práca. 2009 – 2010.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

didaktike materinského jazyka, rečovým prejavom Rómov vo viacjazyčnom prostredí

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia jazyka, didaktika slovenského jazyka, ortografia a ortoepia

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Vedecké monografie AAB
FRÜHAUFOVÁ, E.: Rečové prejavy Rómov vo viacjazyčnom prostredí. Prešov: Bookman, s. r. o., 2012. 117 s.

BCI – VŠ učebné, resp. metodické texty, odborné knižné publikácie
FRÜHAUFOVÁ, E. a kol.: Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete slovenský jazyk a literatúra pre základné školy. Učebný materiál – modul 3. Košice: Elfa, s. r. o., 2010. 203 s.

BCB – Učebnice pre základné školy
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Jedna Beta, dve Bety, urobili klebety. 2. diel. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2001. 66 s. ISBN 80-7158-299-9.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Jedna Beta, dve Bety, urobili klebety. Cvičebnica. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2001. 64 s. ISBN 80-7158-300-6.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Babka k babce budú kapce, veta k vete je súvetie. 1 diel. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2001. 64 s. ISBN 80-7158-310-3.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Babka k babce budú kapce, veta k vete je súvetie. Zbierka úloh. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2001. 64 s. ISBN 80-7158-421-5.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Skladáme slová a vety. 2. diel. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2002. 64 s. ISBN 80-7158-311-1.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Klebetíme o sebe a o jazyku. Cvičebnica. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2003. 64 s. (A4). ISBN 80-7158-459-2.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl. Už sme jazykovo podkutí. 1. diel. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2003. 64 s. ISBN 80-7158-419-3.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy pre nevidiacich. Modifikovala I. Lehotská pod číslom CD-2006-16323/38415-1:095 dňa 8. decembra 2006.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – PATRÁŠ, V. – SABOL, J. –SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy pre nevidiacich autorov. Modifikovala I. Lehotská pod číslom CD-2006-17156/39635-1:095 dňa 11. decembra 2006.
TIBENSKÁ, E. – FRÜHAUFOVÁ, E. – KESSELOVÁ, J. – LIPTÁKOVÁ, L. – SABOL, J.–SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl. Zbierka úloh a cvičení. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2006. 64 s. ISBN 80-7158-694-3.

Posledná aktualizácia: 21.09.2020