UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Eva KIKTOVÁ

  

Ing. Eva Kiktová, PhD.

Kontakt:
e-mail: eva.kiktova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7135
miestnosť č. 301

Funkčné zaradenie:

 

odborná asistentka

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Narodená 15. 10. 1984 v Liptovskom Mikuláši.
2000 – 2004: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok, študijný odbor: technicko-informačné služby
2004 – 2007: Žilinská univerzita v Žiline, študijný odbor: telekomunikačný manažment (bakalárske štúdium)
2007 – 2009: Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: elektronika a telekomunikačná technika (inžinierske štúdium, diplomová práca: Automatická detekcia hovoriaceho)
2009 – 2013: Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: telekomunikácie (doktorandské štúdium, dizertačné práca: Detekcia akustických udalostí)
2013 – 2015: výskumná činnosť (Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, FEI TUKE)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach sa venovala problematike rozpoznávania rečníka a neskôr, v rámci dizertačnej práce, rozpoznávaniu akustických udalostí [1], [2]. Všeobecné poznatky súvisiace s detekciou sú zhrnuté v kapitole monografie [7]. Po skončení doktorandského štúdia sa na pozícii vedeckovýskumného pracovníka Technickej univerzity v Košiciach venovala rozpoznávaniu používateľa pomocou zvuku generovaného pri písaní na klávesnici [3], taktiež pilotnému forenznému výskumu zameranému na rozpoznávanie typov zbraní pomocou zvuku výstrelov. Výsledky tejto práce boli publikované v [4]. Výskumná pozornosť bola ďalej venovaná algoritmom na efektívnu selekciu významných príznakov [5], detekcii reklám či diarizácii rečníkov pomocou dostupných diarizačných nástrojov [6].

Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa po boku prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc.,venuje analýze segmentálnych a suprasegmentálnych charakteristík rečového signálu v časovej a frekvenčnej doméne, meraniu a analýze anticipačných stratégií simultánneho a konzekutívneho tlmočenia, ďalej návrhu rečových audiometrických testov a ich aplikácii v jazyku spisovnej slovenčiny a rómčiny a tiež výskumu transformácie signálu v percepčnej fonetike a otoneurológii najmä z hľadiska percepcie a kognície.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

teória informácie a informačné systémy I a II, počítačová technika a digitalizácia médií, akusticko-auditívna komunikácia

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  [1] Feature selection for acoustic events detection:  Eva Kiktová, Jozef Juhár, Anton Čižmár  – 2015.   In: Multimedia Tools and Applications. Vol. 74, no. 12 (2015), p. 4 213 – 4 233. ISSN 1380-7501.
[2] Efficient acoustic detector of gunshots and glass breaking:  Martin Lojka, Matúš Pleva, Eva Kiktová, Jozef Juhár, Anton Čižmár – 2016. In: Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, no. 17 (2016), p. 10 441 – 10 469. ISSN 1380-7501.
[3] Static audio keystroke dynamics: Patrick Bours, Eva Kiktová, Matúš Pleva – 2015. In: Communications in Computer and Information Science: Multimedia Communications, Services and Security. Vol. 566 (2015), p. 159 – 169. ISBN 978-3-319-26403-5, ISSN 1865-0929.
[4] Gun Type Recognition from Gunshot Audio Recordings: Eva Kiktová, Martin Lojka, Matúš Pleva, Jozef Juhár, Anton Čižmár – 2015. In: International Workshop on Biometrics and Forensics , 2015. – Piscataway: IEEE, 2015, p. 1 – 6. ISBN 978-1-4799-8104-5. 
[5] Comparison of feature selection algorithms for acoustic event detection system:  Eva Kiktová, Martin Lojka, Jozef Juhár, Anton Čižmár – 2014. In: Elmar 2014. –Zagreb: University of Zagreb, 2014, p. 47 – 50. ISBN 978-953-184-199-3, ISSN 1334-2630 .
[6] Comparison of Diarization Tools for Building Speaker Database: Eva Kiktová, Jozef Juhár – 2015. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 13, no. 4 (2015), p. 314 – 319. ISSN 1336-1376.
[7] Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch: Jozef Juhár a kol., Košice: EQUILIBRIA 2011. pp. 517, ISBN 978-80-89284-75-7.

 

Posledná aktualizácia: 05.07.2017