UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Eva KIKTOVÁ

 

  

Ing. Eva Kiktová, PhD.

Kontakt:
e-mail: eva.kiktova@upjs.sk
telefón: (+421 55) 234 7135
miestnosť: č. 301 (budova Aristoteles)

     

Funkčné zaradenie:

 

odborná asistentka

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

LICOLAB

Profesijný životopis:

 

2000 – 2004: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok, študijný odbor: technicko-informačné služby

2004 – 2007: Žilinská univerzita v Žiline, študijný odbor: telekomunikačný manažment (bakalárske štúdium)

2007 – 2009: Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: elektronika a telekomunikačná technika (inžinierske štúdium, diplomová práca: Automatická detekcia hovoriaceho)

2009 – 2013: Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: telekomunikácie (doktorandské štúdium, dizertačné práca: Detekcia akustických udalostí)

2013 – 2015: výskumná činnosť (Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, FEI TUKE)

Od 2017: odborná asistentka (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach sa venovala problematike rozpoznávania rečníka a neskôr, v rámci dizertačnej práce, rozpoznávaniu akustických udalostí. Všeobecné poznatky súvisiace s detekciou sú zhrnuté v kapitole monografie. Po skončení doktorandského štúdia sa na pozícii vedeckovýskumného pracovníka Technickej univerzity v Košiciach venovala rozpoznávaniu používateľa pomocou zvuku generovaného pri písaní na klávesnici, taktiež pilotnému forenznému výskumu zameranému na rozpoznávanie typov zbraní pomocou zvuku výstrelov. Výskumná pozornosť bola ďalej venovaná algoritmom na efektívnu selekciu významných príznakov, detekcii reklám či diarizácii rečníkov pomocou dostupných diarizačných nástrojov.
Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa po boku prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc., venuje analýze segmentálnych a suprasegmentálnych charakteristík rečového signálu v časovej a frekvenčnej doméne, meraniu a analýze anticipačných stratégií simultánneho a konzekutívneho tlmočenia, ďalej konverzačnej analýze dialógov, návrhu rečových audiometrických testov a ich aplikácii v jazyku spisovnej slovenčiny a rómčiny a tiež výskumu transformácie signálu v percepčnej fonetike a otoneurológii najmä z hľadiska percepcie a kognície.

Účasť na riešení vedeckovýskumných projektov:

 

2021 – 2023: Adaptívne maticové testy v audiometrii a v percepčnej fonetike, VEGA č. 1/0344/2, zodpovedný riešiteľ

2020 – 2021: Inovácia výučby odbornej slovenčiny ako cudzieho jazyka využitím e‐learningových edukačných materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie, VVGS-2020-1487, UPJŠ

2017 – 2020: Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie, APVV-15-0307, UPJŠ

2017 – 2019: Rečová audiometria v rómskom jazyku, APVV-15-0492, UPJŠ

2013 – 2015: Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových audiozáznamov, ITMS-26220220182, TUKE

2011 – 2013: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, projekt ASFEU, ITMS kód: 26220220155, TUKE, aktivita 2.1 Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie výrobných systémov

2010 – 2013: Inteligentné informačné systémy pre podporu sledovania, vyhľadávania a detekcie osôb v mestskom prostredí pre potreby bezpečnosti (INDECT), FP7-SEC-2007-1, TUKE, aktivita WP1. Inteligentné monitorovanie a automatická detekcia hrozieb; aktivita WP7. Biometrické a inteligentné metódy pre extrakciu a podporu bezpečnosti

Ocenenia:

 

Cena za najlepší konferenčný článok s názvom Static Audio Keystroke Dynamics (International Conference on Multimedia, Communications, Services & Security, MCSS 2015)

Cena Scientific and programme committee za najlepší článok s názvom Dual shots detection (International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, KTTO 2012)

Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepší poster v IT sekcii s názvom Acoustic event detection using MFCC and genetic algorithm (Scientific Conference of Young Researchers, SCYR 2012)

Cena Elfy za najlepší poster v IT sekcii s názvom Detection of abnormal sounds in urban environment (Scientific Conference of Young Researchers, SCYR 2011)

Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepší poster v IT sekcii s názvom Audio events detection and classification (Scientific Conference of Young Researchers, SCYR 2010)

Predmety, ktoré vyučuje:

 

teória informácie a informačné systémy I a II, počítačová technika a digitalizácia médií, akusticko-auditívna komunikácia, základy experimentálnej fonetiky I a II

Iná pracovná činnosť:

 

recenzná činnosť pre časopisy Multimedia Tools and Applications (Current Content, Web of Science), SKASE Journal of Theoretical Linguistics (Web of Science)

Odkazy na webe:

 

 

Autorka: Eva Kiktová, Eva Kiktova-Vozarikova, Eva Vozáriková

https://orcid.org/0000-0001-9325-7339

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55883980900

https://publons.com/researcher/3495980/eva-kiktova-vozarikova/

https://scholar.google.com/citations?user=-N7MuEgAAAAJ&hl=sk

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Adaptívne maticové testy a ich využitie v rečovej audiometrii rómčiny / Zimmermann, Július - Kiktová, Eva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2020), p. 126. ISBN 9788081528460.

Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch / CERŇAK, Miloš - ČIŽMÁR, Anton - DARJAA, Sakhia - DOBOŠ, Ľubomír - HLÁDEK, Daniel - JARINA, Roman - JUHÁR, Jozef - LOJKA, Martin - MIRILOVIČ, Michal - PAPAJ, Ján - PAPCO, Marek - PLEVA, Matúš - RUSKO, Milan - ONDÁŠ, Stanislav - STAŠ, Ján - TICHÁ, Daša - TRNKA, Marián - VAVREK, Jozef - VISZLAY, Peter - KIKTOVÁ, Eva. Košice: EQUILIBRIA - 2011. p. 517 - ISBN 978-80-89284-75-7.

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Pediatric Speech Audiometry Web Application for Hearing Detection in the Home Environment / ONDÁŠ, Stanislav - KIKTOVÁ, Eva - PLEVA, Matúš - ORAVCOVÁ, Mária - HUDÁK, Lukáš - JUHÁR, Jozef - ZIMMERMANN, Július. In: Electronics. Vol. 9, no. 6 (2020), p. 1-15. ISSN 2079-9292, dostupné: https://doi.org/10.3390/electronics9060994.

Feature selection for acoustic events detection / KIKTOVÁ, Eva - JUHÁR, Jozef - ČIŽMÁR, Anton.  In: Multimedia Tools and Applications. Vol. 74, no. 12 (2015), p. 4213-4233. ISSN 1380-7501.

Efficient acoustic detector of gunshots and glass breaking / LOJKA, Martin - PLEVA, Matúš - KIKTOVÁ, Eva - JUHÁR, Jozef - ČIŽMÁR, Anton.   In: Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, no. 17 (2016), p. 10441-10469. ISSN 1380-7501.

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Prosodic anticipatory clues and reference activation in simultaneous interpretation / PAĽOVÁ, Mária - KIKTOVÁ, Eva. In: XLinguae : European scientific language journal=XLinguae.eu.  ISSN 1337-8384. Vol. 12, no. 1 (2019), p. 13-22.  DOI 10.18355/XL.2019.12.01XL.02

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Speech technologies for advanced applications in service robotics / ONDÁŠ, Stanislav - JUHÁR, Jozef - PLEVA, Matúš - LOJKA, Martin - KIKTOVÁ, Eva - SULÍR, Martin - ČIŽMÁR, Anton - HOLCER, Roland. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5 (2013), p. 45-61. ISSN 1785-8860

Feature Selection for Audio Surveillance in Urban Environment / KIKTOVÁ, Eva - LOJKA, Martin - JUHÁR, Jozef - ČIŽMÁR, Anton. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 7, no. 1 (2014), p. 69-72. ISSN 2067-2128 

Acoustical user identification based on MFCC analysis of keystrokes / PLEVA, Matúš - KIKTOVÁ, Eva - JUHÁR, Jozef - BOURS, Patrick. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 13, no. 4 (2015), p. 309-313. ISSN 1336-1376 

Comparison of diarization tools for building speaker database / KIKTOVÁ, Eva - JUHÁR, Jozef. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 13, no. 4 (2015), p. 314-319. ISSN 1336-1376 

Speaker recognition for surveillance application / KIKTOVÁ, Eva - JUHÁR, Jozef. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 19-22. ISSN 1844-6035

Odkazy na zaujímavé výstupy kolektívnej tvorivej činnosti:

 

Audiometrické aplikácie vyvíjané spoločne s KEMT FEI TUKE:

https://audiometry.fei.tuke.sk/

https://data.kemt.fei.tuke.sk/LingTest/

Model anticipačných prozodických stratégií (APVV-15-0357):

https://www.apvv150307.sk/

 

Posledná aktualizácia: 23.08.2021