UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Gabriela EIBENOVÁ

  

Mgr. Gabriela Eibenová

Kontakt:

telefón:  055 / 234 71 84
e-mail: gabriela.eibenova@student.upjs.sk
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2018 – 2020: FF UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Mgr.) 2015 – 2018: FF UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

zobrazenie hraničných životných situácií v literatúre pre deti a mládež

Predmety, ktoré vyučuje:

 

slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Holokaust v obrázkových knihách pre deti a mládež (diplomová práca, FF UPJŠ, 2020)

Téma holokaustu v literatúre pre deti a mládež. Komparácia prístupu spisovateľov židovského a nežidovského pôvodu (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2018)

Posledná aktualizácia: 02.11.2021