UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ivan OČENÁŠ

  

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

Kontakt:
e-mail: ivan.ocenas@umb.sk
miestnosť č. 314

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

1982 – 1987: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka (PaedDr.)
1991 – 1994: Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – rozšírenie pedagogickej spôsobilosti: nemecký jazyk a literatúra
1995 – 2000: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – doktorandské štúdium v externej forme vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk
január 2003: obhajoba doktorandskej dizertačnej práce na tému: Korešpondencia prvkov fonickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine (PhD.)
od 1995: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent
od 2009: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (externý vyučujúci)

Vedeckovýskumne sa venuje:   synchrónna lingvistika – fonetika a fonológia, ortoepia a ortografia, morfonológia, morfológia spisovnej slovenčiny

Predmety, ktoré vyučuje:

 

súčasný slovenský jazyk – praktická morfológia 1 a 2

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  OČENÁŠ, Ivan: Fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny : Vývin a korešpondencia ich prvkov. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg; Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. 216 s. ISBN 978-80-8083-409-8
OČENÁŠ, Ivan: Rečové techniky a kultúra hovoreného odborného prejavu. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 76 s. ISBN 978-80-557-0171-4
OČENÁŠ, Ivan: Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. 126 s. ISBN 80-8055-745-4
Terminológia slovies : Slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník. Hlav. red. Katarína Chovancová. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2011. 236 s. ISBN 978-80-557-0293-3 [Autor a spoluautor hesiel: bezpredmetové sloveso, činnostné sloveso, neosobné sloveso, neosobné sloveso modálne pomocné, neosobné sloveso vyjadrujúce prírodné, atmosférické deje, neprechodné sloveso, nerelačný (absolútne) statický predikát, nezvratné sloveso, prechodné sloveso, relačný statický predikát, sloveso zmyslového vnímania, statické sloveso, stavové sloveso, vzťahové sloveso, zvratné sloveso, zvratné sloveso bez nezvratného pendantu, zvratné sloveso s nezvratným pendantom; neosobné sloveso, osobné sloveso, plnovýznamové sloveso, predmetové sloveso, sloveso.]
Posledná aktualizácia: 21.09.2020