UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Iveta BONOVÁ

  

PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Kontakt:
e-mail: iveta.bonova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7151
miestnosť č. 301

Funkčné zaradenie:

 

odborná asistentka                                                                                                        študijná poradkyňa pre študentov bakalárskeho štúdia                                                  konzultačné hodiny pre akad. rok 2021/22: štvrtok 15.15 – 17.00 h        

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

1990: ukončená FF v Prešove UPJŠ v Košiciach (v odbore slovenský a ruský jazyk), získaný akademický titul PhDr.
2001: obhájená dizertačná práca na tému Zvukové zloženie morfémy a slabiky v spisovnej slovenčine, získaná vedecká hodnosť PhD. vo vednom odbore: slovenský jazyk
1990 – 1996: odborná asistentka na FF v Prešove UPJŠ v Košiciach
1997 – 2009: odborná asistentka na FF Prešovskej univerzity
od r. 2006: odborná asistentka na FF UPJŠ v Košiciach

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

vývinu detskej reči, zvukovej rovine jazyka

Predmety, ktoré vyučuje:

 

fonetika a fonológia, fonetika a fonológia slovenčiny, praktická lexikológia, pedofonetické a logopedické minimum, ortoepia, súčasný slovenský jazyk – lexikológia

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Fonologická ontogenéza v detskej reči / Iveta Bónová ; recenzenti Ján Sabol, Daniela Slančová. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 132 s. - Projekt: Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) - KEGA 008UPJŠ-4/2017. - ISBN 9788081526565.
[BÓNOVÁ, Iveta (100%) ]
Maša Haľamová in the Dar - Červený mak - Smrť tvoju žijem Triad / Ivica Hajdučeková, Iveta Bónová ; rec. Marián Andričík, Ján Gavura. - 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. - 194 s. Projekt: Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia - APVV APVV-19-0244. [HAJDUČEKOVÁ, Ivica (75%) - BÓNOVÁ, Iveta (25%) ]
Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová, Iveta Bónová a kolektív. - Bratislava : Slovenská asociácia logopédov, 2010. - 110 s. - Rec. Viktor Lechta, Aurélia Kerekrétiová, Lýdia Vencelová. - č. projektu: MŠ SR - APVV 0044-06. - ISBN 9788089113835 (brož.).

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
Ortoepia zvukového prejavu na segmentálnej úrovni / Iveta Bónová ; recenzenti Slavomír Ondrejovič, Renáta Gregová. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 82 s. - Vysokoškolská učebnica vyšla aj ako e-kniha.  ISBN 978-80-8152-750-0. Dostupná na https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/ortoepia-na-segmentalnej-urovni.pdf. - Projekt: Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) - KEGA 008UPJŠ-4/2017. ISBN 978-80-8152-803-3. [BÓNOVÁ, Iveta (100%) ]
Kultúra hovoreného prejavu : Acta Facultatic Philosophiceae Universitatis Prešoviensis : vysokoškolská učebnica 10 (AFPh UP 130/212) / Ján Sabol, Iveta Bónová, Miloslava Sokolová ; Rec. Slavomír Ondrejovič, Daniela Slančová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2006. - 254 s. - ISBN 80-8068-398-0.

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Univerzálne a špecifické vo fonologickom vývine / Iveta Bónová. - č. projektu: VEGA 1/0938/12. In: O dieťati, jazyku, literatúre = On Child, Language and Literature. -ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 21 – 29.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Analýza protikladu znelosť – neznelosť v spisovnej slovenčine / Ján Sabol, Július Zimmermann, Iveta Bónová ; recenzenti P. P. Čučka, V. M. Kalinkij. 
In: Slovacka filologija v Ukraini. - Užhorod : Vydavateľstvo Olexandry Harkušovej, 2014. -ISBN 9786175311042. - s. 76 – 92.
Možnosti modelovania štruktúry slabiky v slovenčine a v češtine / Ján Sabol, Iveta Bónová, Lena Ivančová ; recenzenti Sylwia Nowak-Bajcar, Mariola Jakubowicz. - č. projektu: VEGA 1/0938/12. In: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - ISBN 9788323338581. - s. 177 – 185.
Univerzálne princípy porovnávania frazém (nielen) v slovanských jazykoch / Marianna Sedláková, Iveta Bónová ; recenzenti Andrzej Charciarek, Blažena Rudincová. -In: Parémie národu slovanských VII. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2014. - ISBN 9788074647048. - s. 215 – 222.
 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Spiritual dimension in the poetry of Maša Haľamová (A Collection of Poetry Dar) / Ivica Hajdučeková, Iveta Bónová. - Článok bol publikovaný aj v slovenskej verzii: Duchovný rozmer v lyrike Maše Haľamovej (Básnická zbierka Dar). In Religious and Sacred Poetry: An International Quartely of Religion, Culture and Education, 2016, s. 131-176. - Projekt: VEGA 1/0736/15. In: Religious and Sacred Poetry: An International Quartely of Religion, Culture and Education. - ISSN 2299-9922. - Vol. 4, no. 1(13), (2016), s. 89 -130. 2016 ERIH PLUS  [HAJDUČEKOVÁ, Ivica (70%) - BÓNOVÁ, Iveta (30%)]

Spiritual Dimension in the Poetry of Maša Haľamová (The Collection of Poetry Červený mak - The Red Poppy) / Ivica Hajdučeková, Iveta Bónová. - Článok bol publikovaný aj v slovenskej verzii: Duchovný rozmer v lyrickej poézii Maše Haľamovej (Básnická zbierka Červený mak). In Religious and Sacred Poetry: An International Quartely of Religion, Culture and Education, 2016, s. 111-135. - Projekt: VEGA 1/0736/15.
In: Religious and Sacred Poetry: An International Quartely of Religion, Culture and Education. - ISSN 2299-9922. - Vol. 4, no. 3(15), (2016), s. 83-110.
2016 ERIH PLUS  [HAJDUČEKOVÁ, Ivica (70%) - BÓNOVÁ, Iveta (30%)]


Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Fonologický vývin v reči dieťaťa / Iveta Bónová. - Rec. Iva Nebeská, Ľudmila Liptáková. In: Štúdie o detskej reči. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 9788080687014. - s. 212 – 250.
Analýza chýb v skúške izolácie foném u detí od piatich do siedmich rokov / Martina Zubáková, Marína Mikulajová, Iveta Bónová ; recenzenti Marian Groma, Veronika Šteňová, Branislav Lorenc. In: Logopaedica XVII. - Bratislava : MABAG, 2014. - ISBN 9788097157920. - s. 26 – 43.
Dynamika fonologického vývinu v detskej reči / Iveta Bónová. - Rec. Ladislav Sisák, Dana Baláková. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 9788022329422. - s. 257 – 264.
Fonologický vývin ako plynulé kontinuum zmien / Iveta Bónová ; recenzenti Slavomír Ondrejovič, Vladimír Petrík. In: V priestoroch jazyka a literatúry. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2013. - ISBN 9788081520624. - s. 25 – 31.
K problematike hraníc významových jednotiek v slovenčine / Ján Sabol, Iveta Bónová ; recenzovali Michal Harpáň, Tomáš Winkler. In: Slovakistika : Jazykoveda. Literárna veda. Kulturológia. Vedecké informácie. - Martin : Matica slovenská, 2013. -ISBN 9788081280986. - s. 8 – 13.
Paulinyho koncepcia slabiky / Ján Sabol, Iveta Bónová ; recenzenti Milan Majtán, Juraj Vaňko. In: PHILOLOGICA LXXII : Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 9788022335621. - s. 323 – 329.
Rod v slovenských printových médiách / Iveta Bónová, Lucia Jasinská ; recenzenti Pavel Stekauer, Renáta Gregová. In: Gender in the Media. Transnational Perspectives. -Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2013. - ISBN 9788081520945. - s. 19 – 50.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Implementácia skúseností z vyučovania češtiny pre cudzincov do tvorby projektu Slovenčina ako cudzí jazyk v podmienkach UPJŠ v Košiciach / Marianna Sedláková, Iveta Bónová ; recenzenti Ludmila Zimová, Petr Mareš. In: Čeština jako cizí jazyk. - Praha : FF Karlovej univerzity v Prahe, 2014. - ISBN 9788073085254. - s. 319 – 333.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Konsonantické skupiny v detskej reči ako "predobraz" zreťazovania sonánt v slovenčine / Iveta Bónová ; recenzenti Alena Jaklová, Ján Bosák. In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7.9.2012 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 9788055707310. - s. 133 – 142.
Slabika v detskej reči / Iveta Bónová. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISBN 9788080839604. -s. 20 – 28.

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Morfematická a slovotvorná štruktúra na hodinách slovenského jazyka / Iveta Bónová. In: Pedagogické rozhľady. - ISSN 1335-0404. - Roč. 22, č. 1 (2013), s. 1 – 2.
Niekoľko poznámok k prechýlenému slovu hostka / Iveta Bónová. In: Slovenčinár. - ISSN 1339-4908. - Roč. 1, č. 1 (2014), s. 73 – 75.
 
Vedecké práce v omácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Láska s emblémom červeného maku (O duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem) / Ivica Hajdučeková, Iveta Bónová. - Projekt: VEGA 1/0736/15. In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - ISSN 0037-6973. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 284 - 307. 2017 ERIH PLUS; 2017 WoS [HAJDUČEKOVÁ, Ivica (70%) - BÓNOVÁ, Iveta (30%)]
Posledná aktualizácia: 18.03.2022