UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ivica HAJDUČEKOVÁ

  

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

Kontakt:
e-mail: ivica.hajducekova@upjs.sk
telefón: (+421 55) 234 71 36
miestnosť: č. 316 (budova Aristoteles)

Funkčné zaradenie:

 

vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy
docentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2001 – 2006/2007
– vedecko-akademická hodnosť: philosophiae dictor (PhD.) – téma dizertačnej práce: Sémantické a kompozičné súvislosti medzivojnovej prózy; Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
2000
– doktorka pedagogiky (PaedDr.) – téma rigoróznej práce: Akustický fenomén v tvorbe F. Švantnera; Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
1997
– 1. kvalifikačná skúška – téma práce: Návrh, overenie, analýza a úprava priebežných didaktických testov z predmetu SJL; Metodické centrum v Prešove
1986 – 1991
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: aprobácia slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova; Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove

Členstvo v akademických orgánoch a komisiách:

– členka Rady vysokých škôl SR
– podpredsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ (2019 – 2023)
– členka Disciplinárnej komisie FF UPJŠ

Členstvo v redakčných radách:

SLOVENČINÁR. Časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. Dostupné na: http://www.sausba.sk/page.php?id=18
RELIGIOUS AND SACRED POETRY. An International Quarterly of Religion, Culture and Education. Dostupné na: http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/?page_id=67

Členstvo v komisiách:

PREDSEDNÍČKA ATESTAČNEJ KOMISIE pre prvú a druhú atestáciu v kategórii učiteľ, v podkategórii učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie, pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra (MPC v Bratislave pre DP MPC v Košiciach)

Grantové projekty:

VEGA 1/0299/12 – Tvorba a recepcia esteticko-axiologických parametrov slovenskej poézie a slovenskej prózy na prelome 19. a 20. storočia (spoluriešiteľka)
VEGA 1/0330/12 – Funkcia metafory vo filozofii Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola a Šiháb Jahju al-Dína al-Suhrawardiho (zástupkyňa projektu)
KEGA 020UPJŠ-4/2013 – Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (zástupkyňa projektu)
VEGA 1/0736/15 – Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (zástupkyňa projektu)

Iné:

EXPERT (2012 – 2014) – Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (26110230056)
IRES (2012 – 2015) – Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (26110230075)
RIFIV (2013 – 2015) – Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (26110230101)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

slovenská literatúra obdobia realizmu a moderny, slovenská literatúra medzivojnového obdobia – spirituálny rozmer umeleckého textu, rodový aspekt v literatúre na prelome 19. a 20. storočia

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia literatúry, slovenská literatúra realizmu a moderny, slovenská medzivojnová literatúra, didaktika literatúry, spiritualita v umeleckom texte, čitateľská gramotnosť vo vyučovacom procese/vo vyučovaní literatúry

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry / Ivica Hajdučeková ; recenzentky Marta Součková, Anna Zelenková.
[Spirituality in the (re)interpretation of the works of Slovak Literature]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - 198 s. [8,53 AH]. - Č. projektu: VEGA 1/0736/15. - ISBN 978-80-8152-452-3 (brož.); ISBN 978-80-8152-453-0 (e-verzia). Dostupné aj na: http://unibook.upjs.sk/index.php?route=product/product&product_id=1282

ABB – Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Funkcia (nielen) metafory vo filozofii Ibn Gabirola / Ivica Hajdučeková; recenzenti Dariusz Kubok, Pavol Tholt. - Č. projektu: VEGA 1/0330/12. 
In: Funkcia obraznosti vo filozofii. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978808152204. - S. 13-66 [3,22 AH].

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (Interpretačné etudy) [elektronický zdroj] / Ivica Hajdučeková ; recenzenti Dana Hučková, Ján Gbúr. [Gender perspectives in slovak literature of the late 19th and early 20th centuries (interpretation studies)]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - online, 192 s. - Popis urobený 12. 1. 2016. - Č. projektu: KEGA 020UPJŠ- 4/2013. - ISBN 9788081523755. - Spôsob prístupu:http://unibook.upjs.sk/index.php?route=product/product&product_id=1128(Vysokoškolská učebnica bola publikovaná aj v tlačenej verzii, ISBN 9788081523748).
Zborník Rodový aspekt v interdisciplinárnom exkurze:http://unibook.upjs.sk/index.php?route=product/product&product_id=1129

ADE – Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2)

Metodologické východiská vo výskume spirituality a metaempirickej dimenzie literárnej skutočnosti / Ivica Hajdučeková. - online. - Popis urobený 14.5.2015. 
In: Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [elektronický zdroj]. - ISSN 2391-9418. - Vol. 1, no. 4(4) (2013), s. 59-82. -Spôsob prístupu: http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/RASP-2013-no-04-4.pdf.

ADF – Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (11)

Filozofia kresťanského kríža v básnickom cykle P. O. Hviezdoslava Sonety / Ivica Hajdučeková. In: Slovenské pohľady : na literatúru umenie a život. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV + 127, č. 12 (2011), s. 79-83.
Lyrizácia tvaru christianizovaného mýtu v tvorbe Františka Švantnera / Ivica Hajdučeková. In: Slovenské pohľady : na literatúru umenie a vedu. - ISSN 1335-7786. -Roč. IV + 127, č. 4 (2012), s. 34-38.
Návrat Ondreja Baláža alebo Deus Absconditus / Ivica Hajdučeková. 
In: Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. - ISSN 1339-4908. -Roč. 1, č. 2 (2014), s. 21-30.
O aspekte rodovosti v slovenskej ponovembrovej literatúre / Ivica Hajdučeková. -Č. projektu: KEGA 020UPJŠ-4/2013. In: Slovenské pohľady : na literatúru umenie a vedu. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV + 130, č. 4 (2014), s. 104-108.
Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka / Ivica Hajdučeková. - Č. projektu: KEGA 020UPJŠ-4/2013. 
In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - ISSN 0037-6973. - Roč. 62, č. 3 (2015), s. 190-211.
Stvárnenie ženských postáv v tvorbe Eleny Maróthy-Šoltésovej v kontexte súdobej umeleckej literatúry / Ivica Hajdučeková. - Č. projektu: KEGA 020UPJŠ-4/2013. 
In: Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. - ISSN 1339-4908. -Roč. 2, č. 2 (2015), s. 21-29.
S výrazovými kategóriami na ceste k realistickému textu Janka Jesenského / Ivica Hajdučeková. - Č. projektu: VEGA 1/0299/12. In: Slovenské pohľady : na literatúru umenie a vedu. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV + 131, č. 2 (2015), s. 93-97.

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

Stvárnenie ženských postáv na osi času (sondy do slovenskej prózy) / Ivica Hajdučeková ; recenzenti P. P. Čučka, V. M. Kalinkin. - Č. projektu: KEGA 020UPJŠ-4/2013. 
In: Studia Slovakistika. Vypusk 15: Slovacka filologija v Ukraini. - Užhorod : Vydavateľstvo Oleksandry Harkušovej, 2014. - ISBN 9789668946929. - S. 161-170.

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8)

Aspekt rodu v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia / Ján Gbúr, Ivica Hajdučeková ; recenzenti Ľubica Babotová, Marta Součková. 
In: Gender in Literature. Rod v literatúre. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788081520921. - S. 315-354.
Pohľad na kategóriu rodu v prózach Martina Kukučína / Ivica Hajdučeková ; recenzenti Peter Káša, Marta Součková. - Č. projektu: KEGA 020UPJŠ-4/2013. 
In: Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 9788081521539. - S. 173-179.
Rodový aspekt v prozaickej zbierke Hany Gregorovej Ženy alebo Ženy o ženách s optikou ženy / Ivica Hajdučeková ; recenzenti Ján Gbúr, Jörg Meier. - Č. projektu: KEGA 020UPJŠ-4/2013. 
In: Na dlhej ceste k autorskej emancipácii žien = Auf dem langen Weg zur schriftstellerischen Mündigkeit. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 9788081521836. - S. 50-69.

BCI – Skriptá  a učebné texty (1)

Inovatívnosť foriem a metód v zážitkovo-komunikačnom modeli vyučovania literatúry / Ivica Hajdučeková ; recenzenti Ján Gbúr, Milan Ligoš. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 186 s. - Č. projektu: Iné granty domáce RIFIV ITMS 26110230101. - ISBN 9788081522659.

Úplný prehľad: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/#kat

Posledná aktualizácia: 21.09.2020