UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ján SABOL

  

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Kontakt:
e-mail: jan.sabol@upjs.sk
 

Funkčné zaradenie:

 

profesor emeritus

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Kvalifikácia
absolvent Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove, 1960, odbor: slovenský jazyk – ruský jazyk
CSc./PhD.: 1980, odbor: všeobecná jazykoveda, miesto: FF UK Praha, téma: Základné zvukové kombinácie v slovenčine
DrSc.: 1991, odbor: slovenský jazyk, miesto: SAV Bratislava, téma: Syntetická fonologická teória
docent: 1985, odbor: slovenský jazyk, miesto: FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, téma: Fonológia spisovnej slovenčiny
profesor: 1992, odbor: slovenský jazyk, miesto: FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, téma (inaug. prednáška): Syntetická fonologická teória a výskum zvukovej stavby slovenčiny

Priebeh doterajšej praxe
1962 – 2006: Filozofická fakulta UPJŠ, od 1997 Preš. univerzity; asistent, odb. asistent, od 1985 docent, od 1992 profesor
2005 – 2007: Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ v Košiciach
2007 – doteraz: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, profesor

Pedagogická činnosť – profil
pedagogická profilácia – predmety, vedenie diplomových a dizertačných prác, prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax, lektor programu všeobecná jazykoveda, slovakistika (fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia, syntax, štylistika, dejiny spisovnej slovenčiny), masmediálne štúdiá (fonetika a fonológia, akusticko-auditívna komunikácia)
garant študijného programu: slovenský jazyk; fonetika; masmediálne štúdiá
garant predmetov: úvod do štúdia jazykov; fonetika a fonológia; všeobecná jazykoveda, semiotika, jazykoveda a literárna veda; akusticko-auditívna komunikácia; písma sveta; morfonológia; verzológia
prednášková činnosť (ext. spolupráca) na: PF UMB B. Bystrica; Ped. fak. UK v Bratislave; FF KU v Ružomberku; PWSzZ Sanok (slovakistické lingvistické disciplíny, všeobecná jazykoveda, masmediálne štúdiá, logopédia a i.) s orientáciou na: synchrónnu a diachrónnu slovakistiku, masmédiá, fonetiku a logopédiu, všeobecnú jazykovedu a i.
vedenie bakalárskych prác (8), magisterských (vyše 60)
počet doktorandov: 20

Prehľad o manažovaní medzinárodných a domácich projektov výskumu a vývoja a o výskumnej účasti v nich
1. vedúci projektu VEGA č. 1/1551/94 Výskum fónickej stavby slovenčiny z typologického, komunikačného, synergického a porovnávacieho aspektu
2. spoluriešiteľ projektu č. 95/5305/238 Slovenčina na konci 20. storočia, zmeny v jej systéme, normách a funkciách (1995 – 1998), riešeného v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Bosák, CSc.) – medzinárodný projekt (Slovenská republika – Poľská republika)
3. zástupca vedúcej projektu a spoluriešiteľ grantovej úlohy VEGA (č. 1/3149/96) Morfematický slovník slovenčiny
4. vedúci projektu VEGA č. 1/4436/97 Komunikačný štatút zvukových javov slovenčiny
5. vedúci projektu VEGA č. 1/7321/20 Fónické javy slovenčiny zo systémového, porovnávacieho a všeobecnolingvistického aspektu
6. vedúci projektu VEGA č. 1/0468/03 Semiotické, všeobecnolingvistické, porovnávacie a štylistické aspekty výskumu segmentálnych a suprasegmentálnych podsystémov
7. 2003 – 2005 zástupca spolupracujúceho pracoviska grantového projektu KEGA č. 3/102503 Eticko-estetické a výrazové rozmery umeleckého textu a jeho didaktická transformácia (Fakulta humanitných a prírodných vied PU a Filozofická fakulta PU)
8. 2006 – 2008 vedúci projektu VEGA č. 1/3708/06 Invariantné a personálne fónické charakteristiky akustického rečového signálu a jeho všeobecnolingvistická, komunikačná, semiotická a kontrastívna analýza (FF UPJŠ, FF PU, FHPV PU)
9. 2006 – 2008 vedúci 3 projektov v rámci aktivít Spoločnej slovensko-poľskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu pri MŠ SR a PR
10. 2009 – 2011 – Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a perspektívy – vedúci projektu – VEGA č. 1/0283/09
11. 2012 – 2014 – Vlnková (wavelet) analýza akustického rečového signálu -  VEGA č. 1/0938/12 – spoluriešiteľ
12. 2012 – 2015 – APVV č. 0077-11 – Audiometrické lingválne testy – spoluriešiteľ
 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

1978 – doteraz: Karlova univerzita, Praha, Česká republika
1984, 1991, 2000: Sliezska univerzita, Katovice, Poľsko
1992: Univerzita Bordeaux, Francúzsko
1996: Varšava, Poľsko
1996, 1997, 2004: Jagelovská univerzita, Krakov, Poľsko
2001: Budyšín, Nemecko
2003, 2004, 2005, 2007: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sanok, Poľsko
2008: Ľubľana, Maribor, Slovinsko

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Vo vedeckom výskume, založenom na širšej interdisciplinarite a s výrazným teoreticko-metodologickým predpolím, sa najväčšmi orientoval na zvukovú rovinu jazyka, všeobecnú a slovenskú fonetiku a fonológiu (súhrnne najmä v knižnej práci Fonetika a fonológia; spoluautor Á. Kráľ). V desiatkach štúdií z tejto oblasti skúmal predovšetkým vzťah fonetiky a fonológie, možnosti experimentálnej fonetiky, problematiku slabiky s originálnym komplexným charakterizovaním a suprasegmentálnych javov (osobitne sa venoval zákonitostiam kvantity v spisovnej slovenčine, rytmickej štruktúry, pauzy, tempa, prízvuku a farby hlasu; porov. najmä štúdiu Historicko-synchronické morfologické a derivačné signály kvantity v slovenčine, 2005, a monografiu Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine, 1994; spoluautor J. Zimmermann), kombinačné a frekvenčné zákonitosti fónickej stavby slovenčiny, fonologickú typológiu, zvukové variácie významových jednotiek (neutralizácie fonologických protikladov a alternácie foném), morfonologické javy, vzťah zvukovej a grafickej sústavy, fungovanie zvukových prvkov v osobitných komunikačných priestoroch, a to aj z hľadiska jazykovej kultúry (porov. knižnú prácu Kultúra hovoreného prejavu, 2006; spoluautorky I. Bónová a M. Sokolová) i s vyústením do aplikačného priestoru (desiatky učebníc a skrípt). Filozoficko-lingvistické teoretické podložie ho viedlo pri konštituovaní originálnej fonologickej teórie (komplexne v monografii Syntetická fonologická teória, 1989, ktorá je závažným príspevkom ku komplexnej analýze fónického systému. Cez skúmanie zvukového zloženia morfém sa postupne dostal k morfologickej rovine, v ktorej sa okrem iného sústredil na vymedzenie deklinačného a konjugačného typu a tzv. determinujúcej submorfémy.
Dôležitou metodologickou poistkou jeho bádateľského pohybu sú teorémy všeobecnej jazykovedy so silným zázemím semiotiky a filozofie (vrátane axiológie). V tomto výskumnom priestore ho zaujala najmä problematika jazykového znaku, relácia jednotlivého a všeobecného, jazyka ako hodnoty, vzťah symetrie a asymetrie formy a obsahu v jazykovej sústave a vymedzenie, charakteristika a fungovanie binárnych opozícií v jazykovej štruktúre na pozadí ikonicko-symbolického a arbitrárneho semiotického princípu (pozri najmä v štúdii Symetria a asymetria v jazyku, 2011, a v monografii Akustický signál – semióza – komunikácia, 2002; spoluautor J. Zimmermann; porov. aj Úvod do štúdia jazykov, 1981; 1984; 1987; spoluautor Š. Ondruš).
Svoj rozsiahly výskumný záber rozširuje o oblasť matematickej jazykovedy, štylistiky (tu ho zaujíma najmä interpretácia umeleckých textov; porov. predovšetkým prácu Interpretačné variácie umeleckého textu, 2005; spoluautori F. Ruščák a O. Sabolová), o problematiku verzológie (pozri rozsiahlu štúdiu Voľný verš v súčasnej slovenskej poézii. Genéza a charakteristika, 1968, a knižnú prácu Základy exaktného rozboru verša, 1969; obe práce v spoluautorstve s F. Štrausom). Pracuje aj v oblasti biblistiky, médiológie a bibliografie slovenskej jazykovedy.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

všeobecná jazykoveda, fonetika a fonológia, fonetika a fonológia slovenčiny, úvod do štúdia jazyka, akusticko-auditívna komunikácia, semiotika, jazykoveda a literárna veda

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Publikačná činnosť
samostatné vedecké práce a monografie: 15
vedecké štúdie a vedecké články: 389/214
učebnice, učebné texty: 35
vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 10
prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 68

odborné články: 380

Najvýznamnejšie práce
Základy exaktného rozboru verša. Bratislava 1969. 112 s. (spoluautor F. Štraus).
Prozodická sústava slovenčiny. Bratislava 1977. 100 s.
Úvod do štúdia jazykov. 1. vyd. Bratislava 1981. 320 s. 2., dopln. vyd. 1984. 344 s. 3. vyd, 1987. (spoluautor Š. Ondruš).
Syntetická fonologická teória. Bratislava 1989. 253 s.
Fonetika a fonológia. Bratislava 1989. 392 s. (spoluautor Á. Kráľ).
Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Ed. J. Bosák. Opole 1998. 172 s. (člen autorského kolektívu).
Akustický signál – semióza – komunikácia. Prešov 2002. 144 s. (spoluautor J. Zimmermann).
Interpretačné variácie umeleckého textu. Prešov 2005. 315 s. (spoluautori F. Ruščák, O. Sabolová).
Kultúra hovoreného prejavu. Prešov 2006. 255 s. (spoluautorky I. Bónová, M. Sokolová).
Fonetyka/Fonologia: komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 2. Red. I. Sawicka. Opole 2007. 639 s. (člen autorského kolektívu).


Citácie a ohlasy
doma: vyše 1 000
v zahraničí: vyše 300

Posledná aktualizácia: 30.01.2022