UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Jozef PUCHALA

  

PhDr. Jozef Puchala, PhD.

Kontakt:
e-mail: jozef.puchala@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

Funkčné zaradenie:

 

odborný asistent

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

 

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

literárnej vede, masmediálnej vede

Predmety, ktoré vyučuje:

 

semiotika masmediálneho textu, televízna tvorba (spravodajstvo, publicistika), televízna tvorba (videotvorba), dabing

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  Semiotické parametre básnických textov v televíznej realizácii. Dizertačná práca. Košice 2013.
Posledná aktualizácia: 11.07.2017