UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Július ZIMMERMANN

  

prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

Kontakt:
e-mail: julius.zimmermann@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7135
miestnosť č. 301

Funkčné zaradenie:

 

profesor

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Narodený 29. 10. 1941 v Dobšinej, okres Rožňava
1956 – 1960: Stredná priemyselná škola spojovej techniky v Banskej Bystrici, odbor rádiotechnika
1965 – 1972: Ing. vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (automatizačná technika)
1991: CSc. (kandidátska dizertačná práca Detekcia prízvuku rečového signálu)
1994: doc. (habilitačná práca Exaktné metódy merania prízvuku v spisovnej slovenčine)
2003: prof. (odbor všeobecná jazykoveda; inauguračná prednáška Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu)
Pracoviská:
1960 – 1965: Správa rádiokomunikácií, Televízny vysielač Dubník pri Prešove
1965 – 2011: Filozofická fakulta UPJŠ/PU v Prešove, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fonetické laboratórium
2006 – doteraz: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie
2008 – 2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Fonetický ústav

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Od svojho nástupu na Filozofickú fakultu UPJŠ (1965) sa venoval experimentálnej fonetike. Bol spoluzakladateľom Fonetického laboratória (s J. Sabolom), jeho projektantom aj konštruktérom, počas celého pôsobenia na fakulte ho modernizoval špičkovou technológiou a staral sa o jeho prevádzku. Spočiatku sa venoval analýze suprasegmentov (melódii, pauze, intenzite) pomocou analógových zariadení, neskoršie aplikáciou mikroprocesorov a vývojových systémov, porov. štúdiu Die Grundparameter des Mikrorechners für die Messung von Suprasegmenten (1989). Po rozšírení personálnych počítačov zostavil algoritmus detekcie prízvuku spisovnej slovenčiny na základe merania troch parametrov sonantických jadier slabík – intenzity, základného tónu a kvantity, knižná práca [4]. Širšie uplatnenie záverov z jeho výskumu, predovšetkým v rovine matematizácie rečového signálu ako stochastického javu, publikoval v spoluautorstve v knihe [3], v štúdiách Metodické a metodologické poznámky o fonetickom a fonologickom výskume (1997) a K zvukovej štruktúre verša Šafárikovej básnickej zbierky Tatranská múza s lýrou slovanskou (1996). Podrobnejšie sa zaoberal aj formantovou štruktúrou vokálov, predovšetkým z hľadiska rozptylu ich konfigurácií, porov. štúdiu Dynamika formantovej štruktúry sonantického jadra slabiky (1998). Komplexnejší pohľad na funkciu akustického signálu v rečovej komunikácii publikoval v knihe [6]. 
V značnej miere sa tímovo venoval experimentálnemu výskumu interferenčných javov materinského jazyka (slovenčiny) a sekundárneho jazyka (angličtiny, nemčiny, poľštiny a ukrajinčiny), porov. napr. štúdie Experimentálna sonda do anglickej výslovnosti Slovákov (2001 a 2003), Perspektívy porovnávacieho výskumu fónickej stavby slovenčiny a ukrajinčiny (2003), Slovak-English vocalic approximation [11], Perspektívy porovnávacieho výskumu fónickej stavby slovenčiny a poľštiny (2011).
V rokoch 2006 – 2008 sa venoval výskumu strojového rozpoznávania hovoriaceho, porov. štúdie Stochastický model rozpoznávania reči [7] a Rozpoznávanie hovoriaceho na základe jeho hlasového odtlačku (2008). Rovnako vzácne sú aj jeho pozorovania súvisiace s farbou hlasu, publikované v r. 2006 v štúdiách Spektrálny obraz farby hlasu a Farba hlasu a štylistické parametre zvuku. 
Od roku 2000 sa zaoberá aplikovaním vlnkovej (wavelet) transformácie v experimentálnej fonetike na analýzu a resyntézu rečového signálu. V porovnaní s Fourierovou transformáciou, ktorá vykazuje buď vysoké časové a nízke frekvenčné rozlíšenie, alebo naopak, vlnková transformácia pracuje s vysokým časovým aj frekvenčným rozlíšením súbežne. Tieto pozoruhodné vlastnosti waveletov využíva na vývoj nových experimentánych fonetických algoritmov, porov. knižnú prácu [5], ako napr. aj štúdie From sonagram to scalogram in experimental phonetics [9] a Wavelet Transform of Speech and Stylization of Acoustic Parameters [10]. 

Predmety, ktoré vyučuje:

 

teória komunikácie a informácie, teória informácie a informačné systémy, počítačová technika a digitalizácia médií, počítačová analýza akustického signálu, základy experimentálnej fonetiky, akusticko-auditívna komunikácia, zvukové vlastnosti súvislej reči, vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

[1] ZIMMERMANN, J.: Základy výpočtovej techniky a programovania. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1983. 86 s.
[2] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Základy akustickej fonetiky. 1. vyd. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1978. 105 s. – 2. vyd. 1979. – 3. vyd. 1986.
[3] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Štatistika. Exaktné metódy v jazykovede a literárnej vede. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1986. 158 s.
[4] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Spoločenskovedný zošit 10 (AFPh UŠ 56). Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika 1994. 94 s.
[5] ZIMMERMANN, J.: Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu. Prešov, Náuka 2002. 176 s.
[6] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Akustický signál – semióza – komunikácia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 51 (AFPh UP 99/181). Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2002. 144 s.
[7] ZIMMERMANN, J. – ZIMMERMANN, J., jr.: Stochastický model rozpoznávania reči. Jazykovedný časopis, 57, 2006, č. 2, s. 109 – 114.
[8] STEKAUER, P. – ZIMMERMANN, J. – GREGOVÁ, R.: Stress in Compounds: An Experimental Research. Acta Linguistica Hungarica. Volume 54 (2) (2007), pp. 193 – 215.
[9] ZIMMERMANN, J. – VOLÍN, J.: Meranie základného tónu reči wavelet transformáciou. [online]. Praha, Mezinárodní konference Technical computing Prague 2008.
[10] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – GREGOVÁ, R.: From sonagram to scalogram in experimental phonetics. In: Proizvodnja i percepcija govora. Profesoru Damiru Horgi povodom njegovoga sedamdesetog rođendana. Red. V. Mildner, M. Liker. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva. Zagreb 2010, s. 100 – 105.
[11] PALKOVÁ, Z. – VOLÍN, J. – ZIMMERMANN, J.: Wavelet Transform of Speech and Stylization of Acoustic Parameters. In: Speech Processing. 20th Czech – German Workshop. 20th – 22nd September 2010. Ed. R. Vích. Prague, Institute of Photonics and Electronics. Academy of Sciences of the Czech Republic 2010, s. 44 – 49.
[12] KRÁĽOVÁ, Z. – ZIMMERMANN, J.: Slovak-English vocalic approximation. Communications. Volume 13, 1/2011, pp. 67 – 71.
[13] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L.: K problematike sandhi v slovenčine. In: Sandhi w językach słowiańskich. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Red. A. Cychnerska. Toruń, Wydawnictwo naukowe Universytetu Mikołaja Kopernika 2013, s. 103– 124.
[14] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Akusticko-auditívna komunikácia. Košice, Univerzita P. J. Šafárika 2013. 180 s.
[15] ZIMMERMANN, J.: Reprezentatívnosť analýzy signálu vo vlnkovej transformácii. In: V priestoroch jazyka a literatúry. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 11, 2013. Red. I. Hajdučeková. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 2013, s. 87 – 92.
[16] ZIMMERMANN, J.: Waveletová analýza rečového signálu v jazyku Matlab. Košice, Univerzita P. J. Šafárika 2014. 232 s.
[17] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L.: Možnosti využitia exaktných metód pri eufonickej a rytmickej charakteristike básnického textu. In: Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. 49. Ed. I. Hajdučeková – L. Jasinská. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 2014, s. 89 – 100.
[18] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Základy akustiky reči. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 2015. 112 s.
[19] KÖRTVÉLYESSY, L. – ŠTEKAUER, P. – ZIMMERMANN, J.: Word-Formation Strategies: Semantic Transparency vs. Formal Economy. In: Semantics of Complex Words. Studies in Morphology. Volume 3. Eds. Laurie Bauer, Lívia Körtvélyessy, Pavol Štekauer. Springer International Publishing Switzerland 2015.
[20] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Vlnková analýza tranzientov a ich interpretácia metodou generatívnej fonológie. In: Človek a jeho jazyk /3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s. 64 – 72.
[21] SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L.: K neutralizácii fonologického protikladu sibilantnosť – nesibilantnosť vo vzťahu k sandhi v slovenčine. In: Sandhi w językach słowiańskich II. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Red. A. Cychnerska, A. Sawicka. Warszawa, Komisja Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 2016, s. 101 – 129.
[22] ZIMMERMANN, J.: Analýza spravodajskej kadencie melódie Fujisakiho modelom. In: Slovakistika vo všeobecnolingvistickej a literárnovednej perspektíve. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. 92. Ed. I. Bónová – L. Jasinská. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 2016, s. 225 – 231.

Posledná aktualizácia: 05.07.2017