UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Július ZIMMERMANN

  

prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

Kontakt:
e-mail: julius.zimmermann@upjs.sk
telefón: (+421 55) 234 7135
 

Funkčné zaradenie:

 

profesor emeritus

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Narodený 29. 10. 1941 v Dobšinej, okres Rožňava
1956 – 1960: Stredná priemyselná škola spojovej techniky v Banskej Bystrici, odbor rádiotechnika
1965 – 1972: Ing. vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (automatizačná technika)
1991: CSc. (kandidátska dizertačná práca Detekcia prízvuku rečového signálu)
1994: doc. (habilitačná práca Exaktné metódy merania prízvuku v spisovnej slovenčine)
2003: prof. (odbor všeobecná jazykoveda; inauguračná prednáška Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu)
Pracoviská:
1960 – 1965: Správa rádiokomunikácií, Televízny vysielač Dubník pri Prešove
1965 – 2011: Filozofická fakulta UPJŠ/PU v Prešove, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fonetické laboratórium
2006 – doteraz: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie
2008 – 2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Fonetický ústav

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

analýza a resyntéza rečového signálu, vlnková transformácia, meranie vnemu reči, anticipácia v procese tlmočenia, strojové učenie

 

 

 

Najvýznamnejšie práce a publikácie (za ostatných 20 rokov):

 

[1] ZIMMERMANN, J. – KATRENIAKOVÁ, Z.: Experimentálna sonda do anglickej výslovnosti Slovákov (predlžovanie vokálu [l]). Filologická revue, 4, 2001, č. 4, s. 27-33.

[2] ZIMMERMANN, J.: Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu. Prešov, Náuka 2002. 176 s.

[3] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Akustický signál – semióza – komunikácia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 51 (AFPh UP 99/181). Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2002. 144 s.

[4] ZIMMERMANN, J. – KRÁĽOVÁ, Z.: Experimentálna sonda do anglickej výslovnosti Slovákov (Vynechávanie a pridávanie foném). Filologická revue, 6, 2003, č. 1, s. 25-33.

[5] ZIMMERMANN, J. – ZIMMERMANN, J., jr.: Stochastický model rozpoznávania reči. Jazykovedný časopis, 57, 2006, č. 2, s. 109 – 114.

[6] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – GREGOVÁ, R.: From sonagram to scalogram in experimental phonetics. In: Proizvodnja i percepcija govora. Profesoru Damiru Horgi povodom njegovoga sedamdesetog rođendana. Red. V. Mildner, M. Liker. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva. Zagreb 2010, s. 100 – 105.

[7] PALKOVÁ, Z. – VOLÍN, J. – ZIMMERMANN, J.: Wavelet Transform of Speech and Stylization of Acoustic Parameters. In: Speech Processing. 20th Czech – German Workshop. 20th – 22nd September 2010. Ed. R. Vích. Prague, Institute of Photonics and Electronics. Academy of Sciences of the Czech Republic 2010, s. 44 – 49.

[8] KRÁĽOVÁ, Z. – ZIMMERMANN, J.: Slovak-English vocalic approximation. Commu-nications. Volume 13, 1/2011, pp. 67 – 71.

[9] SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Akusticko-auditívna komunikácia. Košice, Univerzita P. J. Šafárika 2013. 180 s.

[10] KREMPASKÁ, S. – KOVAĽ, J. – HRICOVÁ, M. – ZIMMERMANN, J. – KOMPIS, M.: Benefits of cochlear implantation in the Roma population. Do we really know? Journal of Hearing Science, Volume 7, Number 2 Suppl., June 2017, s. 56.

[11] KÖRTVÉLYESSY, L. – ŠTEKAUER, P. – ZIMMERMANN, J.: On research into typology of word-formation systems: Methodological considerations. Route 66: From deep structures to surface meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday. Ed. by P. Łozowski and A. Głaz. Marie Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2017.

[12] KÖRTVÉLYESSY, L. – ŠTEKAUER, P. – GENČI, J. – ZIMMERMANN, J.: Word-formation in European languages. Word Structure. 11.3 (2018). Edinburgh University Press. (www.euppublishing.com/word). S. 313 – 358.

[13] KIKTOVÁ, E. – ZIMMERMANN, J.: Detection of Anticipation Nucleus from Speech using HMM and Fuzzy based Approaches. DISA 2018. 1st World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines. August 23-25, 2018. Košice, Slovakia, s. 355 – 359.

[14] ONDÁŠ, S. – JUHÁR, J. – KIKTOVÁ, E. – ZIMMERMANN, J.: Anticipation in Speech-based Human-machine Interfaces. CogInfoCom 2018. 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications. August 22-24, 2018. Budapest, Hungary, s. 117 – 121.

[15] ONDÁŠ,S. – HLÁDEK, D. – PLEVA, M. – JUHÁR, J. – KIKTOVÁ, E. – ZIMMERMANN, J. – ORAVCOVÁ, M.: Towards robot-assisted children speech audiometry: 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2019, October 23-25, 2019, s. 119 – 123.

[16] KIKTOVÁ, E. – ZIMMERMANN, J. – PAĽOVÁ, M.: Towards to the Anticipation in Simultaneous Interpreting. Information Technologies – Applications and Theory 2019, Slovakia, CEUR-WS, Vol-2473, 2019. http://ceur-ws.org/Vol-2473/paper35.pdf

[17] ZIMMERMANN, J. – KIKTOVÁ, E.: Adaptívne maticové testy v rómskej audiometrii. Košice, Univerzita P. J. Šafárika 2019. 124 s.

[18] ZIMMERMANN, J. – KIKTOVA, E.: Machine learning for detection of anticipation nucleus: Anticipation in consecutive and simultaneous cognitive tasks, In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2020, vol. 17, no. 4. [http://www.skase.sk/Volumes/JTL45/pdf_doc/01.pdf]

[19] KIKTOVÁ, E. – ZIMMERMANN, J. – PAĽOVÁ, M. – SOCK, R.: Detecting Anticipation Foci for Simultaneous Interpreting. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2020, vol. 17, no. 4. [http://www.skase.sk/Volumes/JTL45/pdf_doc/04.pdf]

Posledná aktualizácia: 30.01.2022