UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ladislav BARTKO

  

doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.

Kontakt:
e-mail: bartkola@stonline.sk
telefón: 051 – 7733 911

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

V prvom období svojho profesijného pôsobenia (v pozícii stredoškolského profesora v Brezne a jeden rok ako odborného pracovníka ÚSL SAV – detašovaného pracoviska v Prešove) sa popri pedagogickej práci venoval kultúrno-osvetovej činnosti a výskumu literárnych tradícií Brezna, porov. štúdie [1], [3], [4]. V mieste svojho pôsobiska inicioval a spoluzakladal Horehronské múzeum i celoslovenskú prehliadku umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno a participoval na príprave radu kultúrnych podujatí vrátane troch vedeckých konferencií, z ktorých zostavil a na vydanie pripravil vedecké zborníky. Za túto činnosť mu mesto Brezno s odstupom času udelilo viacero vyznamenaní, ako sú napr. Cena primátora mesta Brezna (1999), Čestný občan mesta Brezno (2005) a i., a navrhlo udelenie vysokého celoslovenského rezortného vyznamenania Veľká medaila sv. Gorazda (2002).
Po prechode na vysokú školu sa krátky čas ešte venoval výskumu v oblasti literárnej histórie, porov. štúdiu [2], neskôr sa začal venovať výskumu dejín slovenského jazyka –najmä v oblastiach slovenskej dialektológie a dejín spisovnej slovenčiny –, ako aj onomastike. Popritom aktívne pracoval v oblasti jazykovej kultúry, umeleckého prednesu a rétoriky.
Svoj nárečový výskum spočiatku zameral na dialekt rodnej obce. Jeho výsledky spracoval jednak v rigoróznej práci, jednak v niekoľkých publikovaných štúdiách, porov. [6]. Následne tento výskum rozšíril na celú oblasť abovských, resp. aj všetkých východoslovenských nárečí. Osobitnú pozornosť pritom venoval štúdiu a analýze výsledkov jazykovej interferencie týchto nárečí s inými jazykmi, najmä s maďarčinou a ukrajinčinou. Získané poznatky spracoval v dizertačnej práci a časť z nich publikoval doma i v zahraničí, porov. štúdie [8], [11], [13], [18]. Komplexné spracovanie výsledkov výskumu abovských nárečí má pripravené na vydanie v podobe monografie.
Neskôr inicioval a aktívne participoval na výskume nárečí Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. O výsledkoch tohto výskumu referoval na slavistických zjazdoch v Krakove (1998) a Ľubľane (2003) a značnú časť z nich publikoval, porov. štúdie [14], [16], [19].
Súbežne s nárečovým výskumom realizoval aj výskum nárečovej onymie, neskôr aj literárnej onymie, porov. štúdie [5], [7], [10].
V oblasti dejín spisovnej slovenčiny prispel k prehĺbeniu poznania rôznych období vývinu spisovnej slovenčiny, porov. štúdie [9], [12], [15], [17], [20].

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Pracuje v oblasti výskumu dejín slovenského jazyka, slovenskej a slovanskej dialektológie a onomastiky a v oblasti jazykovej kultúry, jazykovej výchovy, rétoriky, umeleckého prednesu a slovenskej literárnej histórie.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

dejiny spisovnej slovenčiny 

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  [1] Literárne tradície Brezna. In: Brezno sedemstoročné. Red. M. Štilla. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1965, s. 153 – 171. 
[2] Integračné snahy Antona Prídavka v medzivojnovom období. In: Východné Slovensko v dejinách slovenskej literatúry. Martin: Matica slovenská 1971, s. 87 – 94.
[3] Človek František Švantner. (Príspevok k charakteristike Švantnerovej osobnosti.) In. František Švantner. Život a dielo. 1912 – 1950. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie v Brezne v dňoch 9. – 10. októbra 1970. Zostavil L. Bartko. Martin: Vydavateľstvo Osveta 1972, s, 118 – 129. 
[4] K biografii Jána Chalupku. In: Ján Chalupka. 1871 – 1971. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v dňoch 16. – 17. apríla 1971 v Brezne, usporiadanej pri príležitosti 100. výročia úmrtia. Zostavil L. Bartko. Martin: Matica slovenská 1973, s. 110 – 121.
[5] Mená postáv v literárnom diele G. K. Zechentera-Laskomerského. In: G. K. Zechenter-Laskomerský. Život a dielo. 1824 – 1908. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Brezne  6. – 7. decembra 1974. Red. L. Bartko. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1977, s. 151 – 158.
[6] Z tvaroslovia nárečia obce Trstené pri Hornáde v južnom Above. In: Nové obzory. 20. Red. I. Michnovič. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1978, s. 337 – 354. 
[7] Odraz slovensko-maďarských jazykových kontaktov v antroponymii južného Abova. In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. slovenská onomastická konferencia. Zborník materiálov. Bratislava: Veda 1980, s. 233 – 237. 
[8] K charakteristike abovských nárečí. In: Nové obzory. 25. Red. I. Michnovič. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1983, s. 253 – 266.
[9] Pramene a charakter Masníkovej Zprávy písma slovenského. In: Práce z dějin slavistiky. 10. Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Red. J. Porák. Praha: Univerzita Karlova 1985, s. 167 – 177. 
[10] Slová maďarského pôvodu ako lexikálny základ mikrotoponymie na východnom Slovensku. In: IX. slovenská onomastická konferencia. Nitra 26. – 28. júna 1985. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987, s. 166– 171. 
[11] O pôvode a územnej diferenciácii slovnej zásoby abovských nárečí. In: Jazykovedné štúdie. 21. Dialektológia. Red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1987, s. 94 – 105.
[12] Bernolákovčina na východnom Slovensku. In: Pamätnica Antona Bernoláka. Red.. J. Chovan. Martin: Matica slovenská 1992, s. 166 – 170.
[13] Ukrajinské, respektíve ukrajinsko-poľské lexikálne prvky v abovskom nárečí na východnom Slovensku. In: Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Red. M. Kondratiuk. Białystok: Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich 1995, s. 67 – 74. 
[14] K charakteristike slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine. In: Slavica Slovaca, 1998, roč. 33, č. 1, s.  3 – 17 (spoluautori N. Dzendzelivska a Š. Lipták).
[15] O jazyku spevníka Cithara sanctorum z roku 1636 a jeho ďalších vydaní v 17. storočí. In: Slovenská reč, 1999, roč. 64, č. 1, s. 13 – 23. 
[16] Slovenské nárečia na Zakarpatskej Ukrajine vo svetle jazykových kontaktov. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. Ed. J. Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV 2003, s. 49 – 69 (spoluautori N. Dzendzelivska a Š. Lipták). 
[17] O účasti Matice slovenskej na založení a počiatočnom obsahovom zameraní Slovenskej reči. In: Slovenská reč. 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, s. 35 – 43. 
[18] Jazykové kontakty slovenčiny s maďarčinou a ich odraz vo východoslovenských nárečiach. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Ed. M. Imrichová. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 2004, s. 335 – 346. 
[19] Jazyk Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine v premenách času. In: Ukrajinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia. Jazykovedný zborník vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudeľovej, CSc. Ed. M. Čižmárová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2009, s. 92 – 104.
[20] Časopis Slovenská reč a stabilizovanie normy spisovnej slovenčiny v 30. rokoch 20. storočia. In: Zborník Matice slovenskej. Jazykoveda [1] 2010. Martin: Matica slovenská 2010, s. 220 – 227.
Posledná aktualizácia: 21.09.2020