UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lena IVANČOVÁ

  

Mgr. Lena Ivančová, PhD.

Kontakt:
e-mail: lena.ivancova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7150
miestnosť č. 301

Funkčné zaradenie:

 

odborná asistentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie
2002 – 2006: Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku
2006 – 2009: Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, študijný program matematika – slovenský jazyk a literatúra (Bc.)
2009 – 2011: Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – matematiky (Mgr.)
od roku 2011: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, študijný program všeobecná jazykoveda (doktorandské štúdium, externá forma)

Práca
2011 – 2014: asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
2014 – doteraz: odborná asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

Venuje sa systémovej, zovšeobecňujúcej lingvistike, modelovaniu a exaktným vedeckovýskumným metódam predovšetkým v rámci fonetiky, fonológie, matematickej lingvistiky, štylistiky, textovej syntaxe, semiotiky, teórie komunikácie atď.

Bakalárska práca: Symetria a asymetria vo vzťahu slabiky a morfémy v slovenčine
Diplomová práca: Hierarchia kritérií slabičného rozhrania
Dizertačná práca: Zvukovo-sémantické paralely konexie textotvorných prvkov – v procese prípravy
(všetky práce pod vedením Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc.)

Predmety, ktoré vyučuje:

 

štylistika a základy rétoriky 1 a 2, úvod do teórie komunikácie a informácie, akusticko-auditívna komunikácia 2, ortoepický a ortografický seminár, ortoepické a ortografické cvičenie, úvod do štúdia jazyka, kapitoly z fonetiky a fonológie slovenčiny, kapitoly zo štylistiky, kultúra hovoreného prejavu

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

SABOL, J. – IVANČOVÁ, L. (50 %): Slabičné rozhrania v modeloch trojčlenných konsonantických skupín v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 2, s. 105– 121. 
SABOL, J. – IVANČOVÁ, L. (50 %): Symetria a asymetria vo vzťahu slabiky a morfémy v slovenčine. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 3 – 4, s. 131 – 144. 
IVANČOVÁ, L.: Korelačné tendencie medzi zvukovou konexiou a sémantikou textu. In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum 2014, s. 266 – 272.
IVANČOVÁ, L.: Symetria a asymetria medzi formou a obsahom v slovenčine. In: Zborník z Medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2011, s. 409 – 433.
SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L. (30 %): K problematike sandhi v slovenčine. In: Sandhi w językach słowiańskich. Ed. A. Cychnerska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, s. 103 – 124.
SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L. (33 %): Možnosti využitia exaktných metód pri eufonickej a rytmickej charakteristike básnického textu. In: Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2014, s. 89 – 100.
IVANČOVÁ, L.: Mikova koncepcia výskumu frázovania a rytmickej štruktúry textu. In: Zborník z vedeckého seminára Cesty (k) textu – Inšpirácie Františka Mika konaného 26. 4. 2012 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (v tlači).
IVANČOVÁ, L.: K paralelám medzi formou a obsahom v jazyku. In: Zborník z vedecko-priateľského sympózia doktorandov Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., konaného 27. 3. 2014 v Košiciach pri príležitosti jeho životného jubilea (v tlači). 
SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – IVANČOVÁ, L.: Možnosti modelovania štruktúry slabiky v slovenčine a v češtine. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku konanej 7. – 8. 4. 2014 na Jagelovskej univerzite v Krakove (v tlači). 
IVANČOVÁ, L.: O vedecko-priateľskom. K 75. narodeninám profesora Jána Sabola. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 2, s. 178 – 180. 

Posledná aktualizácia: 05.07.2017