UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Lena IVANČOVÁ

  

Mgr. Lena Ivančová, PhD.

Kontakt:
e-mail: lena.ivancova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7150
miestnosť č. 301

Funkčné zaradenie:

 

odborná asistentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie:

2011 – 2016: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, št. program všeobecná jazykoveda (PhD., externá forma),

2009 – 2011: Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, št. program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – matematiky (Mgr.),

2006 – 2009: Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, št. program matematika – slovenský jazyk a literatúra (Bc.),

2002 – 2006: Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku.


Práca

2014 – doteraz: odborná asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach,

2011 – 2014: asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

systémovej lingvistike, modelovaniu a exaktným vedeckovýskumným metódam predovšetkým v rámci fonetiky, fonológie, rétoriky, štylistiky, matematickej lingvistiky.

Účasť v odborných projektoch:

• spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0273/16 Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine (vedúca projektu: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.; 2016 – 2018),

• spoluriešiteľka projektu RIFIV ESF č. 26110230101 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (zodpovedný riešiteľ projektu: Univerzita P. J. Šafárika; 2013 – 2015),

• spoluriešiteľka projektu APVV č. 0077-11 Audiometrické lingválne testy (vedúci projektu: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.; 2012 – 2015).

 

Iná odborná činnosť:

• členka Medzinárodnej komisie pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov,

• členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied,

• rozvrhárka Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie,

• jazyková redaktorka (korektorka) viacerých odborných publikácií (napr. LOVÁSOVÁ, K. – KLUCHOVÁ, D. – BOLEKOVÁ, A.: Neuroanatómia pre psychológov. Štruktúry a funkcie nervového systému; DOBIAŠ, D. – ŠUTAJOVÁ, J. – DOBIAŠOVÁ, S.: Občianska participácia na Slovensku a v Európe; SABOL, J. S.: Medzi literatúrou, filmom a divadlom. Genologické poznámky k interakcii literárnych, filmových a divadelných postupov v umeleckom diele a i.),

• vedúca mnohých bakalárskych a diplomových prác.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

štylistika a rétorika, súčasný slovenský jazyk – štylistika, teória komunikácie a informácie, akusticko-auditívna komunikácia, ortoepia a ortografia, kapitoly z fonetiky a fonológie slovenčiny a i.

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

ADN – vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

• IVANČOVÁ, L.: K intonologickej charakteristike slabiky v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 2, s. 125 – 139. 

• SABOL, J. – IVANČOVÁ, L. (50 %): Slabičné rozhrania v modeloch trojčlenných konsonantických skupín v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 2, s. 105 – 121

• SABOL, J. – IVANČOVÁ, L. (50 %): Symetria a asymetria vo vzťahu slabiky a morfémy v slovenčine. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 3 – 4, s. 131 – 144.

ABC – kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:

• SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L. (30 %): K problematike sandhi v slovenčine. In: Sandhi w językach słowiańskich. Ed. A. Cychnerska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, s. 103 – 124.

• SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L. (20 %): K neutralizácii fonologického protikladu sibilantnosť – nesibilantnosť vo vzťahu k sandhi v slovenčine. In: Sandhi w językach słowiańskich II. Ed. A. Cychnerska, I. Sawicka. Warszawa: Volumina 2016, s. 101 – 129.

AEC – vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

• SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – IVANČOVÁ, L. (30 %): Možnosti modelovania štruktúry slabiky v slovenčine a v češtine. In: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 177 – 185.

AED – vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

• IVANČOVÁ, L.: Mikova koncepcia výskumu frázovania a rytmickej štruktúry textu. In: Cesty (k) textu. Inšpirácie Františka Mika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017, s. 49 – 56.

• SABOL, J. – ZIMMERMANN, J. – IVANČOVÁ, L. (33 %): Možnosti využitia exaktných metód pri eufonickej a rytmickej charakteristike básnického textu. In: Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2014, s. 89 – 100.

AFD – publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

• IVANČOVÁ, L.: K paralelám medzi formou a obsahom v jazyku. In: Jazyk v čase a čas v jazyku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2016, s. 95 – 107.

• IVANČOVÁ, L.: Korelačné tendencie medzi zvukovou konexiou a sémantikou textu. In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum 2014, s. 266 – 272.

• IVANČOVÁ, L.: Symetria a asymetria medzi formou a obsahom v slovenčine. In: Zborník z Medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2011, s. 409 – 433.

BDF – odborné práce v ostatných domácich časopisoch:

• IVANČOVÁ, L.: O vedecko-priateľskom. K 75. narodeninám profesora Jána Sabola. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 2, s. 178 – 180. 

a i.       

Posledná aktualizácia: 21.09.2020