UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Literárna veda: PhD.

Študijný odbor:
2.1.36. Literárna veda

Študijný program:
Literárna veda – doktorandský, III. stupeň

Garant:
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.


Základná charakteristika študijného programu

         Literárna veda je univerzálnym základom na prienik do problematiky umeleckého diela a jeho vyšších celkov. V tomto zmysle má synkretický charakter, schopný implikovať vo svojom zábere umeleckú problematiku domácej literatúry i literatúr inonárodných, výtvarné, hudobné, kinematografické i iné estetické komparácie. Rešpektujúc umelecký predmet, sa vo svojej gnómizácii orientuje na vytváranie inštrumentária, ktorým možno dosiahnuť diferencujúci "diagnostický" efekt axiologického rázu. Realizáciou tohto štúdia v doktorandskej forme sa sleduje požiadavka zásadným spôsobom prispievať k posilneniu teoreticko-metodologického základu výskumu literárnych disciplín a ich vysokoškolskej výučby, k rozvoju literárnovedného výskumu na Slovensku a k udržaniu kontinuity tohto výskumu výchovou nových  literárnych vedcov.

Definovanie cieľov študijného programu

         Cieľom štúdia literárnej vedy v doktorandskom študijnom programe je:

- získanie esteticko-metodologického základu na vedecké hodnotenie literárnych javov;
- osvojenie si metodologických východísk a interpretačných postupov pri uchopení a stanovení funkčnosti umeleckého diela a jeho vyšších kontextov z poetologického, vývinového, genologického, komparatívneho a komunikačného hľadiska;
- aktívne zoznámenie sa s celostným a pritom otvoreným súborom literárnovedných disciplín v ich vzájomnej spätosti, poznanie najdôležitejších výsledkov a možností ich využitia;
- získanie prehľadu o metódach, výsledkoch  a perspektívach interdisciplinárneho výskumu (teória komunikácie, teória kultúry, komparatistika, semiotika, teória informácie, estetika, sociológia, teória percepcie umeleckého artefaktu, psychológia vnímania a zažívania umeleckej výpovede, látkové kontexty literárnej fikcie – filozofické, osobitne axiologické; sociologické; psychologické a iné);
- zoznámiť sa s nástrojmi a terminologickým repertoárom, umožňujúcim uchopiť, zhodnocovať a kvalitatívne diferencovať literárne dielo a zároveň prispievať k rozvíjaniu a tvorbe tohto poetologického aparátu.

         Vymedzenie základných obsahových jednotiek študijnej a vzdelávacej činnosti:
- Metodológia literárnej vedy;
- Dejiny literárnej vedy;
- Interpretácia umeleckého textu a jeho "netextových" priestorov;
- Problematika historickej a deskriptívnej poetiky;
- Otázky literárnej tematológie a morfológie;
- Vzťahy látky, témy, problému a tvaru;
- Kompozícia a sémantika umeleckého diela;
- Vývinová a estetická hodnota umeleckého diela;
- Literárna a komunikačná estetika;
- Teória informácie a estetický komunikát;
- Produkčné a recepčné priestory literárneho diela;
- Komplexný oblúk literárnej komunikácie;
- Genológia;
- Druhový a žánrový synkretizmus;
- Literárna komparatistika;
- Teória umeleckého prekladu;
- Verzológia;
- Literárna kritika;
- Textová kritika a editorská činnosť;
- Literárno-redakčná a apretorská činnosť;
- Literárna veda v interdisciplinárnych súvislostiach;
- Literárnovedná biografia;
- Literárnovedná bibliografia;
- Masmediálna komunikácia.

         Uvedené obsahové jednotky tvoria rámcový základ požiadaviek na dizertačnú skúšku.

         Vymedzenie jednotiek tvorivej činnosti v oblasti vedy:
- aktívna účasť na vedeckých podujatiach;
- pôvodné vedecké publikácie;
- recenzie v odbornej tlači;
- aktívna účasť na riešení vedeckého projektu;
- dizertačná práca.

Charakteristika profilu absolventa a jeho možnosti uplatnenia

         Absolvent literárnej vedy v doktorandskom študijnom programe:
- si osvojí najnovšie poznatky z naznačených obsahových okruhov, daných predovšetkým zameraním jeho dizertačnej práce;
- osvojí si základy samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a formulovania problémov;
- vytvorí si návyky systematického sledovania najnovšej vedeckej produkcie vo svojej oblasti, a to aj v cudzom jazyku prostredníctvom rozličných zdrojov;
- osvojí si návyky dopĺňania svojich vedomostí formou celoživotného vzdelávania;
- naučí sa spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať vedecké výsledky a šíriť literárnovedné poznatky popularizačnou formou;
- bude pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokej škole;
- uplatní sa v literárnovedne zameranom výskume akademického charakteru, vo vysokoškolskej a inej pedagogickej činnosti, v aplikovaných oblastiach (umelecký preklad, redaktorská prax, literárna kritika, mediálna prax, biografické a bibliografické pracoviská);
- zjednocujúcim základom jeho aktivít bude schopnosť a pripravenosť akceptovať a kriticky zhodnocovať literárny objekt ako umelecký fenomén.

         Rámcové jednotky študijnej a pedagogicko-vzdelávacej činnosti, ako aj vymedzenie jednotiek tvorivej činnosti v oblasti vedy určujú zásady poriadku doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vzhľadom na široký záber študijného odboru literárna veda aj konkrétne zameranie dizertačnej práce.
         Zvládnutie obsahového vymedzenia predmetu a charakter dennej a externej formy štúdia predpokladá najmä konzultačnú formu práce, individuálne štúdium a absolvovanie tematických tvorivých stretnutí – seminárov a tvorivých dielní usporadúvaných jednotlivými školiteľmi/vedúcimi dizertačných prác, prípadne inými externými odborníkmi.
         Študenti, ktorí absolvovali štúdium cudzieho jazyka ako aprobáciu svojho vysokoškolského štúdia, nemusia skúšku z cudzieho jazyka absolvovať.

Posledná aktualizácia: 05.07.2017