UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Lucia JASINSKÁ

  

PhDr. Lucia Jasinská, PhD.

Kontakt:
e-mail: lucia.jasinska@upjs.sk
telefón: (+421 55) 234 7156
miestnosť č. 311, budova Aristoteles

Funkčné zaradenie:

 

odborná asistentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

01/2019 – obhájená rigorózna práca Prvky hovorovosti v oficiálnych mediálnych komunikátoch; priznaný akademický titul PhDr. (doktor filozofie)

08/2015 – obhájená dizertačná práca Formovo-sémantická štruktúra derivačných morfém; získaná vedecko-akademická hodnosť PhD. (philosophiae doctor)

od r. 2014 – odborná asistentka na KSSFaK FF UPJŠ

2010 – 2015 – štúdium 3. stupňa na FHV UMB v Banskej Bystrici (odbor všeobecná jazykoveda)

2009 – 2014 – asistentka na KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach

2006 – 2009 – štúdium na FHPV Prešovskej univerzity v Prešove
(odbor učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra – pedagogika); ukončené s vyznamenaním, získaný ak. titul Bc.

2004 – 2009 – štúdium na FF Prešovskej univerzity v Prešove
(odbor slovenský jazyk a literatúra, jednoodborové štúdium);
ukončené s vyznamenaním, získaný ak. titul Mgr.

Odborná činnosť:
1. jazyková redaktorka oficiálneho časopisu UPJŠ Universitas Šafarikiana (od r. 2014);
2. jazyková redaktorka zborníka textov z prvého ročníka súťaže vysokoškolákov vo vlastnej tvorbe Ars Šafarikiana I. (Zost. D. Burdová. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ 2014. 78 s.);
3. jazyková redaktorka slovenského textu do publikácie Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Vihorlatu v mierke 1 : 50 000 (Olekšák, S., Bajtoš, P., Žec, B.; 2014);
4. jazyková redaktorka slovenského textu do publikácie Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Medzibodrožia v mierke 1 : 50 000 (Bajtoš, P., Cicmanová, S., Lenhardtová, E.; 2014);
5. jazyková korektúra slovenského prekladu monografie Paradigmy k metaforológii(Blumenberg, Hans, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998; 2014);
6. spoluzostavovateľka a jazyková korektorka zborníka s názvom Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý je výsledkom plnenia grantových úloh VEGA 1/0299/12 Tvorba a recepcia esteticko-axiologických parametrov slovenskej poézie a slovenskej prózy na prelome 19. a 20. storočia (2014);
7. jazyková korektúra publikácie Doktorandské miscelaneá I. (Zost. J. Sabol. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ 2012. 206 s.);
8. jazyková redaktorka geovedného periodika Mineralia Slovaca (vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava; od r. 2010).

Členstvo v komisiách:
ČLENKA ATESTAČNEJ KOMISIE pre prvú a druhú atestáciu v kategórii učiteľ, v podkategórii učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie, pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra (MPC v Bratislave pre DP MPC v Košiciach).

Účasť v projektoch:
1. od 1/2014 – projekt VEGA č. 1/0142/14 Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike;
2. 11/2013 – 10/2015 – projekt RIFIV Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (26110230101); 
3. 02/2012 – 01/2014 – projekt EXPERT Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (26110230056).

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

analýze stavu súčasnej slovenčiny so zameraním sa na morfologické a syntaktické aspekty jazykového systému a reči

Predmety, ktoré vyučuje:

 

súčasný slovenský jazyk – morfológia, súčasný slovenský jazyk – syntax, súčasný slovenský jazyk – lexikológia, textová syntax, praktická morfológia, praktická syntax

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

JASINSKÁ, L.: K štruktúrovaniu myšlienok v publicistickom žánri. In: VARIA XXI: zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica-Šachtičky 30. 11 – l 2. 12. 2011. Banská Bystrica: Belianum 2015, s. 184 – 191. ISBN 9788055708799.
JASINSKÁ, L.: Z informácií aj z médií alebo o pádovej prípone -í v genitíve plurálu. In: Slovenčinár: časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. ISSN 1339-4908. 2014, roč. 1, č. 3, s. 68 – 69. 
JASINSKÁ, L.: Derivačné morfémy v reči dieťaťa. In: SLAVICA IUVENUM XV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2014, s. 185 – 193. ISBN 9788074646805.
JASINSKÁ, L.: Základné metodologické problémy pri riešení formovo-obsahovej štruktúry derivačných morfém. In: SLAVICA IUVENUM XIV. Ostrava: FF Ostravské univerzity v Ostravě 2013, s. 81 – 88.
BÓNOVÁ, I. – JASINSKÁ, L.: Rod v slovenských printových médiách. In: Gender in the Media. Transnational perspectives. Košice: UPJŠ 2013, s. 19 – 50. ISBN 978-80-8152-094-5.
HAJDUČEKOVÁ, I. – JASINSKÁ, L.: Kompozičné osobitosti v próze Martina Kukučína Na jarmok! (Kus života v estetickej štruktúre). In: Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV 2011, s. 184 – 198.
JASINSKÁ, L.: Morfologicko-syntaktický aspekt v komunikácii dieťaťa. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, s. 184 – 191.

Posledná aktualizácia: 21.09.2020