UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Lukáš ŠUTOR

  

PhDr. Lukáš Šutor, PhD.

Kontakt:
e-mail: lukas.sutor@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7127
miestnosť č. 315

Funkčné zaradenie:

 

odborný asistent

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

2001 – 2006: Magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii estetická výchova – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
2006 – 2008: Externý pracovník Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, spoluorganizácia festivalu Akademický Prešov (členstvo v porote,  réžia víťazného predstavenia Živý nábytok)
2008: Udelenie titulu PhDr. v odbore Estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
2009 – 2011: Interný doktorand na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v odbore Literárna veda
2011: Ukončenie denného doktorandského štúdia (PhD.) na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, odbor Literárna veda
od 2011: Odborný asistent na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, pôsobiaci v študijných programoch Masmediálne štúdiá a Slovenský jazyk a literatúra 
2013 – 2014: Vedúci projektu Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

slovenská a svetová dráma, literárna genológia, antropológia svetového a slovenského umenia

Predmety, ktoré vyučuje:

 

teória drámy, semiotika estetických objektov, antropológia umenia, kapitoly z teórie kultúry, vývin slovenskej drámy, kapitoly z dejín slovenskej literatúry a kultúry, semiotika masmediálnych textov, semiotika estetických objektov

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  ŠUTOR, L. - BURDOVÁ, D.: Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2014, 230 s. 
ŠUTOR, L.: Typológia realistickej drámy. In: Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2014.
ŠUTOR, L.: Topos a literárne druhy. In: Slovakistika. 2. roč. Martin: Matica slovenská 2013.
ŠUTOR, L.: Vyrovnávanie epického a dramatického v tvorbe Viliama Klimáčka. In: V priestoroch jazyka a literatúry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013.
ŠUTOR, L.: Kedy má študentské divadlo zmysel? In: Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovaný okrúhlemu životnému jubileu prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2013.
ŠUTOR, L.: Hodnoty a narácie. In: Súmrak médií. Žilina: elektronický zborník 2012.
ŠUTOR, L.: Intertextualita postmodernej drámy. In: Doktorandské miscelaneá 1. (zod. red. Šutor, L.). Košice: EQULIBRIA 2012.
ŠUTOR, L.: Dramatický potenciál Kukučínovej prózy (Neprebudený, Dies irae). In: Kukučín v interpretáciách. Bratislava: LIC 2010.
ŠUTOR, L. – GBÚR, J.: HVIEZDOSLAV: DRAMATICKÁ TVORBA. Recenzia. In: Slovenská literatúra č. 4 / 2010. Ústav slovenskej literatúry SAV 2010.
ŠUTOR, L.: Dramatický potenciál Kukučínovej prózy (Neprebudený, Dies irae). In: Kukučín v interpretáciách. Bratislava: Literárne informačné centrum 2010.
ŠUTOR, L.: Premeny divadelnej alternatívy. In: Kontexty alternatívneho divadla II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008.
Posledná aktualizácia: 21.09.2020