UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mária SZABOVÁ

  

Mgr. Mária Szabová, PhD.

Kontakt:
e-mail: maria.szabova1@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

Funkčné zaradenie:

 

externá vyučujúca

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Po absolvovaní štúdia na FF UPJŠ, odbor slovenčina a výtvarná výchova, a postgraduálneho štúdia žurnalistiky na FF UK v Bratislave, masmediálnej špecializácie, nasleduje tvorba novinárskych textov v období viac než troch desaťročí.

Vedeckovýskumne sa venuje:   analýze novinárskych textov slovenských autorov z obdobia realizmu

Predmety, ktoré vyučuje:

  žurnalistické žánre I a II, teória redigovania
+ organizácia praxe pre študentov tretieho a piateho ročníka

Výber z aktivít  zorganizovaných pre študentov FF UPJŠ:
- organizácia celoslovenského worshopu – Hovorcovia verzus novinári so spravodajským výstupom. In: FF UPJŠ dňa 26. 11. 2009;
- beseda s poradcom Ústavného súdu SR JUDr. Miloslavom Babjakom (18. 3. 2011). Má možnosť novinár chrániť svoj zdroj informácií, kde sú hranice jeho práva a etiky? Budúci profesionáli („masmediálnici“) mali príležitosť čerpať z teoretických, ale aj praktických skúseností naslovovzatého odborníka a osvojiť si základné morálne princípy žurnalistiky;
- exkurzia študentov do U. S. Steel Košice a podnikového časopisu Oceľ východu (50 rokov vydávania), september 2011;
- fiktívny súdny proces organizovaný v spolupráci s právnikom JUDr. Petrom Kerecmanom, PhD., pre poslucháčov študijného odboru masmediálne štúdiá v rámci predmetu masmediálne právo a etika. Cieľom fiktívneho súdneho procesu bolo predviesť študentom, ako sa ich získané poznatky dajú uplatniť v novinárskej praxi (február 2011);
- účasť študentov na tlačovej besede organizovanej Slovenským syndikátom novinárov v regionálnom sídle organizácie v Košiciach;
- diskusie s pozvanými novinármi elektronických a printových médií (Patrik Herman, Jozef Marko, Martina Viktorínová, Dušan Károly, Ladislav Kulik a ďalší);
- exkurzia do vydavateľstva Equilibria Košice (október 2012, 2013) s cieľom spoznať proces redigovania v praxi;
- exkurzia do podnikových novín Železníc SR – Železničný semafor (november 2012) s cieľom spoznať organizáciu redakčnej práce

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  Szabová, M.: Beletrizujúce tendencie Kukučínovho reportážneho cyklu. In: Zborník Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Košice 2013 (v prípravách pre tlač).
Szabová, M.: Literárne kvality Kukučínových fejtónov. In: Kukučín v interpretáciách. Bratislava 2012 : Literárne informačné centrum. ISBN 978-80-8119-029-2.
Szabová, M.: Tézu spojenia teórie s praxou chceme uvádzať pravidelne do života fakulty. In: Universitas Šafarikiana, roč. XXXVI., 2009, č. 4.
Szabová, M.: Zaostrené na práva žurnalistov, zastupovanie záujmov v rakúskych novinárskych odboroch. In: Odborárske spektrum, roč. 8, 1997, č. 24,  s. 12.
- a ďalšie texty spravodajského a beletristického charakteru uverejňované v slovenských médiách počas viac než tridsaťročnej novinárskej praxe.
Posledná aktualizácia: 21.09.2020