UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Marián ANDRIČÍK

  

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Kontakt:
e-mail: marian.andricik@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7189
miestnosť č. 315

Funkčné zaradenie:

 

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
profesor

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

1988 – 1990: redaktor
Hlavné činnosti: redakčná príprava materiálov v časopise Dotyky
Slovenský spisovateľ, Leningradská č. 2, 815 08 Bratislava

1991 – 1991: redaktor
Hlavné činnosti: príprava literárnych relácií
Slovenský rozhlas, štúdio Košice, Moyzesova č. 7, 040 01 Košice

1991 – 1996: prekladateľ
Hlavné činnosti: preklad umeleckej literatúry
slobodné povolanie

1996 – 2007: odborný asistent
Hlavné činnosti: vyučovanie literárnych predmetov
Prešovská univerzita v Prešove, FHPV, Katedra slovenského jazyka a literatúry / knižničných a slovakistických štúdií, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov

2007 – 2015: docent, vedúci katedry (2011 – 2015)
Hlavné činnosti: vedenie Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ, vyučovanie literárnych predmetov, vedenie doktorandov UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Moyzesova č. 9, 040 01 Košice

2015 – doteraz: prodekan FF UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

19. 9. 2018 – prezident SR Andrej Kiska ho vymenoval za profesora

Členstvo v komisiách a porotách:
– člen komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu;
– člen poroty súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického 2002 – 2013;
– člen poroty súťaže Literárne talenty 2006 – 2013;
– člen poroty súťaže Básne 2009, 2011;
– člen redakčného kruhu časopisu World Literature Studies (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava);
– člen redakcie a redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical“ („Religiózna a duchovná poézia. Náboženstvo, kultúra a vzdelávanie. Medzinárodný vedecký časopis“), Krakov, Poľsko.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

teórii umeleckého prekladu, teórii literatúry, svetovej literatúre

Predmety, ktoré vyučuje:

 

teória literatúry, svetová literatúra, základy teórie a praxe prekladu, poetika básnického textu, poetika prekladu

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA PUBLIKOVANÝCH PRÁC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 ANDRIČÍK, Marián, 2004: K poetike umeleckého prekladu. Modrý Peter, Levoča 2004. ISBN 80-85515-59-8. 005, s. VII.
AAB02 ANDRIČÍK, Marián, 2013: Preklad pod lupou. Levoča : Modrý Peter, 2013. ISBN 978-80-89545-22-3.
AAB03 ANDRIČÍK, Marián, 2014: Aspekty piesňového textu. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-201-7.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF01 ANDRIČÍK, Marián, 1998: O preklade niektorých zriedkavejších metier. Romboid, roč. XXXIII, č. 2/1998, s. 50 – 55.
ADF02 ANDRIČÍK, Marián, 2002: Hranice interpretácie v procese prekladu. RAK, roč. VII, 2002, č. 11 –12, s. 86 – 89.
ADF03 ANDRIČÍK, Marián, 2014: Piesňový text a poézia. In: Vertigo, roč. 2, č. 3/2014, s. 17 – 23.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADN01 ANDRIČÍK, Marián, 2013: Rhythmical Imitation as an Alternative in Translating Infrequent Metres. In: Skase Journal of Translation and Interpretation, roč. 7, č. 1/2014, s. 2 – 8, ISSN 1336-7811. Dostupné na internete: http://www.skase.sk/Volumes/JTI08/pdf_doc/01.pdf

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 ANDRIČÍK, Marián, 2013: The Relation between the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of Daniel Pastirčák. In Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education. Krakov, Poľsko. Roč. 1, č. 3, s. 91 – 102. ISSN 2299-9922. 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
AED01 ANDRIČÍK, Marián, 1998: K niektorým aspektom prekladu autorskej rozprávky. In Literatúra pre deti a mládež v procese. Zborník. Univerzita Konštantína Filozofa. Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, Nitra 1998, s. 325 – 330. 
AED02 ANDRIČÍK, Marián, 2005: Dvojdomosť a umelecký preklad. In Anna Valcerová, ed.: Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešovská univerzita  Prešove, Filozofická fakulta, Prešov 2005, s. 68 – 95.
AED03 ANDRIČÍK, Marián, 2007: Subštandardizácia – kolektívne dielo? In Subštandardizácia prekladu a čitateľská kultúra. Zborník prednášok. Letná škola prekladu 5. Bratislava, AnaPress 2007, s. 25 – 32.
AED04 ANDRIČÍK, Marián, 2007: Slovenské preklady Shakespearových Sonetov. In Vzťahy a súvislosti v umeleckom preklade, ed. Anna Valcerová. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2007, s. 41 – 54.
AED05 ANDRIČÍK, Marián, 2008: Môj zápas s Tigrom. In Gavura, Ján, ed.: Jedna Abáseň, dva jazyky. Eseje. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2008, s. 48 –58.
AED06 ANDRIČÍK, Marián, 2013: K možnostaim rytmického modelovania verša. In V priestoroch jazyka a literatúry. Košice, UPJŠ v Košiciach, 2013, s. 95 – 100. ISBN 978-80-8152-062-4.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEF01 ANDRIČÍK, Marián, 1992: Služobník krásy. In Keats, John: Mraky a súmraky. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1992, s. 105 – 110.
AEF02 ANDRIČÍK, Marián, 1995: Pozdravujem vás na začiatku veľkej kariéry… In Nahý anjel. Antológia beatnickej poézie. Bratislava, Ars Litera 1995, s. 6 – 13.
AEF03 ANDRIČÍK, Marián, 1999: Doslov. In VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia: Zrkadlenia. Nadácia Studňa, Bratislava 1999, 104 s.
AEF04 ANDRIČÍK, Marián, 2004: Prorok duchovných hodnôt. In William Blake: Počul som spievať anjela. Slovenský spisovateľ, Bratislava 2004.
AEF05 ANDRIČÍK, Marián, 2005: Svet ako umenie. In Virginia Woolfová: Orlando.    Ikar, Bratislava 2005, s. 223 – 229.
AEF06 ANDRIČÍK, Marián, 2006: Poézia ako liek. In Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe. Ars Poetica, Bratislava 2006, s. 125 – 132. 
AEF07 ANDRIČÍK, Marián, 2006: Očistná sila prózy. In Stanislav Rakús: Pieseň o studničnej vode. Koloman Kertész Bagala, Levice 2006, s. 126 – 131.
AEF08 ANDRIČÍK, Marián, 2010: Úvod. In Beatnici. Preklad Marián Andričík. Slovart, Bratislava 2010, s. 8 – 12, ISBN 978–80–8085–633–5.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 ANDRIČÍK, Marián: Preklad veršov v prozaickom diele pre deti a mládež (na príklade Carrollovej Alice v krajine zázrakov). Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 12. – 14. května 2003, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 ANDRIČÍK, Marián, 1999: Hranice prekladateľskej iniciatívy vo vzťahu k štýlu autora a jeho prístupu k látkovej skutočnosti v detektívnej próze. In Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 31.9. –2.10.1998 v Prešove. Prešov, Náuka 1999, s. 190 – 192.
AFD02 ANDRIČÍK, Marián, 1999: Tvar ako problém (Nad štyrmi prekladmi Poeovho Havrana). In Maliti, Eva a kol., eds.:  Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 1999, s. 163 – 167.
AFD03 ANDRIČÍK, Marián – ANDRIČÍKOVÁ, Markéta, 2001: K problematike prekladu autentických detských textov. In Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 18. – 20.10.2000  Prešove. Prešov, Náuka 2001, s. 226 – 229.
AFD04 ANDRIČÍK, Marián – ANDRIČÍKOVÁ, Markéta, 2002: Pragmatický a estetický aspekt v preklade. In O zážitkovosti a funkčnosti v literatúre pre deti a mládež. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 17. – 18. októbra 2001 v Prešove. Prešov, Náuka 2002, s. 150 – 155.
AFD05 ANDRIČÍK, Marián, 2003: Text a internet. In Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15. –16. novembra 2001 v Prešove.  Náuka, Prešov 2003, s. 276 – 279.
AFD06 ANDRIČÍK, Marián, 2003: Estetika textu populárnej piesne (Niekoľko metodologických poznámok). In Média v umení a literatúre pre deti a mládež. Zborník z literárnovednej konferencie venovanej životnému jubileu prof. PhDr. Pavla Petrusa, DrSc., ktorá sa konala v dňoch 17. – 18.10.2002 na Prešovskej univerzite v Prešove. Náuka, Prešov 2003, s. 141 – 145.
AFD07 ANDRIČÍK, Marián, 2005: K niektorým špecifikám prekladu textu populárnej    piesne. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu. Zborník     materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v    Prešove 21. – 22. októbra 2004, Pedagogická fakulta PU, Prešov 2005, s. 135 –    146. ISBN 80-8068-368-9.
AFD08 ANDRIČÍK, Marián, 2009: Prekladajúc Hamleta. In.: Hviezdoslav v interpretáciách. Bratislava, Literárne informačné centrum 2009, s. 116 – 124.
AFD09 ANDRIČÍK, Marián. 2010. K otázke hraníc básnického prekladu. In. Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 20. – 21. mája 2008. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2008, s. 21 – 26.
AFD10 ANDRIČÍK, Marián. 2010. O Rakúsových jazykoch (na materiáli poviedok Matka Dorota a Alkoholická poviedka). In Medzi vedou a umením (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 17 –22.
AFD11 ANDRIČÍK, Marián. 2011. Od Broskyňového súmraku k Zatmeniu slnka. (Poznámky k poetike Pavla Hudáka.). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. Ed. Marta Součková. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov 2011, s. 75 – 80.
AFD12 ANDRIČÍK, Marián. 2013. K otázke totožnosti v umeleckom preklade. In Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie. Ivana Hostová, Miroslava Gavurová, Mária Smetanová eds. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 22 – 30. ISBN 978-80-555-0784-2.
AFD13 ANDRIČÍK, Marián. 2013. K vývinovým tendenciám tvorby piesňových textov na Slovensku; recenzenti Ján Gbúr, Peter Káša. - Č. projektu: VEGA 1/0873/12. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. - ISBN 9788055508580. - S. 399-407.
AFD14 ANDRIČÍK, Marián. 2013. K možnostiam rytmického modelovania verša. In: V priestoroch jazyka a literatúry. Ivica Hajdučeková, ed. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 95 – 100. ISBN 978-80-8152-062-4.
AFD15 ANDRIČÍK, Marián. 2014. K Hviezdoslavovým prekladom Shakespeara. In: Estetické a axiolologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Ivica Hajdučeková – Lucia Jasinská, eds. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 101 – 111. ISBN 978-80-8152-153-9.

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 ANDRIČÍK, Marián, 2005: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník.    Pezolt– Oxico, Košice 2005, 1370 s. ISBN 80-88797-45-4.
BAB02 ANDRIČÍK, Marián, 2006: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník.   Druhé vydanie. Pezolt – Oxico, Košice 2006, 1370 s. ISBN 80-88797-54-3. 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK01 ANDRIČÍK, Marián. 2010. Multimédiá v literárnej výchove. In Využitie 
informačných a komunikačných technológií v predmete: Slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy. Košice, elfa,. s. r. o., 2010, s. 70 – 93, 148 – 175.

CAB Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
CAB01 ANDRIČÍK, Marián, 1989: Skúška správnosti. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1989, 72 s. ISBN: ISBN 80-85174-04-9.
CAB02 KEATS, John, 1992: Mraky a súmraky. Preklad Marián Andričík. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992, 112 s. ISBN: 80-220-0333-6.
CAB03 REES, Dafydd – CRAMPTON, Luke, 1992: Guinnessova kniha rockových hviezd. Preklad Marián Andričík 30%. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992, 920 s. ISBN 80-220-0361-1.
CAB04 Kol., 1992: Čiary života. Antológia dánskej poézie. Preklad Marián Andričík 20%. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992, 160 s. ISBN: 80-220-0306-9.
CAB05 KING, Stephen, 1993: Záhadný pes. In.: Štyri po polnoci II. Preklad Marián Andričík. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1993, s. 1 – 156. ISBN: 80-220-0449-9.
CAB06 GRISHAM, John, 1994: Klient. Preklad Marián Andričík. Ikar, Bratislava 1994, 376 s. ISBN 80-7118-101-3.
CAB07 McCULLOUGHOVÁ, Colleen, 1994: Prvý muž Ríma. Preklad Marián Andričík 30%. Ikar, Bratislava 1994, 736 s. ISBN: 80-7118-111-0.
 [8] KUŠNÍR, Jaroslav, 2004: Australian Literature in Contexts. Prešov 2004, s. 207.
CAB08 CHILDISH, Billy, 1994: Druhovia v mŕtvom člne. Preklad Marián Andričík 50%. Knižná dielňa Timotej, Košice 1994, 64 s. ISBN: 80-966961-2-2.
CAB09 HUGHES, Ted, 1994: Príbehy z počiatku sveta. Preklad Marián Andričík. Knižná dielňa Timotej, Košice 1994, 128 s. ISBN 80-966961-7-3.
 Ohlasy:
 [8] CHROBÁKOVÁ, Stanislava, 1995: HUGHES, Ted: Príbehy z počiatku sveta. SME, 13.3.1995, s. 8.
 [8] KUŠNÍR, Jaroslav: Critical Reception of British Literature in Slovakia in 1990’s, s.
CAB10 CARRUTH, Hayden, 1995: Posol. Preklad Marián Andričík. Knižná dielňa Timotej, Košice 1995, 64 s. ISBN 80-967294-1-1.
CAB11 Kol., 1995: Nahý anjel. Antológia beatnickej poézie. Preklad Marián Andričík. Litera, Bratislava 1995, 320 s. ISBN 80-85452-56-1.
CAB12 TROLLOPEOVÁ, Joanne, 1997: Španielsky milenec. Preklad Marián Andričík.Oriens, Košice – Knižné centrum Žilina 1997, 320 s. ISBN: 80-88828-06-6.
CAB13 DOYLE, Sir Arthur Conan, 1997: Štúdia v šarlátovom. Preklad Marián Andričík. Knižná dielňa Timotej, Košice 1997, 160 s. ISBN 80-88849-12-8.
 Ohlasy:
CAB14 RAHNER, Karl – LEUNIG, Michael, 1998: Filozofia pre každého. Preklad Marián Andričík. Knižná dielňa Timotej, Košice 1998, 96 s. ISBN 80-88849-14-4.
CAB15 HAMPLE, Stuart – MARSHALL, Eric, 1999: Deti píšu Bohu. Preklad Marián Andričík 50%. Knižná dielňa Timotej, Košice 1999, 128 s. ISBN 80-88849-31-4.
CAB16 HELLER, David, 2000: V siedmom nebi. Deti píšu Bohu. Preklad Marián Andričík 50%. Knižná dielňa Timotej, Košice 2000. ISBN 80-88849-40-3.
CAB17 HUGHES, Ted, 2001: Železný muž. Preklad Marián Andričík. Knižná dielňa Timotej, Košice 2001. ISBN 80-88849-43-8.
CAB18 HUGHES, Ted, 2001: Železná žena. Preklad Marián Andričík. Knižná dielňa Timotej, Košice 2001. ISBN 80-88849-44-6.
CAB19 BLAKE, William, 2004: Počul som spievať anjela. Preklad Marián Andričík. Slovenský spisovateľ, Bratislava 2004. ISBN 80-220-1287-4.
CAB20 DOYLE, Sir Arthur Conan: Podpis štyroch. Preklad Marián Andričík. Petrus, Bratislava 2006. ISBN 80-89233-09-0.
 [8] RAKÚSOVÁ, Gabriela, 2006: Detektívny ponor v Doylovom texte. SME, č. 175, roč. 15, 31. 7. 2006, s. 11.
CAB21 ABSE, Dannie: Dúha na nočnej oblohe. Preklad Marián Andričík. Ars Poetica, Bratislava 2006. ISBN 80-969409-9-6.
CAB22 HUSÁROVÁ, Emília – VOJČÍKOVÁ, Alica: Znaky vetra. Preklad do angličtiny Marián Andričík. Arkus JJ, Prešov 2006, ISBN 80-969485-1-2.
CAB23 CHILDISH, Billy, 2007: Do neba povedala. Veršeonline. Zošity súčasnej poézie. Preložil Marián Andričík 30%. Občianske združenie Slniečkovo, Prešov 2007. ISBN 80-969625-0-7.
CAB24 HAMPLE, Stuart – MARSHALL, Eric, 2007: Deti píšu Bohu. Preklad Marián Andričík 50%. Druhé vydanie. Modrý Peter, Levoča 2007, 112 s. ISBN 978-80-85515-78-7.
CAB25 MOTION, Andrew: Cena všetkého. Preložil Marián Andričík. Občianske združenie Slniečkovo, Prešov 2007. 24 s. ISBN 978-80-960625-8-7.
CAB26 HUGHES, Ted, 2007: Príbehy o Stvorení. Preložil Marián Andričík. Modrý Peter, Levoča 2007, 216 strán. ISBN 978-80-85515-77-0.
CAB27 Oratórium sv. Filipa Neriho – Duchovná cesta. Preklad Marián Andričík 100%. Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, Košice 2008, 140 s., ISBN 978-80-89361-01-4.
CAB28 Stanovy a všeobecný štatút Konfederácie oratória sv. Filipa Neriho. Preklad Marián Andričík 100%. Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, Košice 2008, 136 s., ISBN 978-80-89361-09-0.
CAB29 SAROYAN, William, 2009: Tracyho tiger. Preklad Marián Andričík. Artforum, Bratislava 2009, ISBN 97 8-80-969226-6-6.
CAB30 Kol. 2010. Beatnici. Preklad Marián Andričík. Slovart, Bratislava 2010, 216 s., ISBN 978–80–8085–633–5.
CAB31 FERENČUHOVÁ, MÁRIA, 2012. Poetry Reaching Out. New Slovak Poetry in Translation. Preklad Marián Andričík. Ars Poetica, Bratislava 2012. 76 s. ISBN 978-80-89283-49-1.
CAB32 MACSOVSZKY, PETER, 2012. Poetry Reaching Out. New Slovak Poetry in Translation. Preklad Marián Andričík. Ars Poetica, Bratislava 2012. 80 s. ISBN 978-80-89283-48-4.
CAB33 HUGHES, Ted, 2013: Železný muž. Preklad Marián Andričík. Prešov : Slniečkovo, 2013. ISBN 978-80-89314-22-5.

CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných  vydavateľstvách
CEC01 ANDRIČÍK, Marián, 1990: Ved årets slutning, Det forste virkelige opror. In Stemmer. 18 slovakiske digtere. Brondum, Kodaň 1990.
CEC02 HABAJ, Michal, 2009: The Right to Disconnect. In The European Constitution in Verse. Passa Porta, Brussels, 2009, s. 50.
CEC03 KUPKA, Valerij: Poems. Preklad Marián Andričík. In In the Beginning Was the Word. Jerevan, Apolon, 1013, s. 144 – 147.

DAI Kvalifikačné práce
DAI01 ANDRIČÍK, Marián, 2003: K druhovým problémom prekladu. Doktorandská dizertácia. Obhájená 23. 5. 2003 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.
DAI02 ANDRIČÍK, Marián, 2008: Žánrové a hodnotové aspekty umeleckého prekladu. Habilitačná práca. Obhájená 26. 2. 2008 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 ANDRIČÍK, Marián, 1988: Dlhy sú na to, aby sa splácali. Z liverpoolskej scény. Slovenské pohľady, 1988, č. 2, s. 148 – 150.
EDI02 ANDRIČÍK, Marián, 1988: Cez storočia na Slovensko. Shakespeare, William: Sonety. Slovenské pohľady, 1988,  č. 7, s. 138 – 141.
EDI03 ANDRIČÍK, Marián, 1988: Pútnik znovu nájdený. Byron, George Gordon: Putovanie Childa Harolda. Literárny týždenník 1988, č. 5, s. 9.
EDI04 ANDRIČÍK, Marián, 1989: Slovo do bitky? Klimáček, Viliam: Až po uši. Dotyky, 1989,  č. 1, s. 41.
EDI05 ANDRIČÍK, Marián, 1989: Poézia, buď prievan tvoj. Hevier, Daniel: V každých dverách. Dotyky, 1989,  č. 2, s. 42.
EDI06 ANDRIČÍK, Marián, 1989: Neznámy známy. Hemingway, Ernest: 66 básní. Romboid, 1989,  č. 4, s. 110 – 111.
EDI07 ANDRIČÍK, Marián, 1989: Malá ochutnávka poém. Kol.: Aperitív na modrej planéte. Slovenské pohľady, 1989, č. 5, s. 137 – 139.
EDI08 ANDRIČÍK, Marián, 1989: O jeden dlh menej. Kol.: Hladina plná hviezd. Slovenské pohľady, 1989, č. 9, s. 144 – 145.
EDI09 ANDRIČÍK, Marián, 1989: Verše, ventil duše. Plathová, Sylvia: Luna a tis. Romboid, 1990,  č. 9, s.
EDI10 ANDRIČÍK, Marián, 1989: 42x5. Slovenské pohľady, 1989, č. 12, s. 119.
EDI11 ANDRIČÍK, Marián, 1994: Depeš, čo to trepeš? Kniha textov Depeche Mode. Dotyky, 1994, č. 5, s. 52.
EDI12 ANDRIČÍK, Marián, 1996: Antikorom za národnú hrdosť. Ako nehrešiť proti slovenčine. SME,  Fórum, 18. 1.1 996, s. 2.
EDI13 ANDRIČÍK, Marián, 1999: Spoza tohto sveta. Lovecraft, Howard Phillips: Tá vec na prahu. SME, 5. 8.1999, s. 8.
EDI14 ANDRIČÍK, Marián, 1999: So zlomenými krídlami. Bach, Richard: Čajka Jonathan Livingston. SME, 26.10.1999, s. 8.
EDI15 ANDRIČÍK, Marián, 2000: Hladina vkusu ustálená. Urban, Jozef: Voda, čo ma drží nad vodou. Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 72.
EDI16 ANDRIČÍK, Marián, 2000: Bez patentu na pravdu. Urban, Jozef: Utrpenie mladého poeta. Romboid, roč. XXXV, č. 3/2000, s. 73.
EDI17 ANDRIČÍK, Marián, 2005: Really New Poetry. A Fine Line. New Poetry from Eastern & Central Europe. Slovak Literary Review, Volume 9, Number 2, december 2004, s. 27.
EDI18 ANDRIČÍK, Marián, 2012: Rudyard Kipling: Ak jasnú hlavu nestratíš. In Romboid, roč. XLVII, č. 8/2012, s. 57.
EDI19 ANDRIČÍK, Marián, 2012: František Miko: Aspekty prekladového textu. In World Literature Studies, Vol. 4 (21), 3/2012s. 103. ISSN 1337–9275.

Posledná aktualizácia: 17.09.2020