UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Marián GLADIŠ

  

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Kontakt:
e-mail: marian.gladis@upjs.sk
telefón: (+421 55) 234 71 39
miestnosť: č. 314 (budova Aristoteles)

Funkčné zaradenie:

 

odborný asistent

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vyštudoval masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde absolvoval aj rigorózne konanie (PhDr.). Pôsobil ako novinár (na pozíciách redaktor, reportér, zástupca šéfredaktora a šéfredaktor) vo viacerých domácich a zahraničných tlačových a elektronických médiách.

Na Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nastúpil v roku 2009 ako interný doktorand. V roku 2012, po úspešnej obhajobe dizertácie pod vedením Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., získal akademický titul philosophiae doctor (PhD.) a obsadil miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta pre študijný odbor masmediálne štúdiá.

Od roku 2013 je členom redakčnej rady Universitas Šafarikiana, oficiálneho časopisu UPJŠ v Košiciach (v roku 2013 bol aj šéfredaktorom časopisu).

Koncom roka 2014 bol po prvý raz zvolený za člena Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za zamestnaneckú časť akademickej obce – na funkčné obdobie rokov 2015 až 2019, počas ktorého zastával funkcie predsedu stálej volebnej a mandátovej komisie AS FF UPJŠ a predsedu pracovnej komisie AS FF UPJŠ pre legislatívnu činnosť. Za člena AS FF UPJŠ bol opätovne zvolený na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.

Od novembra 2015 je poradcom dekanky FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., pre oblasť medializácie práce a života fakulty a od roku 2016 aj členom Rady pre mediálne, marketingové a kultúrno-umelecké aktivity UPJŠ v Košiciach, ktorá pôsobí pri úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou.

Od 29. 11. 2017 je členom novozriadenej košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

histórii masových médií a mediálnej komunikácie (s dôrazom na košický región), mediálnej žánrológii – osobitne beletristickým žánrom a hybridizácii žánrov v prostredí elektronických masových médií, problematike reality a fikcie v mediálnom prostredí

Účasť na riešení vedeckovýskumných projektov:

  • KEGA 029PU-4/2013 Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu (roky riešenia projektu: 2013 – 2014)
  • RIFIV – Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (26110230101), 1.1. Tvorba a inovácia študijných programov na FF UPJŠ (roky riešenia projektu: 2013 – 2015)
  • VEGA 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (roky riešenia projektu: 2015 – 2018)

Ocenenia:

  • Cena dekanky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty (2019)

Predmety, ktoré vyučuje:

 

– žurnalistické žánre v printových a elektronických médiách I (1MSb)
– dejiny slovenskej a svetovej žurnalistiky I a II (2MSb)
– spravodajstvo a publicistika (2MSb)
– metodika tvorby žurnalistických celkov v tlačových médiách (2MSb)
– agentúrna žurnalistika (3MSb)
– súčasné trendy v reklame /reklama v médiách/ (2MSm)
metodológia mediálneho výskumu (2MSm – seminárne cvičenia)

Vedenie záverečných prác:

– bakalárske práce: 43
– magisterské práce: 24

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

GLADIŠ, Marián – JASINSKÁ, Lucia (eds.): Kúzlo zvukov. Košice: UPJŠ – Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019. [PDF]

GLADIŠ, Marián: Jozef Liška aj ako filmový tvorca: Budú hovoriť dobre (1958). In: Kúzlo zvukov. Košice: UPJŠ – Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019.

GLADIŠ, Marián: Terézia Vansová a jej Dennica (Mediologická reflexia o prvom slovenskom časopise pre ženy). In: Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II. [Monografia]. Košice: UPJŠ – Vydavateľstvo ŠafárikPress 2018. [PDF]

SEDLÁKOVÁ, Marianna – GLADIŠ, Marián (eds.): Pavol Jozef Šafárik v kontinuite. Košice: UPJŠ 2017. [PDF]

BÓNOVÁ, Iveta – GLADIŠ, Marián (eds.): Cesty (k) textu. Inšpirácie Františka Mika. Košice: UPJŠ 2017. [PDF]

GLADIŠ, Marián: Profesor Miko a médiá – profesor Miko v médiách. In: Cesty (k) textu. Inšpirácie Františka Mika. Košice: UPJŠ 2017.

BÓNOVÁ, Iveta – GLADIŠ, Marián (eds.): Jazyk v čase a čas v jazyku (s leitmotívom stopy školiteľa v nás a v našom lingvistickom /či mediologickom/ uvažovaní). Zborník príspevkov doktorandov jubilujúceho Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc. Košice: UPJŠ 2016.

GLADIŠ, Marián: Iniciatívy profesora Jána Sabola pri konštituovaní masmediálnych štúdií na univerzitách v Prešove a v Košiciach. In: Jazyk v čase a čas v jazyku. Košice: UPJŠ 2016.

GLADIŠ, Marián: Žáner v prostredí masových médií. [Vysokoškolská učebnica]. Košice: FF UPJŠ 2015.

GLADIŠ, Marián: Zobrazovanie reality a fikcie v rozhlasovej a televíznej tvorbe. In: Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu. [Vysokoškolská učebnica]. Prešov – Košice: FF PU a FF UPJŠ 2014.

GLADIŠ, Marián: Podoby jazyka súčasných médií na Slovensku. In: Registre jazyka a jazykovedy (II). Prešov: FF PU 2014.

GLADIŠ, Marián: K postaveniu a úlohám košických masových médií v predmníchovskom a povojnovom Československu. In: Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Košice: FF UPJŠ 2013.

GLADIŠ, Marián: Beletrizácia spravodajstva v televíznom prostredí. In: (KO)MEDIA 2012: Vědecký sborník z mezinárodní konference. Praha: VŠFS 2013.

GLADIŠ, Marián: Žánrová hybridizácia v audiovizuálnych médiách – dokudráma, dokusoap, dokukomédia. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov: FF PU 2013.

GLADIŠ, Marián: Nové médiá (?) – krátka terminologická úvaha. In: Súmrak médií: Problematika narácie v médiách. Žilina: ŽU 2013.

GLADIŠ, Marián: K fenoménu rýchlosti v prostredí masových médií. In: Médiá a text 4. Prešov: FF PU 2013.

GLADIŠ, Marián: Karol Horák: V románe Cukor som ušiel do jazyka. In: Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. Prešov: Vydavateľstvo PU 2013.

GLADIŠ, Marián: Beletristické žánre v masových médiách – terminologická reflexia. In: Doktorandské miscelaneá 2. Košice: FF UPJŠ 2013.

GLADIŠ, Marián: Beletristické žánre v médiách (Beletristické žánre v audiovizuálnom mediálnom priestore). [Dizertačná práca]. Košice: UPJŠ 2012.

GLADIŠ, Marián: Hybridizácia žánrov v prostredí elektronických masových médií. In: Doktorandské miscelaneá 1. Košice: UPJŠ 2012.

GLADIŠ, Marián: K dejinám košických médií a mediálnej komunikácie v košickom regióne. In: Košice a dejiny – dejiny Košíc. Košice: FF UPJŠ 2011.

GLADIŠ, Marián: Realita a fikcia v slovenských médiách (s dôrazom na žáner reality show). [Rigorózna práca]. Prešov: PU 2010.

GLADIŠ, Marián: Percepcia programov žánru reality show na Slovensku. In: K problémom mediálnej komunikácie II. Trnava: FMK UCM 2010.

GLADIŠ, Marián: Realita a fikcia v slovenskom televíznom prostredí. In: Zborník prác z Medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: FMK UCM 2010.

GLADIŠ, Marián: Sociálne siete ako masovokomunikačné médiá – áno či nie? In: Médiá a text 3. Prešov: FF PU 2010.

Posledná aktualizácia: 02.07.2019