UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Marián MILČÁK

  

doc. Marián Milčák, PhD.

Kontakt:
e-mail: marian.milcak@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7127
miestnosť č. 315

Funkčné zaradenie:

 

docent

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Narodil sa 4. 9. 1960 v Revúcej, žije v Levoči. Je ženatý a má tri dcéry. Pochádza z rodiny lekára a spisovateľa. Jeho otec (Ján Milčák) je významný slovenský dramatik a rozprávkar, jeho brat (Peter Milčák) je známy slovenský vydavateľ, básnik a prekladateľ.
     V rokoch 1975 – 1979 študoval na Gymnáziu v Levoči. Po absolvovaní gymnázia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ, kde v rokoch 1979 – 1984 vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra. Už počas gymnaziálneho štúdia sa začal venovať pôvodnej tvorbe a publikoval kratšiu prózu a poéziu. Na niekdajšej FF UPJŠ v Prešove  sa zúčastňoval na literárnych súťažiach Wolkrova Polianka a Akademický Prešov.
    Po absolvovaní štúdia, v rokoch 1985 až 1991, pôsobil na stredných školách, najskôr na Strednej poľnohospodárskej škole v Spišskej Novej Vsi, neskôr na Strednej zdravotníckej škole v Levoči. V roku 1991 sa stal odborným asistentom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, ktorá sa neskôr transformovala na Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. V 90-tych rokoch sa pokúšal podnecovať literárny a kultúrny život v spolupráci so svojím bratom Petrom Milčákom, ktorý v roku 1992 založil vydavateľstvo Modrý Peter v Levoči.
     Od roku 1991 na akademických pracoviskách stabilne prednáša a vyučuje najmä disciplíny svetová literatúra a súčasná slovenská literatúra. Bol a je školiteľom množstva diplomových prác. Publikuje pôvodnú (najmä básnickú) tvorbu a štúdie z oblasti teórie literatúry (venuje sa predovšetkým komunikačnej estetike). Zároveň pre Slovenský rozhlas v Košiciach preložil desiatky (prevažne poľských) básnikov a poetiek.
    V rokoch 1999 – 2003 pôsobil lektorsky v Poľsku, najskôr na Varšavskej univerzite, neskôr (2005 – 2008) na sliezskej katovickej univerzite, resp. v Inštitúte slovanských filológií v Sosnovci.
    V rokoch 2008 – 2010 bol odborným asistentom na FF UPJŠ v Košiciach. V rokoch 2010– 2015 pôsobil ako lektor na univerzite v Ľubľane. Aktuálne pôsobí na oddelení slovakistiky a literárnej vedy na FF UPJŠ v Košiciach.
    23. mája 2003 na FF Prešovskej univerzity obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému Komunikatívnosť a nemimetické postupy v básnickom texte a bol mu udelený titul PhD. Knižne vydal dve literárnovedné monografie O nezrozumiteľnosti básnického textu (2004) a Mýtus a báseň (2010). V roku 2014 v spolupráci s Petrom Milčákom editorsky pripravil interpretačnú publikáciu Ako sa číta báseň. V oblasti pôvodnej (básnickej) tvorby postupne knižne vydal osem básnických zbierok: Priestupný rok (1989), Pevné hviezdy (1992), Mramorová sieň (1992), Plnosť (1993), Skrytá pieseň (1995), Ženy obedujúce s mŕtvym (2005), Siedma kniha spánku (2006) a Hra s hadmi (2014). V spolupráci s Petrom Milčákom knižne preložil výber z poézie Zbigniewa Herberta Fortinbrasov žalospev (2009) a zbierku básní Czesława Miłosza To (2014). Ako autor bol preložený do angličtiny, španielčiny, češtiny, poľštiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny, maďarčiny, chorvátčiny, slovinčiny, srbčiny, litovčiny a iných jazykov. V roku 2003 vyšiel v preklade Andreja Rozmana vo vydavateľstve Društvo Apokalipsa výber z jeho poézie pod názvom Opus her(m)eticum.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

teórii básnického textu (interpretácii a komunikačnej estetike); prekladá z poľštiny

Predmety, ktoré vyučuje:

 

prednáša slovenskú literatúru po roku 1989, vedie interpretačný seminár a seminár z porovnávacej poetiky

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  O nezrozumiteľnosti básnického textu. Modrý Peter, Levoča 2004, s. 96. ISBN 80-85515-58-X.
Mýtus a báseň (7 úvah o poézii). Modrý Peter, Levoča 2010, s. 112. ISBN 978-80-85515-93-0.
Hra s hadmi. Skalná ruža, Kordíky 2014, s. 88. ISBN 978-80-971127-4-5.
HERBERT, Zbigniew: Fortinbrasov žalospev. Preklad Marián Milčák, Peter Milčák. Kalligram, Bratislava 2009, s. 424. ISBN 978-80-8101-262-4.
MIŁOSZ, Czesław: To. Skalná ruža, Kordíky 2014, s. 120. ISBN 978-80-971127-6-9.
Ako sa číta báseň (Dvadsaťsedem autorských interpretácií). Kol. autorov (spolu s Petrom Milčákom), Modrý Peter, Levoča, 2013, s. 176. ISBN 978-80-89545-24-7.
Posledná aktualizácia: 21.09.2020