UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Marianna SEDLÁKOVÁ

  

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Kontakt:
e-mail: marianna.sedlakova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7205, 055 – 3099 032, 0903 626 139
miestnosť č. 307

Funkčné zaradenie:

 

vedúca katedry
docentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
od r. 2012: docentka, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra slovakistiky slovanských filológií a komunikácie
- vyučuje historicky orientované jazykovedné predmety, vedie bakalárske a diplomové práce
- publikuje v oblasti jazykovedy a didaktiky slovenského jazyka ako materinského i ako cudzieho jazyka
- od roku 1984 pravidelne pôsobí ako lektorka slovenského jazyka na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
2008 – 2012: odborná asistentka, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra slovakistiky slovanských filológií a komunikácie
1997 – 2008: odborná asistentka, Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra knižničných a slovakistických štúdií
- vyučovanie historicky orientovaných jazykovedných predmetov, vedenie bakalárskych a diplomových prác, organizovanie literárnych exkurzií
1989 – 1997: odborná asistentka, Pedagogická fakulta Prešov – UPJŠ Košice, Katedra slovenského jazyka a literatúry
- vyučovanie historicky a synchrónne orientovaných jazykovedných predmetov, vedenie diplomových prác
1983 – 1989: učiteľka, SOU služieb v Košiciach, Gemerská č. 1

VZDELANIE A ŠKOLENIA
2011: habilitačné konanie, FHV UMB Banská Bystrica
- nadobudnutý titul: docentka (doc.) v odbore 2.1.33. všeobecná jazykoveda
1998 – 2003: doktorandské štúdium, FF PU Prešov
- nadobudnutý titul: philosophiae doctor (PhD.) v odbore 73 – 03 – 9 slovenský jazyk
1979 – 1983: vysokoškolské štúdium, FF v Prešove UPJŠ v Košiciach
- hlavný predmet štúdia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis
1986: rigorózna skúška, FF UPJŠ
- nadobudnutý titul: PhDr. v odbore 76-12-8 teória vyučovania slovenského jazyka a literatúry

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

vývinovému aspektu v jazyku z diachrónneho i synchrónneho hľadiska (okrajovo i s presahom do literatúry), didaktike slovenčiny, slovenčine ako cudziemu jazyku

Predmety, ktoré vyučuje:

 

základy slavistiky a staroslovienčiny, vývin slovenského jazyka a dialektológia, slovenská historická lexikolólia, porovnávacia gramatika západoslovanských jazykov, interpretácia staroslovienskych textov, dejiny jazykovedy

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

 

Monografie a vedecké štúdie
(AAB) Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2004, 156 s.
(AAB) Spoluautorka: SABOL, J. – SEDLÁKOVÁ, M.: Kapitoly z dejín slovenčiny. Košice: UPJŠ 2013, ISBN 978-80-7097-851-1
(AED) – Pokus o komunikačný pohľad na jazykový štýl. In: STUDIA PHILOLOGICA XII, 2004, s. 14 -21.
(AED) – Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. In.: STUDIA ACADEMICA SLOVACA, 34, Prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: STIMUL 2005, s. 121 – 138. 
(AED) Stopy fonologického vývoja v súčasnom pravopise slovenčiny. In.: STUDIA ACADEMICA SLOVACA, 36 Prednášky XLIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: STIMUL 2007, s. 127. 
(AEC) Paralely ontogenézy a fylogenézy jazyka a reči v ranom štádiu vývinu. Na materiáli slovenského jazyka. In: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der slovakischen Sprache, literatur und Kultur. Herausgegeben von Bodo Zelinsky. Universität zu Köln: KIRCH-VERLAG 2012, s. 47 – 67.
(AED) Historické kontexty kvantity v slovenčine (Kvantita v bernolákovčine a v súčasnej spisovnej slovenčine). In: Koreferencia a koneksia textu. Zborník príspevkov z vedeckého seminára usporiadaného na záver grantového projektu VEGA „Kohézia a koherencia ako vlastnosť textu a ako aktivita expedianta a recipienta“ v decembri 2001. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2007, s. 120 – 141.
(AED) Lingvistické a sociologické aspekty kodifikácie Bernolákovej slovenčiny. In: Anton Bernolák – bernolákovci – bernolákovská epocha (220. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny). Zborník z konferencie. Bratislava: Bernolákova spoločnosť 2007, s. 36 – 43.
(AED) Svedectvo frazeológie o univerzálnom poznávaní sveta zmyslami. In.: STUDIA ACADEMICA SLOVACA, 38.  Prednášky XLV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, s. 297 – 306.
(AED) Slovenské nárečia v súčasnej komunikačnej praxi. In.: STUDIA ACADEMICA SLOVACA, 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, s. 207 – 214.
(AED) Sociolingvistická sonda do používania honoratívu v bežnej komunikácii v sovenčine. In.: STUDIA ACADEMICA SLOVACA, 40. Prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, s. 267 – 275.
(AED) Artikulačne a akusticky motivované slová v slovenčine z vývinového hľadiska. In: STUDIA ACADEMICA SLOVACA, 40. Prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2012, s. 233 – 245.

Učebnice a didakticky zamerané štúdie
(BCB) spoluautorka: TIBENSKÁ, E. a kol.: Súbor učebníc slovenského jazyka pre základné školy (5. – 9. ročník). Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 1997 – 2005.
(BCB) spoluautorka: HIRSCHNEROVÁ, Z. – KESSELOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2007. 184 s. ISBN 80-7158-762-1. 
(BCB) spoluautorka: HIRSCHNEROVÁ, Z. – KESSELOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl. Metodická príručka. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2007. Prvé vydanie. 184 s. ISBN 978-80-7158-771-2. 
(AFD) Učebnice slovenského jazyka vo svetle projektu Milénium. In: 1. celoslovenská konferencia učiteľov slovenčiny 7. február – 8. február 2003 Žilina. Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny – Metodické centrum mesta Bratislavy, Exnárova 20, 820 01, s. 19 –26. 
(AFC) Komunikatívny spôsob vyučovania slovenského jazyka a jeho úskalia. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 14. dubna 2006 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: HANEX 2007, s. 203 – 208. ISBN 80-85783-72-X

 

Posledná aktualizácia: 21.09.2020