UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Markéta ANDRIČIKOVÁ

  

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

Kontakt:
e-mail: marketa.andricikova@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7127, 0903 647 096
miestnosť č. 315

Funkčné zaradenie:

 

docentka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

VŠ štúdium – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra FHPV PU
2001 – 2008: doktorandské štúdium v odbore 81-03-9 teória a dejiny slovenskej literatúry FHPV PU

1999 – 2001: učiteľka slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na ZŠ na Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach
2001 – 2004: asistentka na Katedre knižničných a slovakistických štúdií FHPV PU v Prešove
2005 – 2012: výskumná pracovníčka Kabinetu výskumu detskej reči a kultúry PF PU v Prešove
2012 – 2021: odborná asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

od mája 2021: docentka v odbore literárna veda

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

problematike svetovej literatúry, problematike tvorby a recepcie slovenskej a svetovej literatúry pre deti a mládež

Predmety, ktoré vyučuje:

 

svetová literatúra, kapitoly zo svetovej literatúry, porovnávacia poetika, literatúra pre deti a mládež, kapitoly z dejín svetovej literatúry a kultúry, slovenčina ako cudzí jazyk (LF UPJŠ)

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

 

Vedecká monografia
ANDRIČÍKOVÁ, M.: V znamení premeny (Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke). Levoča : Modrý Peter, 2013. 124 s.

Vysokoškolský učebný text
ANDRIČÍKOVÁ, M.: (spoluautorstvo) In: LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol.: Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011.

Štúdie v zahraničných časopisoch a zborníkoch
ANDRIČÍKOVÁ, M.: Iracionalita a žáner fantasy (Daniel Pastirčák: Čintet). In: Visnyk of the Lviv University. Issue 48. Ivan Franko National University of Lviv, 2009. s. 118 – 128.
ANDRIČÍKOVÁ, M. (50 %) – VRÁBLOVÁ, T. (50 %): The liberating  power of nonsense in Slovak children’s poetry. In: Bookbird. A journal of international children’s literature, vol. 49, no. 2, April 2011, p. 25 – 32.
Posledná aktualizácia: 04.06.2021