UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Martina VANGOROVÁ

  

Mgr. Martina VANGOROVÁ

Kontakt:

telefón:  055 / 234 71 84
e-mail: martina.vangorova@student.upjs.sk
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2018 – 2020: FF UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a geografie (Mgr.)
2015 – 2018: FF UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra – geografia (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

analýza literárnokritického myslenia v 1. polovici 20. storočia
vo vybraných slovenských a zahraničných dobových periodikách.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia jazyka

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Projektové vyučovanie v pregraduálnej príprave učiteľov (projekt) (diplomová práca, FF UPJŠ, 2020).
Pracovné listy ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. In: Slovenčinár, ISSN: 1339-4908, 2019, roč. 6, č. 3.
Martin Kukučín očami literárnej vedy a percipienta (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2018)
 

Posledná aktualizácia: 02.11.2021