UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Masmediálne štúdiá: Bc.

Študijný odbor:
3.2.3. Masmediálne štúdiá

Študijný program:
Masmediálne štúdiá – bakalársky, I. stupeň

Garant:
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Charakteristika absolventa študijného odboru a znalostí, ktoré nadobudne
 

       Absolvent 1. stupňa (bakalárskeho) študijného programu masmediálne štúdiá má základné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti potrebné na vykonávanie práce v rozličných typoch masmediálnych inštitúcií, ako aj inštitúcií marketingovej a marketingovomediálnej sféry. Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti v predmetoch zameraných na marketingovú a mediálnu sféru, podložené dôsledným funkčným zvládnutím slovenského hovoreného a písaného slova vo všetkých jazykových rovinách a pestrej palete žánrov uplatňovaných v marketingovej a mediálnej komunikácii. Osobitný cieľ tohto štúdia mieri aj na zvýšenie úrovne médiálnej a marketingovej komunikácie v regióne. Vedomosti z marketingu mu umožnia uplatniť sa na strednom a nižšom stupni riadenia danej sféry.

         Študent (absolvent) 1. stupňa študijného programu masmediálne štúdiá by mal zvládnuť:
- perfektné ovládanie normy súčasného spisovného slovenského jazyka;
- základy marketingu a marketingovaj komunikácie;
- základy mediálnej komunikácie tak v printových, ako aj v elektronických médiách;
- filozofické, psychologické a sociologické základy masmediálnej a marketingovej komunikácie;
- základný kulturologický prehľad ako širší základ mediálnej komunikácie;
- prehľad dejín žurnalistiky a mediálnej komunikácie vo svete a na Slovensku;
- základnú problematiku etiky a právnych otázok súvisiacich s mediálnou a marketingovou komunikáciou;
- základy teórie informácie a informačných systémov;
- základy riadenia masmediálnych inštitúcií.

         Mal by si zároveň osvojiť základné zručnosti, ako spomínané teoretické poznatky samostatne a tvorivo aplikovať v mediálnej a marketingovej praxi tak, aby sa po skončení štúdia mohol bezproblémovo zaradiť do pracovného života v mediálnej a marketingovej sfére.

 
Posledná aktualizácia: 05.07.2017