UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Masmediálne štúdiá: Mgr.

Študijný odbor:
3.2.3. Masmediálne štúdiá

Študijný program:
Masmediálne štúdiá – magisterský, II. stupeň

Garant:
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.


Charakteristika absolventa študijného odboru a znalostí, ktoré nadobudne

         Absolvent 2. stupňa (magisterského) študijného programu masmediálne štúdiá získa dostatočné teoretické vedomosti zo systému a fungovania verejnoprávnych a komerčných elektronických médií, z rozhlasovej a televíznej tvorby, z počítačových technológií, z teórie globalizácie a masovej a populárnej kultúry, ako aj zo širšieho estetického a pedagogicko-etického základu mediálnej komunikácie a špeciálne z akusticko-auditívnej komunikácie tak, že bude schopný interpretovať ich a aplikovať v praxi, čo mu umožní uplatniť sa:
- ako novinár, redaktor, hlásateľ, moderátor, dramaturg, scenárista a pod. v printových a elektronických médiách;
- ako tlačový tajomník a hovorca firiem, spoločenských a cirkevných inštitúcií;
- ako vydavateľský pracovník;
- v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti médií a marketingovej komunikácie;
- vo vládnych a mimovládnych mediálnych a marketingovo-mediálnych inštitúciách;
- ako vysokoškolský pedagóg mediálne zameraných predmetov.

         Absolvent 2. stupňa (magisterského) študijného programu masmediálne štúdiá by mal zvládnuť:
- teóriu a prax interaktívnej šylistiky súčasnej slovenčiny s dôrazom na uplatnenie variability výrazových prostriedkov slovenčiny v mediálnej komunikácii;
- teoretické a praktické základy manažmentu a public relations;
- teoretické estetické pozadie mediálnej komunikácie;
- základy teórie masovej kultúry v jej filozofických, psychologických a sociologických súvislostiach;
- semiotiku masmediálneho textu;
- základy rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorby;
- praktické zručnosti z rozličných odvetví masmediálnej činnosti;
- teoretické základy rétoriky a jej praktickej aplikácie;
- problematiku počítačovej techniky a digitalizácie médií;
- teóriu redigovania;
- pedagogický a didaktický rozmer mediálnej komunikácie.

         Získané teoretické poznatky by sa pre absolventa mali stať cestou, ako sa zapojiť do tvorivej činnosti v oblastiach, vymedzených profilom absolventa.

Posledná aktualizácia: 05.07.2017