UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pavol Odaloš

  

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Kontakt:
e-mail: pavol.odalos@umb.sk
telefón: +421 905 727 762
miestnosť č. 315

Funkčné zaradenie:

 

profesor

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie, graduácia, zamestnanie, vysokoškolská prax:

1979 –1984, PF v B. Bystrici, SJL-ON

1984 – 1986, ŠVK v B. Bystrici

1986 – 1987, SOUP v B. Bystrici

1987 – 2008, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela,

1999 – 2003, vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry

2003 – 2007, prorektor UMB pre vedu a výskum v kompetencii ktorého sú zahraničné vzťahy

2007 – 2008, dekan Pedagogickej fakulty UMB

2008 – 2013, Fakulta humanitných vied UMB

2014 – Filozofická fakulta UMB

2009 – 2014 Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

v Košiciach

1984 PaedDr., 1995 CSc., 1998 doc., 2005 prof., 2009 Dr. h. c.

Vedeckovýskumne sa venuje:   synchrónnej lingvistike, najmä sociolingvistike, lexikológii, onomastike, štylistike, teórii komunikácie

Predmety, ktoré vyučuje:

 

základy sociolingvistiky

súčasný spisovný jazyk – lexikológia

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

ODALOŠ, P.: Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí. 1. vyd. B. Bystrica:Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1997. 92 s.

ODALOŠ, P.: Dynamika špecifických sfér komunikácie. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2002. 160 s.

ODALOŠ, Pavol: Literáronymá v slovenskej literatúre. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2012. 162 s.  
Posledná aktualizácia: 21.09.2020