UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Oksana HUMENNA

  

Oksana Humenna, CSc.

Kontakt:
e-mail: oksana.humenna@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7156
miestnosť č. 311

Funkčné zaradenie:

 

lektorka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

od r. 2013:
funkčné miesto docentky (slovenský jazyk) na Katedre slovanskej filológie Filologickej fakulty Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka (Ľvov, Ukrajina)
1998 – 2012:
asistentka (slovenský jazyk) na Katedre slovanskej filológie Filologickej fakulty Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka (Ľvov, Ukrajina)

Vedeckovýskumne sa venuje:   vývinu slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka

Predmety, ktoré vyučuje:

 

slovenčina ako cudzí jazyk (na LF UPJŠ)

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  Семантичні запозичення у лексиці сучасної словацької мови // Проблеми слов’янознавства, Львів 2005, Вип. 55. С. 236 – 245.
Метафора як вид вторинної номінації у лексиці сучасної словацької мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 40. Частина 2. Львів, 2007. – С. 51 – 58.
Семантичні інновації у сучасній словацькій мові: розширення значення слова // Studia Slovakistica 7. Віртуальний інститут словакістики. – Ужгород: Мистецька лінія, 2007. – С. 57 – 65.
Posledná aktualizácia: 21.09.2020