UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Oľga SABOLOVÁ

  

doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof.

Za docentkou Oľgou Sabolovou

Funkčné zaradenie:

 

mimoriadna profesorka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie a kvalifikačný rast
Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, 1968, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, slovenský jazyk a literatúra – dejepis
Akademický titul: PhDr., 1977
Vedecká hodnosť: CSc., 1996, vo vednom odbore: teória a dejiny slovenskej literatúry
Vedecko-pedagogická hodnosť: doc., 1999, vo vednom odbore: slovenská literatúra

Priebeh a zoznam pracovných pomerov
1968 – 1989: Gymnázium Šmeralova 9, Košice, stredoškolská profesorka
1989 – 1996: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, odborná asistentka
1996 – 1997: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katedra Filologii Słowackiej, Kraków, Poľsko, lektorka a prednášateľka slovenskej literatúry
1997 – 1998: Pedagogická fakulta PU v Prešove, odborná asistentka
1998 – 2007: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, odborná asistentka, docentka, mimoriadna profesorka
2007 – 2018: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, mimoriadna profesorka

Organizačná činnosť
2007 – 2011: vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; členka Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Prednáškové pobyty
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Poľsko
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice-Sosnowiec, Poľsko
Katedra slovenskej filológie Filologickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina
Ústav slavistiky a strednej Európy Filologickej fakulty Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya, Piliscsaba, Maďarsko
Katedra slavistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK v Prahe, Česká republika
 

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách
Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV
Členka Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV
Členka Klubu nezávislých spisovateľov

Vedeckovýskumne sa venovala:   teórii literárneho diela, literárnej histórii staršej slovenskej literatúry, slovenského romantizmu a slovenskej medzivojnovej literatúry

Vedeckovýskumná činnosť
Zahraničná monografia/príspevok do zahraničnej monografie: 1
Domáca monografia/príspevok do domácej monografie: 4
Vedecké práce v NCC časopisoch: 10
Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch doma/v zahraničí: 29/36
Vyžiadané prednášky doma/v zahraničí: 29/36
Abstrakty doma/v zahraničí: 1/1
Odborné práce/umelecké: 10/2
Učebné texty: 1
Citácie knižné: 6
Citácie iné doma/v zahraničí: 67/26
Riešiteľka projektov GAV/VEGA/KEGA: 2. ved. rieš. + 6 spolurieš.
Školiteľka vedených/ukončených doktorandov (ašpirantov): 5/2

Vedenie záverečných prác
Vedenie prác ŠVOČ: 4
Počet diplomových prác: cca 40
Rigorózne: 8
Dizertačné: 5

Predmety, ktoré vyučovala:

 

Prednášky povinných predmetov
úvod do literárnej vedy
staršia slovenská literatúra
slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu
slovenská medzivojnová literatúra

Semináre povinných predmetov
úvod do literárnej vedy
staršia slovenská literatúra
slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu
slovenská medzivojnová literatúra

Prednášky/semináre povinne voliteľných predmetov
kapitoly zo slovenskej literatúry klasicizmu a romantizmu
ľudová slovesnosť
znakovosť literatúry
kapitoly zo slovenskej literatúry klasicizmu a romantizmu
kapitoly z historickej poetiky

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Sabolová, O.: Jazykovo-kompozičné osobitosti Urbanovej novely Za Vyšným mlynom. Slovenská reč, 44, 1979, s. 21 – 29.
Sabolová, O.: Oslovovanie v slovenčine. In: Studia Academica Slovaca. 12. Prednášky XIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava: ALFA 1983, s. 457 – 468.
Sabol, J. –  Ruščák, F. – Sabolová, O.: Interpretácia umeleckého textu. Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1992. 253 s.
Sabolová, O.: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. l. vyd. Prešov: Náuka 1999. 131 s.
Sabolová, O.:  Z terminologických otázok výskumu kompozície umeleckej prózy. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava: Veda 2000, s. 500 – 503.
Sabolová, O.: Kompozičné špecifiká v Rakúsovej poviedke Jasanica. In: Studia Academica Slovaca. 30. Prednášky XXXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2001, s. 260 –269.
Sabolová, O.: Komparatívny výskum vzťahu kompozície a sémantiky v umeleckej próze. In: Ukrajinsko-slovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Carpatica –Karpatyka. Vypusk 17. Red. M. M. Beheš. Užhorod: Užhorodskyj nacionaľnyj universytet et al. 2002, s. 233 – 243.
Sabolová, O.: Ikonickosť kompozície. In: Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15. – 16. novembra 2001 v Prešove. Red. Z. Stanislavová ,V. Žemberová. Prešov: Náuka 2003, s. 121 – 126.
Sabolová, O.: Medzi literárnou vedou, lingvistickou štylistikou a semiotikou. In: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska i B. Suchoń-Chmiel. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s 265 – 269.
Sabol, J. –  Ruščák, F. – Sabolová, O.: Interpretačné variácie umeleckého textu. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta 2005. 316 s.
Sabolová, O.: Spirituálne signály umeleckého textu. In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Materiály z vedeckej konferencie (Trnava 12. – 14. septembra 2005). Ed. J. Hladký, E. Krasnovská. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 2006, s. 124 – 127.
Sabolová, O.: Etické a estetické v (slovenskej) literatúre. In: Studia Academica Slovaca. 36. Prednášky XLIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Pekarovičová, M. Vojtech. Bratislava: STIMUL – centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2007, s. 249 –256.
Sabol, J. – Sabolová, O. –  Sersenová, J.: Spiritualéma. Verbum, 21, 2010, č. 1, s. 92 –97, č. 2, s. 75 – 76.
Sabolová, O.: K otázke protikladu domova a cudziny v slovenskej literatúre. In: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 221 – 226.
Sabolová, O.: Rytmus prózy v ekvivalenciách prekladu. In: Reflexie o slovensko-poľských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahoch. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. – 11. 5. 2007 na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 30/Literárnovedný zborník 29 (AFPh UP 236/318). Eds. J. Sabol, H. Mieczkowska, J. Zimmermann. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2011, s. 95 –103.

Posledná aktualizácia: 01.02.2021